Liigu sisu juurde

Kui klassikaline lineaarne regressioonimudel eeldas normaaljaotuse tüüpi juhuslikkust andmeis, siis tänapäevased üldistatud lineaarsed mudelid on rakendatavad väga avara tõenäosusjaotuste — eksponentsiaalsete jaotuste — pere korral. Samas tunnetavad ülejäänud turuosalised, et mäng ei ole aus, ning ei soovi sellest enam osa võtta. Õhtuse pileti eest tuli välja käia kolm rubla. Kauplus valmib Artiklis toodud teave on informatiivse iseloomuga.

Viimases avalduvad sagedused kujul ni.

Binaarsete valikute mudel Excel

Teststatistikut, mis mõõdab erinevust nullhüpoteesile vastava ja tegeliku sagedustabeli vahel ning mis nullhüpoteesi kehtides on ligikaudu χ2-jaotusega vabadusastmete arvuga m-1 k-1nimetatakse χ2-statistikuks ja see avaldub kujulkus m ja k on uuritavate tunnuste erinevate väärtuste arvud.

Binaarse uuritava tunnuse ja kaheväärtuselise faktortunnuse tarvis konstrueeritava 2x2-sagedustabeli puhul on teststatistik χ2-jaotusega vabadusastmete arvuga üks.

Seega summeeritakse χ2-statistiku väärtuse leidmiseks kõigi tegelike ja sõltumatuse juhule vastavate sageduste ruuterinevus, mis on täiendavalt läbi jagatud sõltumatuse juhule vastavate sagedustega.

Binaarsete valikute mudel Excel

Otsuse vastu võtmine, kumb hüpoteesidest kehtib, käib tänapäeval enamasti olulisuse tõenäoses p alusel, mis leitakse kui tõenäosus, et vastava χ2-jaotusega suurus võib omandada teststatistiku väärtusega võrdse või suurema väärtuse. Kuna χ2-testil leitav teststatistik on nullhüpoteesi kehtides χ2-jaotusega vaid ligikaudu, ei sobi χ2-test väga väikeste valimite analüüsimiseks.

Enamasti pannakse χ2-testi eeldusena kirja, et kõik oodatavad sagedused ni. Koerte näite puhul võib testitava hüpoteeside paari sõnastada kujul: H0: ravi tulemus ei sõltu koera soost, H1: ravi tulemus on soospetsiifiline.

Binaarsete valikute mudel Excel