Liigu sisu juurde

XX artikkel. Selliste läbirääkimiste eesmärgiks peab olema tõhusa turulepääsu tagamise vahendina vähendada või kõrvaldada meetmete negatiivne mõju teenustekaubandusele.

Liikmed tõdevad, et teatavad muud teenuseosutajate äritavad kui VIII artiklis mainitud, võivad kammitseda konkurentsi ja sellega piirata teenustekaubandust. Igal liikmel tuleb mis tahes teise liikme taotluse korral olla valmis konsulteerima lõikes 1 viidatud äritavade kõrvaldamiseks.

Liikmel, kelle poole pöördutakse, tuleb sellist taotlust täielikult ja mõistvalt arvesse võtta ja teha koostööd, pakkudes avalikult kättesaadavat mittekonfidentsiaalset asjassepuutuvat infot kõnealuse küsimuse kohta.

Liikmel, kelle poole pöördutakse, tuleb esitada ka muud kättesaadavat infot seda taotlevale liikmele, olenevalt tema riigisisestest seadustest ja taotleva liikme poolt info konfidentsiaalsuse tagamist puudutava rahuldava lepingu sõlmimisest. X artikkel. Erakorralised kaitsemeetmed 1. Mittediskrimineerimise põhimõtte alusel peetakse erakorraliste kaitsemeetmete üle mitmepoolseid läbirääkimisi.

Nende läbirääkimiste tulemused peavad jõustuma hiljemalt kolm aastat pärast WTO lepingu jõustumise kuupäeva. Enne lõikes 1 viidatud läbirääkimiste tulemuste jõustumist võib iga liige XXI artikli lõike 1 sätetest hoolimata teatada teenustekaubanduse nõukogule oma kavatsusest muuta või tühistada erikohustus üks aasta pärast selle kohustuse jõustumist, tingimusel et liige põhjendab nõukogule, miks muudatuse või tühistamisega ei saa oodata XXI artikli lõikes 1 sätestatud kolme aasta möödumiseni.

Lõike 2 sätted kaotavad kehtivuse kolm aastat pärast WTO lepingu jõustumise kuupäeva.

UVXY valikute strateegia

XI artikkel. Maksed ja ülekanded 1. Liige ei tohi rakendada piiranguid rahvusvahelistele ülekannetele ja jooksvatest tehingutest tulenevatele maksetele, mis on seotud tema erikohustustega, välja arvatud XII artiklis vaadeldud olukordades.

Käesolev leping ei tohi mingil viisil mõjutada Rahvusvahelise Valuutafondi liikmete õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud fondi põhikirjas, kaasa arvatud põhikirjaga kooskõlas olevate valuutatehingute kasutamine, tingimusel et liige ei tohi seada ühelegi kapitalitehingule piiranguid, mis on selliste tehingute puhul vastuolus tema erikohustustega, kui see ei toimu XII artikli põhjal või fondi taotlusel.

XII artikkel. Piirangud maksebilansi kaitseks 1. Kui liiget on tabanud või teda ähvardavad tabada olulised maksebilansiraskused või välised finantsraskused, võib ta rakendada või säilitada piiranguid teenustekaubanduses, mille suhtes ta on võtnud endale erikohustusi, sealhulgas nende kohustustega seotud tehingute maksete ja ülekannete suhtes.

Tõdetakse, et majanduslikus arengu- või üleminekustaadiumis oleva liikme maksebilansile suunatud eriline surve võib sundida kasutama piiranguid tagamaks muu Max valukaubanduse strateegia piisava finantsvaru taseme säilitamine maa majandusliku arengu- või üleminekuprogrammi täitmiseks.

Lõikes 1 viidatud piirangud: a ei tohi tekitada diskrimineerimist liikmete hulgas; b peavad olema vastavuses Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirjaga; c peavad vältima mis tahes teise liikme kaubandus- majandus- ja finantshuvide tarbetut kahjustamist; d ei tohi olla suuremad, kui on vajalik lõikes 1 kirjeldatud asjaoludel; e on ajutised ja need tuleb järk-järgult kõrvaldada, kui lõikes 1 kirjeldatud olukord paraneb.

Määrates kindlaks selliste piirangute esinemist, võivad liikmed eelistada nende teenuste osutamist, mis on olulisemad nende majandus- ja arenguprogrammidele. Siiski ei tohi neid piiranguid kasutusele võtta või säilitada mingi teatud teenindusala kaitseks. Piirangutest, mida võetakse kasutusele või säilitatakse lõike 1 põhjal, või neis tehtavatest muudatustest tuleb viivitamata teatada üldnõukogule. Nende konsultatsioonide eesmärk on võimaldada ministrite konverentsil anda asjaomasele liikmele soovitusi, mida ta võib pidada sobivaks.

Kui liige, kes ei ole Rahvusvahelise Valuutafondi liige, soovib rakendada käesoleva artikli sätteid, tuleb ministrite konverentsil luua küsimuse läbivaatamise ja muud vajalikud protseduurid. XIII artikkel. Riigihanked 1. II, XVI ja XVII artiklit ei tohi rakendada seaduse, määruse või nõude puhul, mis reguleerib valitsusasutuse poolt riiklikeks vajadusteks tehtud hankeid ja mille sihiks ei ole kaubanduslik edasimüük või kasutamine teenuste osutamisel kaubanduslikuks müügiks.

Käesoleva lepingu põhjal peetakse kahe aasta jooksul alates WTO lepingu jõustumise kuupäevast teenuste riigihangete üle mitmepoolseid läbirääkimisi. XIV artikkel. XIVbis artikkel.

Tippjuhtkond

Julgeolekuerandid 1. Käesolevat lepingut ei tõlgendata nii, et see: a kohustab liiget avaldama infot, mille avalikustamist ta peab oma esmatähtsate julgeolekuhuvidega vastuolus olevaks või b takistab liiget astumast samme, mida ta peab vajalikuks oma esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitsmiseks ja mis: i on seotud teenuste osutamisega otse või kaudselt relvajõudude varustamiseks; ii on seotud lõhustuvate ja ühinevate tuumamaterjalidega või ainetega, millest neid saadakse; iii astutakse sõja ajal või muus rahvusvaheliste suhete eriolukorras; c takistab liiget astumast samme vastavalt oma kohustustele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja alusel, säilitamaks rahvusvahelist rahu ja julgeolekut.

Teenustekaubanduse nõukogu tuleb võimalikult põhjalikult informeerida meetmetest, mis on võetud lõike 1 punktide b ja c põhjal, ning nende lõpetamisest. XV artikkel.

Maximum Minimum and Average Formulas in Excel

Subsiidiumid 1. Liikmed tunnistavad, et teatud asjaoludel võivad subsiidiumid teenustekaubandust moonutada. Liikmed alustavad läbirääkimisi, et arendada välja selliste kaubandusmoonutuste vältimiseks7 vajalikud mitmepoolsed põhimõtted. Läbirääkimistel käsitletakse ka tasakaalustusprotseduuride asjakohasust. Sellistel läbirääkimistel tunnustatakse subsiidiumide osa arengumaade arenguprogrammides ja võetakse arvesse liikmete, eriti arengumaaliikmete vajadusi paindlikkuse järele selles valdkonnas.

Neid läbirääkimisi silmas pidades tuleb liikmetel vahetada teavet kõikide nende teenustekaubandusega seotud subsiidiumide kohta, mida saavad kodumaised teenuseosutajad.

Markimata aktsiaoptsioonid Uhendkuningriigi jaoks

Iga liige, kes leiab, et teise liikme subsiidium mõjutab teda ebasoodsalt, võib taotleda kõnealuses küsimuses konsultatsiooni sellise liikmega. Selliseid taotlusi tuleb mõistvalt arvesse võtta. Max valukaubanduse strateegia 1. I artiklis toodud osutamisviise hõlmava turulepääsu suhtes kohaldab iga liige mis tahes teise liikme teenustele ja teenuseosutajatele režiimi, mis pole ebasoodsam kui see, mida näevad ette tema loendis kokkulepitud ja määratletud piirangud ja tingimused.

XVII artikkel. Võrdne kohtlemine 1. Teenindusalal, mis on kirjas tema kohustuste loendis, võimaldab iga liige vastavalt selles kehtestatud tingimustele ja normidele mis tahes teise liikme teenustele ja teenuseosutajatele kõigi osutamist mõjutavate meetmete suhtes vähemalt sama soodsa režiimi, kui ta võimaldab omaenda samasugustele teenustele ja teenuseosutajatele.

Liige võib täita lõikes 1 toodud nõude, võimaldades teise liikme teenustele ja teenuseosutajatele vormiliselt kas samasuguse või erineva režiimi, kui ta võimaldab omaenda samasugustele teenustele ja teenuseosutajatele. Vormiliselt kas samasugust või erinevat režiimi peetakse ebasoodsamaks, kui see muudab konkurentsitingimused soodsamaks liikme teenustele ja teenuseosutajatele, võrreldes mis tahes teise liikme samasuguste teenuste ja teenuseosutajatega.

  1. Emor 30 juubeliürituste sari - Kantar Emor
  2. Igapaevane valik Trade Tool tasuta allalaadimiseks

XVIII artikkel. Lisakohustused Liikmed võivad pidada läbirääkimisi kohustuste üle, mis puudutavad teenustekaubandust mõjutavaid meetmeid, mida ei pea XVI ja XVII artikli kohaselt loendisse märkima, kaasa arvatud need, mis puudutavad kvalifikatsiooni, standardeid ja litsentsimisküsimusi.

Need kohustused kantakse liikme loendisse. Läbirääkimised erikohustuste üle 1. Käesoleva lepingu eesmärkide kohaselt tuleb liikmetel asuda pidama järjestikuseid läbirääkimisvoore, alustades mitte hiljem kui viis aastat pärast WTO lepingu jõustumise kuupäeva, ja seejärel perioodiliselt, et saavutada järkjärguline suurem teenustekaubanduse liberaliseerimine.

Emor 30 juubeliürituste sari

Selliste läbirääkimiste eesmärgiks peab olema tõhusa turulepääsu tagamise vahendina vähendada või kõrvaldada meetmete negatiivne mõju teenustekaubandusele. See protsess peab toimuma, pidades silmas kõikide osalejate huvide edendamist vastastikuse kasusaamise alusel ning üldiste õiguste ja kohustuste üldise tasakaalu tagamist.

Liberaliseerimine peab toimuma, arvestades asjakohaselt iga liikme riikliku poliitika eesmärke ja üksikute liikmete arengutaset nii üldiselt kui ka üksikutel aladel. Üksikute arengumaaliikmete suhtes tuleb olla piisavalt paindlik, lastes neil avada vähem alasid, liberaliseerida vähem ärioperatsioone, järk-järgult laiendada turulepääsu kooskõlas nende arenguastmega ning välismaistele teenuseosutajatele turulepääsu võimaldades lisada ligipääsutingimused IV artiklis viidatud eesmärkide saavutamiseks.

Igaks vooruks kehtestatakse oma läbirääkimisjuhend ja protseduurid.

parim binaarne robot

Niisuguse juhendi kehtestamiseks hindab teenustekaubanduse nõukogu teenustekaubandust üldiselt ja alade kaupa, lähtudes käesoleva lepingu eesmärkidest, kaasa arvatud IV artikli lõikes 1 sätestatud eesmärkidest.

Läbirääkimisjuhendis kehtestatakse liikme poolt eelmiste läbirääkimiste järel iseseisvalt ette võetud liberaliseerimise režiimi laad, samuti IV artikli lõike 3 sätete põhjal vähimarenenud liikmete suhtes rakendatav erirežiim. Järkjärgulist liberaliseerimist arendatakse edasi iga sellise vooru kahe- mõne- ja mitmepoolsetel läbirääkimistel, mille eesmärk on tõsta käesoleva lepingu alusel liikmete võetud erikohustuste üldtaset.

XX artikkel. Erikohustuste loendid 1.

Igal liikmel tuleb esitada loendis erikohustused, mis ta käesoleva lepingu III jao alusel võtab. Teenindusalade suhtes, kus neid kohustusi võetakse, tuleb igas loendis määratleda: a turulepääsu piirangud ja tingimused; b võrdse kohtlemise tingimused ja normid; c lisakohustustega seotud ettevõtmised; d sobival juhul selliste kohustuste kohaldamise ajakava; e selliste kohustuste jõustumise kuupäev. Sel juhul arvestatakse niisugust märget ka kui XVII artikliga seotud tingimust või reservatsiooni.

Erikohustuste loendid lisatakse käesolevale lepingule ja need moodustavad selle lahutamatu osa. XXI artikkel.

Vana vana maailma kaubandussusteem

Loendite muutmine 1. Sellistel läbirääkimistel ja sellises kokkuleppes püüavad kõnealused liikmed säilitada vastastikku kasulike kohustuste üldist taset, mis poleks kaubandusele ebasoodsam kui see, mis enne selliseid läbirääkimisi on ette nähtud erikohustuste loendis. Iga mõjutatud liige, kes soovib kasutada oma õigust saada võimalikku kompensatsiooni, peab osalema vahekohtus. Hoolimata II artiklis sätestatust võib sellise muutmise või kõrvaldamise täide viia ainult muutva liikme suhtes.

creating value - Estonian translation – Linguee

Teenustekaubanduse nõukogu kehtestab loendites paranduste ja muudatuste tegemise protseduurid. Mis tahes liige, kes on käesoleva artikli kohaselt muutnud või kõrvaldanud loendisse kantud kohustusi, teeb neid protseduure järgides muudatused oma loendis.

Konsultatsioonid 1. Iga liige võtab mõistvalt arvesse ja tagab piisava võimaluse konsultatsiooniks niisuguste esildiste kohta, mida mis tahes teine liige võib teha käesoleva lepingu toimimist mõjutava küsimuse kohta. Selliste konsultatsioonide puhul kehtib vaidluste lahendamise käsituslepe.

Aktsiate oiglase vaartuse arvestus

Teenustekaubanduse nõukogu või vaidluste lahendamise organ VLO võivad liikme taotlusel konsulteerida mis tahes liikme või liikmetega iga küsimuse üle, millele rahuldava lahenduse leidmine lõikes 1 osutatud konsulteerimise abil on võimatuks osutunud.

Liige ei või kas käesoleva või XXIII artikli põhjal tugineda XVII artiklile teise liikme meetme suhtes, mis mahub nende vahel kahekordse maksustamise vältimist käsitleva rahvusvahelise lepingu rakendusalasse.

Juhul kui liikmed on lahkarvamusel, kas meede mahub nendevahelise lepingu rakendusalasse, on mõlemal liikmel lubatud anda küsimus teenustekaubanduse nõukogusse. Vahekohtuniku otsus on lõplik ja liikmeid siduv. XXIII artikkel.

Teenustekaubanduse üldleping

Vaidluste lahendamine ja kohustuste täitmine 1. Kui üks liige peaks arvama, et mis tahes teine liige ei täida oma käesoleva lepingu järgseid kohustusi või erikohustusi, võib ta küsimusele vastastikku rahuldava lahenduse saamiseks otsida abi vaidluste lahendamise käsitusleppest. Juubeliürituste sarja hommikuseminaride kavaga saad tutvuda allpool. Info ja kava veebiseminaride toimumise kohta avaldame jooksvalt. Kogemushommikul osalejatel on eksklusiivne võimalus saada osa rahvusvahelise e-ostlemise uuringu eCommerce ON esmaettekandest, mis hõlmas 18 riiki ja 14 kategooriat ning kus sisalduvad ka andmed Eesti kohta.

Kui palju, mida ja millistest müügikanalitest ostetakse? Kaubanduse trendid ja kliendikesksus. Kuidas teeb e-ostleja valikuid ja mida sellest õppida?

Õiglase kaubanduse klubi - Tallinn, Estonia - Non-profit organisation | Facebook

Kliendikesksus: kuidas klienditeekonna kaardistamise andmed enda kasuks pöörata? Samuti heidame pilgu eriolukorra radari värskeimatele tulemustele.

I artikkel. Kohaldamisala ja määratlus 1.

Miks on oluline ka kriisi ajal brändi toetada? Mida ütleb selle kohta Kantari rahvusvaheline kogemus? Milline on eriolukorra mõju Eesti tarbijate kindlustundele, ootustele ja ostukäitumisele?

Tippjuhtkond I Columbus Eesti

Mida peaksid brändid kriisiaegses kommunikatsioonis silmas pidama, millest hoiduma? Kas klassikalised turundusreeglid kehtivad ka täna? Tugineme värsketele Eesti elanikkonna hoiakuid kaardistavatele uuringutele ning meenutame eelmise kriisi kogemust.

Kui kindlalt Eesti töötajad ja tööandjad end täna tunnevad? Mis on kriisi ajal töötajatele kõige olulisem ja kuidas seda tööandjana arvestada?