Liigu sisu juurde

Kadri jättis jootraha ………………… eurot. Ülaltoodud näite põhjal võime järeldada, et ostuoptsiooni kirjutamise ajal jätab kirjanik müüja oma õiguse ja kohustuse müüa alus alusostuhinnaga, kui ostja seda kasutab. Kirjalikult peab õpilane oskama liita ja lahutada 10 piires. Uuringu käigus tuli õpilastel kõigepealt kirjalikult arvutades leida täpne vastus kolmele ülesandele.

Siinkirjutaja netokasum on preemia, millele lisandub tulu varude lühenemisest ja nende aktsiate tagasiostmisega seotud kulud. Seetõttu ei ole negatiivset riski ja maksimaalne kasum kui investor saab selle strateegia kaudu Osta kirjalikult Strateegia preemia. Teiselt poolt, kui alusaktsiate hinnad tõusevad, on kirjanik avatud piiramatu tõusuriskiga, kuna aktsia hind võib tõusta mis tahes tasemele ja isegi kui omanik seda võimalust ei kasuta, peab kirjanik aktsiad ostma.

Oma ülaltoodud argumendiga võime seda strateegiat vaadelda kui piiratud kasumit, millel puudub langusrisk, kuid piiramatu tõusurisk.

Seega, kui ostuoptsiooni kirjutab müüja või kirjutaja, siis tasub see kas nullväärtuse, kuna optsiooni omanik ei kasuta seda ostu või vahetustehingu ja aktsia hinna vahe, olenevalt sellest, kumb on minimaalne. Nii et kui optsioonilepingu teostas hr B ostuoptsiooni ostjapidi hr A aktsiad hr B-le ja lõpetas lepingu. Kuid oleks stsenaarium, kus alusvara ei kuulu müüjale või ta lihtsalt kaupleb oma spekulatsioonide põhjal. See argument annab ruumi optsioonikaubanduse Binaarsed valikud tulemustega, mis on seotud kõneoptsioonide kirjutamisega.

Kõnevalikute kirjutamise strateegiat saab teha kahel viisil: kaetud kõne kirjutamine alasti kõne või alasti lühikõne kirjutamine Arutleme nüüd üksikasjalikult nende kahe kõne valikuvõimaluste kirjutamise strateegia üle. See on väga populaarne strateegia kirjalikult. Selle strateegia võtavad investorid vastu, kui nad tunnevad, et aktsiad lähiajal või lühiajaliselt langevad või püsivad, kuid soovivad hoida oma portfellis aktsiaid. Näiteks kontrolltesti ülesande 3 korral tuli hinnata järgmise ülesande vastust vt Lisa 2.

Õpilane pidi valima valikvastuste seast tema arvates sobivaima vastuse ehk kõige tõepärasema hinnangu etteantud vastuste seast. Paindlikku ümardamist kasutades saab teha otsuse, kus tehte täpne vastus tuleb pakutavast hinnangust suurem või väiksem. Eksperimentaalgrupi õpilased said otsuste tegemisel toetuda eelnevalt omandatud teadmistele hinnangulisest arvutamisest.

Eeltesti tulemused Eeltest, vt Lisa 1. Hinnangulise ja kirjaliku arvutamise soorituste vahe on paljudel juhtumitel üle 10 protsendipunkti. Erandiks on ülesanded neli ja seitse. Ülesandes 4 pidid õpilased jagama kahte kümnendmurdu: 47, : 2,9. Ülesande õige sooritus õpilaste poolt oli väga madal. Arvatavasti õpilased, kes suutsid vastust hinnata, tajusid arve väga hästi, kuid eksisid kirjalikus arvutamises korrutustabeli rakendamisega või kümnendmurrus koma õigesse kohta panekuga.

Ülesandes 7 tuli õpilastel hinnata ja kirjalikult arvutada basseini ruumala. Joonis 8. Vastuste hindamine ja kirjalik arvutamine 6. Tulemus oli igati loogiline, sest liitmise ja lahutamise tehe on õpilastele oluliselt kergem kui korrutamise ja jagamise tehe.

Kirjaliku arvutamise sooritus osutus edukaks aastatepikkuse treeningu tulemusena ja algklassides omandatud Osta kirjalikult Strateegia peastarvutamise oskusele, mis on ühtlasi aluseks vastavatele ülesannetele õigete hinnangute andmisel.

Võrreldes kahe grupi oskusi kirjalikus arvutamises vt Joonis 9 ja hinnangulises arvutamises vt Joonis 10 näeme, et kontrollgrupp Vene kaubandussusteemi kaubandusaeg B on kirjalikus arvutamises edukam, kuid eksperimentaalgrupp grupp A oskab neist paremini ülesannete vastuseid hinnata.

Kirjaliku arvutamisoskuse heale tasemele kontrollgrupis võib tänulik olla kogemustega õpetajale. Kuid eksperimentaalgrupi parem sooritus hinnangulises arvutamises viitab kontrollgrupi nn tüüpülesannete lahendamise drillimisele ja samas vähesele arvude tajumise õppele.

Siinkohal rõhutame, et kumbki klass ei saanud eelteadmisi hinnangulisest arvutamisest. Mõlema klassi õpilased olid õppinud arvude Osta kirjalikult Strateegia etteantud järguni etteantud täpsusenikuid selle teema käsitlemisel matemaatika tundides ei pöörata tähelepanu, et ümardamist võib kasutada tehte vastuse hindamisel.

Faktile, et õpilased ei oska ümardamist kasutada tehte vastuse hindamisel, leiame tõestuse, kui vaatleme kahe grupi ümardamise oskusi. Jooniselt 11 näeme, et kontrollgrupi õpilased on edukamad eksperimentaalgrupi õpilastest vastuste ümardamisel ülesannetes 1, 2 ja 3 vt Joonis 11ent samas, olenemata ümardamise oskusest, hindasid eksperimentaalgrupi õpilased samades ülesannete vastuseid paremini kontrollgrupi õpilastest.

Viimasest võib järeldada, et eksperimentaalgrupp tajub arvude olemust paremini kui kontrollgrupp. Joonis 9. Kirjaliku arvutamise oskus ülesannete kaupa eksperimentaalgrupis Grupp A ja kontrollgrupis Grupp B. Hinnangulise arvutamise oskus ülesannete kaupa eksperimentaalgrupis Grupp A ja kontrollgrupis Grupp B. Joonis Ümardamine eksperimentaalgrupis Grupp A ja kontrollgrupis Grupp B. Vaadeldes mõlema grupi sooritusi eraldi vt Joonis 12 ja Joonis 13näeme, et hinnangulise arvutamise üldist taset tõstis eksperimentaalgrupp, kus õpilased said Osta kirjalikult Strateegia ülesande korral paremini või sama hästi hakkama vastuse hindamisega kui kirjaliku arvutamisega.

Nagu jooniselt näha, on nendeks ülesanneteks 2, 3, 4 ja 7. Kuid kontrollgrupi tulemused näitasid, et ainult 7. Eksperimentaalgrupi Grupp A hinnanguline arvutamine, kirjalik arvutamine ja ümardamine. Kontrollgrupi Grupp B vastuste hindamine, kirjalik arvutamine ja ümardamine Ülesandes 2 tuli sooritada kümnendmurdude lahutamise tehe: 32,15 — 11, Tulemused näitavad, et kümnendmurdude lahutamisel osati võrdsel tasemel lõppvastust hinnata ja vastavat tehet kirjalikult sooritada.

Tõestuseks on ümardamise tulemused. Kui vaadelda sama ülesande lahendamist kontrollgrupi õpilaste poolt, näeme, et erinevus on ligikaudu 20 protsendipunkti hinnangulise arvutamise kahjuks.

Valikud kauplemine VS luhendamine

Kuigi kontrollgrupi õpilased oskasid samal tasemel ümardada kui eksperimentaalgrupi liikmed, siis kahjuks hinnangulises arvutamises nad seda kasutada ei osanud. Samas näeme, et eksperimentaalgrupp lahendas kirjalikult 3. Huvitavad tulemused saadi 4. Jagamistehe on paraku õpilastele üks raskemaid tehteid ning antud algoritmi selgekssaamine võtab tavaliselt õpilastel kauem aega.

Tulemustest selgub, et ümardati kehvemini, kui arvutati hinnanguliselt. Kas tõesti tajuvad eksperimentaalgrupi õpilased arve lihtsalt paremini? Kontrollgrupil jäi nii ümardamise tulemus, kui ka hinnangulise arvutamise tulemus alla kirjalikule arvutamisele. Paraku kirjaliku korrutamise ja jagamise tehetes eksitakse tihti koma panekuga ja korrutustabelis. Viimased neli ülesannet olid elulise situatsiooniga tekstülesanded, kus erinevate gruppide õpilaste edukus nende lahendamisel oli võrdlemisi ühesugune.

Ülesandes 5 tuli leida võrkaia pikkus. Selleks tuli teada ristküliku ümbermõõdu valemit.

Tee oige raha internetis kiiresti

Ülesandes 6 oli ette antud poest ostetud kaupade nimekiri koos vastavate hindadega ning tuli leida ostu maksumus.

Ülesandes 7 tuli leida basseini ruumala, st et õpilased pidid teadma risttahuka ruumala arvutamise valemit. Ülesandes 8 Osta kirjalikult Strateegia õpilastel arvutada läbitud tee pikkus. Üliedukalt arvutati kirjalikult ülesandes 6, kuid taas ei suudetud hinnata ostu maksumust. Võimalik, et vastust pakuti ka huupi, sest kokku oleks pidanud hinnanguliselt liitma 6 arvu. Samuti jääb mõlemal grupil hinnanguline arvutamine alla kirjalikule arvutamisele ülesannetes 5 ja 8. Siinkohal võib järeldada, et õpilased ei osanud või ei viitsinud esitatud olukorda hinnata.

Eeltest näitaset eksperimentaalgrupi õpilased on paremad vastuse hindajad vt Joonis Kontrollgrupi õpilastel õnnestus paremini kirjalik arvutamine vt Joonis Kahest viimasest lausest võime järeldada, et eksperimentaalgrupp tajub arvude olemust paremini kui kontrollgrupp. Jooniselt 8 näeme, et üldiselt enamikel juhtumitel jäi hinnanguline arvutamine alla kirjalikule arvutamisele. Vahe oli üle 10 protsendipunkti.

Samas on jooniselt 8 ka näha, et hinnangulise arvutamise tulemusi iseloomustav joon liigub kohati üsna sarnaselt kirjaliku 35 arvutamise tulemuste joonega. Viimane viitab sellele, et hinnangulise ja kirjaliku arvutamise vahel on seos.

Hinnanguline arvutamine

Võime järeldada, et olenevalt ülesande tüübist, raskusastemest ja õpetaja õpetamismetoodikas, on võimalik kohati hea kirjaliku arvutamise oskusega tagada ka üsna hea hinnangulise arvutamise oskuse. Hinnangulise arvutamise õppimine eksperimentaalgrupiga Kaks nädalat pärast eeltesti tegemist alustasin hinnangulise arvutamise tutvustamist eksperimentaalgrupi 20 õpilasele.

Eesmärgiks võtsin igal nädalal ühes matemaatika tunnis tutvustada õpilastele mõnda hinnangulise arvutamise strateegiat ning ülejäänud nädala matemaatikatundides ainekava teemasid õpetades rakendada vastavate ülesannete lahendamisel hinnangulist arvutamist. Õpetasin õpilastele, kuidas hinnata harilike murdude suurust ning korrutamis- ja jagamistehete vastuseid. Harilike murdude suuruse hindamiseks peavad õpilased tajuma hariliku murru sisulist olemust.

Selleks tuli õpilastel kujutada harilikke murde kujundite kui tervikute abil. Õpilastel tuli terviklikest kujunditest välja lõigata sobiva suurusega osakesi, mis kujutaksid etteantud harilikke murde vt Lisa 3 ja Lisa 3.

Samuti pidid õpilased väljalõigatud kujunditükkide abil sooritama liitmise ja lahutamise tehteid ning arutlema tehete tulemuste üle. Peale eelnevat praktilist tööd asusid õpilased harilikke murde kujutama arvkiirel ning vaatlema, millise naturaalarvu kujutis arvkiirel on lähim kujutatud murdarvule vt Lisa 4.

Kokkuvõtteks püüdsid õpilased harilikud murrud ümardada joonise abil lähima naturaalarvuni. Hiljem püüdsid nad ümardamist teostada ka ilma jooniseta. Peale naturaalarvudeni ümardamist tihendasime arvtelge vt Lisa 5. Selleks ümardasid nad tehtes olevad murrud ning seejärel vastavalt vajadusele liitsid või lahutasid ümardatud murrud ning said hinnangu vastavatele tehetele. Harilike murdude korrutamis- ja jagamistehete vastuste hindamisel võtsin appi sobivate arvude strateegia vt Lisa 9.

Samuti kasutasin korrutise ja jagatise hindamisel eelnevalt õpitud Osta kirjalikult Strateegia strateegiat. Eeltestis nägin, et õpilased oskavad edukalt arve kirjalikult liita, kuid oma vastust hinnata ei oska. Selleks, et arendada hinnangulist arvutamist liitmise ja lahutamise tehete Osta kirjalikult Strateegia, tuletasin õpilastele kõigepealt meelde juba viiendas klassis õpitud arvude ümardamise reeglid koos ligikaudse arvutamisega vt Lisa Korduvalt pidin rõhutama, et hinnangulisel arvutamisel ei ole ühte ainsat õiget vastust.

Peale ümardamise meeldetuletamist tutvustasin õpilastele esimese ja tagumise numbri strateegiat vt Lisa 12mis oma lihtsusega on jõukohane iga tasemega õpilasele. Enne töölehe kätteandmist viisin õpilastega läbi võistluse arvude äraarvamises, nagu joonisel 3 on kujutatud. Selleks kirjutasin tahvlile mõned suvalised arvud ning arvus olevad numbrid katsin paberiga.

Müügivõimaluste kirjutamine

Õpilane sai valida ühe numbri, mis seejärel avati ja siis pidi ta ära arvama, millise arvuga võib olla tegemist. Võitjaks tuli õpilane, kelle pakutud arv erines kõige vähem tahvlil olevast arvust.

Õpilased taipasid kiiresti, et kõige kavalam on avada vasakult esimene number, siis võib vahe arvatava arvu ja tegeliku arvu vahel olla kõige väiksem. Kuigi eeltest näitas, et eksperimentaalgrupi õpilased oskavad korrutise oodatavat vastust paremini hinnata kui kirjalikult arvutada, siis sellegi poolest harjutasime veel lisaks Osta kirjalikult Strateegia tehetele ka korrutisele hinnangu andmist.

Kümnendmurdude ja naturaalarvude korrutiste vastuste hindamisel kasutasid õpilased enamasti paindlikku ümardamist vt Lisa 14kuid jagamisel soovitasin kasutada sobivate arvude strateegiat vt Lisa Harva muutub miljonaride kaubandusvoimalustele lisaks tekstülesandeid, mis on ära toodud Lisas Tekstülesannete korral mängib olulist rolli ka Osta kirjalikult Strateegia olevate suuruste vahelistest seostest arusaamine.

Proovisin ka sellele suurt tähelepanu pöörata. Kuuenda klassi matemaatika õppekavas on planeeritud väga palju tunde protsendi õpetamisele. Seetõttu õpetasin õpilastele ka protsentülesannetele vastuste leidmisel hinnangulist arvutamist vt Lisa 16 ja Lisa Enne arvutamisülesannete juurde asumist hindasime tulemusi visuaalselt, näiteks mitme protsendi ulatuses on kujund värvitud vt Lisa Kuna hinnangulises arvutamises on oluline osa peast arvutamisel, said õpilased kohustuse käia igal nädalal pranglimas.

Suurepärase pranglimisvõimaluse on andnud internetiportaal Miksike. Kogu hinnangulise arvutamise õppeprotsessis toetasin ning julgustasin õpilasi igati.

Õpilased on iga päev matemaatikat õppides harjunud, et ülesandel on alati üks kindel ja õige vastus. Ka esimestel hinnangulise arvutamise katsetustel nägin, kuidas osa õpilasi, kuuldes kellegi teise vastust, oma vastuse maha kriipsutasid või üle klassi hüüdsid, et see on vale vastus. Tihti tuli õpilastele selgitada, et hinnangulise arvutamise korral ei ole ülesandel ühte kindlat õiget vastust.

Töö käigus palusin tihti õpilastel kõvahäälselt selgitada oma lahenduskäiku, et kontrollida, kas nad mõtlevad õigesti ning rakendavad hinnangulise arvutamise strateegiat. Ühe ja sama probleemi lahendamisel said oma arvamuse välja öelda kõik õpilased, kes olid eelnevast õpilasest kuidagi teisiti oma hinnangu leidnud.

Pidev arutelu julgustas õpilasi ning tõstis nende enesekindlust.

Tasuta online binaarsed valikud signaale

Üks hinnangulise arvutamise kasutamise eesmärke on, et õpilased õpiksid kontrollima oma matemaatiliste probleemülesannete vastuseid. Paraku kippusid õpilased võtma hinnangulise arvutamise ja kirjaliku arvutamise õpet täiesti eraldi seisvate üksustena. Nad ei tahtnud neid kuidagi omavahel seostada. Tavaülesandeid lahendades pidin õpilaste tähelepanu tihti juhtima sellele, et nad kontrolliksid oma vastust hinnanguliselt arvutades. Õpilased olid üsna skeptilised ega tahtnud aru saada, milleks neile seda vaja on.

Hiljem taipasid neist paljud, kahjuks üsna õppeperioodi lõpus, et hinnanguline arvutamine on neile kasulik.

Meeldiv oli tõdeda, et püüti oma uusi teadmisi arvutamisest rakendada igapäevaste probleemülesannete lahendamisel. Kontrolltesti tulemused Kontrolltest, vt Lisa 2. Tulemustest vt Joonis 14 näeb, et eksperimentaalgrupp hindas antud tehte vastust märgatavalt paremini kui kontrollgrupp, kahe grupi erinevus oli peaaegu 40 protsendipunkti.

  1. Valikud Trading Strategies - Kuidas luua Cash Flow Exchange kaubeldavad fondid
  2. Mis on hinnanguline arvutamine?
  3. Seminar: Infohaldus ettevõttes – näited ja strateegia - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
  4. Müügivõimaluste kirjutamise strateegiat saab teha kahel viisil: kirjutamine kaetud put alasti või katmata pistega kirjutamine Arutame üksikasjalikult neid kahte müügioptsiooni kirjutamise strateegiat 1 - Kaetud putu kirjutamine Nagu nimigi ütleb, kirjutab investor kaetud müügi strateegia kirjutamisel müügioptsioone koos alusvarade lühenemisega.
  5. Opentext Stock Options

Samas vt Joonis 15 on eksperimentaal- ja kontrollgrupi kirjaliku soorituse tase praktiliselt võrdne. Paraku näitavad testi tulemused vt Joonis 16et eksperimentaalgrupi hinnangulise ja kirjaliku arvutamise vahe on küllaltki suur, pea 40 protsendipunkti.

Kontrollgrupil seevastu erinevust praktiliselt ei olnud vt Joonist Eksperimentaalgrupi eelnevad teadmised hinnangulisest arvutamisest tagasid selle grupi edu vastuste hindamisel, kuid tehte kirjaliku sooritusega ei tulnud nad veatult toime. Mitmed õpilased olid unustanud murdude liitmise algoritmi, samas tehti arvutamisel ka lihtsaid tähelepanu- ja arvutusvigu.

Hinnanguline arvutamisoskus ülesannete kaupa eksperimentaalgrupis Grupp A ja kontrollgrupis Grupp B Joonis Kirjalik arvutamisoskus ülesannete kaupa eksperimentaalgrupis Uudiste valikute kaubandus A ja kontrollgrupis Grupp B.

Kontrolltesti teiseks ülesandeks oli. Tulemustest vt Joonis 14 näeb, et taas hindas eksperimentaalgrupp kontrollgrupist vastust paremini.

Kahe grupi erinevus oli ligikaudu 10 protsendipunkti. Kirjalik sooritus vt Joonis 15 oli aga kontrollgrupil natuke parem eksperimentaalgrupist. Samas on selle ülesande kirjaliku ja hinnangulise arvutamise sooritustulemused eksperimentaalgrupil peaaegu võrdsed vt Joonis Paraku vt Joonis 17 näitavad tulemused, et kontrollgrupil on lõhe kirjaliku ja hinnangulise arvutamise vahel suurem Osta kirjalikult Strateegia eksperimentaalgrupil: hinnanguline arvutamine on kirjalikust arvutamisest halvem üle 15 protsendipunkti.

Eksperimentaalgrupi Grupp A hinnangulise arvutamise, kirjaliku arvutamise ja ümardamise oskus. Kontrollgrupi Grupp B hinnangulise arvutamise, kirjaliku arvutamise ja ümardamise oskus. Kontrolltesti kolmandaks ülesandeks oli : Antud ülesande sooritus, nii vastuse hindamisel kui ka kirjalikul arvutamisel, oli kontrollgrupil eksperimentaalgrupist veidi parem vt Joonis 15 ja Joonis Kuna jagamise tehe on õpilastele üks raskemaid tehteid, siis arvatavasti on kontrollgrupi kogenud õpetaja oma õpilastega rohkem jagamise ülesandeid lahendanud.

Vaadeldes veelkord eksperimentaal- ja kontrollgrupi tulemusi hinnangulises ja kirjalikus arvutamises, näeme, et tulemused on selle ülesande korral praktiliselt võrdsed vt Joonis 16 ja Joonis Samuti on tohutut edasiminekut näha ka kontrollgrupis. Kontrollgrupi õpilased arvutasid nii hinnanguliselt kui ka kirjalikult paremini eksperimentaalgrupi õpilastest.

Kuna jagamistehe on üks raskemaid tehteid oma algoritmi poolest, siis tõenäoliselt on kogenud õpetaja pühendanud rohkem aega jagamise algoritmi omandamisele. Eeltesti ja kontrolltesti jagamistehete tulemuste võrdlus. Vaadeldes joonist 16, näeme, et eksperimentaalgrupi hinnangulise ja kirjaliku arvutamisoskuse vahel on tohutu lõhe, 50 protsendipunkti. Selles ülesandes olid õpilased vastust ümardanud Osta kirjalikult Strateegia, kui hinnanguliselt arvutasid.

Ülesandes tuli õpilastel valida järgmiste vastuste vahel: a. Õigeim vastus oleks olnud c väiksem kui Hinnangulist arvutamist 42 õppinud õpilased oleksid pidanud teadma, et kui ümardada mõlemad tegurid korrutamise tehtes ülespoole, siis hinnang tuleb täpsest vastusest suurem.

Kahjuks ei olnud kõigil õpilastel antud teadmine veel kinnistunud. Antud ülesande juures kahe grupi õpilaste tulemusi omavahel võrreldes selgus, et mõlemas grupis oli hinnanguline Osta kirjalikult Strateegia tase praktiliselt ühesugune vt Joonis 14, Ül 4aga kirjalikus arvutamises oli eksperimentaalgrupi tulemused paremad vt Joonis 15, Ül 4. Uurides kontrollgrupi neljanda ülesande sooritust hinnangulises ja kirjalikus arvutamises vt Joonis 17, Ül 4näeme, et hinnanguline arvutamine jääb siiski alla kirjalikule arvutamisele.

Samalt jooniselt on näha, et hinnangulise arvutamise ja arvude ümardamise tulemus antud ülesandes on võrdsed.

Korrutamistehete tulemusi kontroll- ja eeltestis võrreldes näeme, et mõlema grupi hinnanguline arvutamine ülesannetes on jäänud peaaegu samale tasemele vt Joonis 19kuid oluliselt on paranenud eksperimentaalgrupis kirjaliku arvutamise tulemused. Eeltesti ja kontrolltesti korrutamistehete tulemuste võrdlus. Kontrolltesti viiendas ülesandes tuli leida arvust Joonised 14 ja 15 näitavad meile, et eksperimentaalgrupp oli edukam nii vastuse hindamisel kui ka hilisemal täpse vastuse välja arvutamisel.

Valikud Trading Strategies - Kuidas luua Cash Flow Exchange kaubeldavad fondid Selle strateegia me läbi on mõiste kirjalikult kaetud kõnede tulu. Kaetud kõne kirjalikult koosneb ostuoptsioone vastu oma olemasolevad varud. Strateegia rakendamisekssiis kõigepealt peab enda aktsiateETF ja siis müüa 1 kõne iga aktsia sa ise. Võtteset tegevussulle makstakse raha kohe algul anda kellelegi teisele õigust osta ETF konkreetse hinnaga üle teatud aja. Kui kombineerida see strateegia tagatud Call kirjalikult börsil kaubeldavad fondidlootetõhus viis luua järjepidev rahavoogvarude omate ,kuidas vähendada oma kulubaasi oma investeeringuid ja viis tagada teie raha on alati teie jaoks töötab.

Hinnangulise ja kirjaliku arvutamise sooritust võrreldes on eksperimentaalgrupil vt Joonis 16, Ül 5 vastavate protsendipunktide vahe väiksem kui kontrollgrupil vt Joonis 17, Ül 5. Kontrollgrupil jääb hinnangulise arvutamise tase natuke alla kirjalikule arvutamisele, 43 eksperimentaalgrupis on aga vastupidine tulemus: hinnanguliselt osati mõnevõrra paremini arvutada kui kirjalikult. Tundub, et eksperimentaalgrupi õpilased oskasid rakendada õigeid strateegiaid hinnangulist vastust otsides.

Ülesannetele valikvastuseid koostades eeldasin, et eksperimentaalgrupi õpilased rakendavad hinnangulisel arvutamisel sobivate arvude strateegiat vt Alapeatükk 2. Kontrolltesti kolm järgnevat ülesannet olid tekstülesanded.

Mitu eurot kulutas Kadri kohvikus? Mõlemad grupid hindasid protsentülesande vastust paremini, kui hiljem täpset vastust välja arvutasid vt Joonis 16 ja Joonis 17, Ül 6.

Calaméo - Hinnanguline arvutamine

Mõlema grupi korral erinesid vastavad tulemused 35 protsendipunkti võrra. Kuid gruppe omavahel võrreldes oli kontrollgrupp edukam nii hinnangulises kui ka kirjalikus arvutamises vt Joonis 14 ja Joonis 15, Ül 6. Kui müüteöeldes, sulle makstakse raha kohe algul anda kellelegi teisele õigust müüaaktsiaid teile konkreetse hinnaga ületeatud aja jooksul. Sa oleks müüa 1 put iga aktsiat oled nõus oma. Läbi oma analüüsisiis ootame Kanada turul olevat valikut suunduvad järgmise 4 kuu jooksul.

Meie eesmärk on luua mõned tulukui me oodata, et turud ümber pöörata. See on mõistlik viis, et keskmiselt alla oma olemasolevaid positsioone või kasutavad sedasisestust strateegia kogunev uusi.