Liigu sisu juurde

Artikli 4 lõikeid 3 ja 6 ning artikleid 5—11 ei kohaldata GMMide veo suhtes maanteel, raudteel, siseveeteedel, merel või õhus. Soovituste tulemuste kohaselt moodustatakse ühiskond üksikute programmide ja koolituste kaudu, mida juhib direktorite nõukogu esimees. Otsus tuleb teha hiljemalt 45 päeva jooksul pärast teatamist. Nii oli selge Kumu avamise ajal ja on ka nüüd, et püsiekspositsioon peab muutuma ja vahetuma, võib-olla isegi veidi tihedamini kui iga kümne aasta järel.

Proov. Stock Company direktorite nõukogu määrused (tüüpiline vorm)

Since further amendments are to be made, it should be recast in the interests of clarity. This involves the use of genetically modified micro-organisms GMMs in operations of various types and scales. See tähendab geneetiliselt muundatud mikroorganismide GMM kasutamist mitmesugust tüüpi ja mitmesuguse ulatusega toimingutes.

Earn $30 Per Word You Type (Make Money Online 2021)

Kohaldada võidakse muid ühenduse õigusakte, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu In order to evaluate the risk to human health and the environment, it is necessary to lay down requirements for risk assessment. Inimeste tervist ja keskkonda ähvardava ohu hindamiseks tuleb ette näha riski hindamise nõuded.

Such classification should be in line with international practice and based on an assessment of the risk. Selline liigitus peaks olema kooskõlas rahvusvahelise tavaga ja põhinema riskianalüüsil. Where there is any uncertainty, the appropriate containment and other protective measures for the higher classification should be applied until less stringent measures are justified by appropriate data.

Ebakindluse korral tuleks kohaldada kõrgemale liigitusele vastavaid isoleerimis- ja muid kaitsemeetmeid, kuni sobivad andmed õigustavad leebemaid meetmeid. To take account of the pace at which biotechnology is advancing, the nature of the criteria to be developed and the limited scope of that list, it is appropriate Stock Valikud Noukogu heakskiit the Council to revise those criteria, which should, where necessary, be supplemented by guidance notes to facilitate their application.

Biotehnoloogia arengutempot, kujundatavaid kriteeriume ja selle nimekirja piiratud ulatust arvestades on nõukogul sobiv neid kriteeriume üle vaadata ning vajaduse korral lisada nende rakendamist lihtsustavad juhised. They therefore do not need to be transposed by the Member States. Seetõttu ei ole neid vaja siseriiklikku õigusesse üle võtta.

Käesolev direktiiv sätestab üldised meetmed geneetiliselt muundatud mikroorganismide kasutamiseks suletud keskkonnas, pidades silmas inimeste tervise ja keskkonna kaitset. Article 3 1.

Prindi Rasked valikud kümme aastat hiljem Kumu uue põhiekspositsiooni ruume ja teoste kooslusi võib vaadelda väikeste omaette näitustena, aga ka fragmentaarse terviku osana. Avatud Kumu IV korrusel alates Kõigile välja pandud teostele on püütud luua maksimaalselt hea ruum ning asetatud need võimalikult kõnekasse dialoogi ümberkaudsete teostega. Stanislav Stepaško

Without prejudice to Article 4 1this Directive shall not apply: 1. Article 4 3 and 6 and Articles 5 to 11 shall not apply to the transport of GMMs by road, rail, inland waterway, sea or air.

Artikli 4 lõikeid 3 ja 6 ning artikleid 5—11 ei kohaldata GMMide veo suhtes maanteel, raudteel, siseveeteedel, merel või Stock Valikud Noukogu heakskiit. Article 4 Artikkel 4 1. Member States shall Stock Valikud Noukogu heakskiit that all appropriate measures are taken to avoid adverse effects on human health and the environment which might arise from the contained use of GMMs.

Liikmesriigid tagavad kõigi vajalike meetmete võtmise, et vältida GMMide suletud keskkonnas kasutamisest tulenevat võimalikku kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. To that end, the user shall carry out an assessment of the contained uses as regards the risks to human health and the environment that those contained uses may pose, using as a minimum the elements of assessment and the procedure set out in Annex III, Sections A and B. Sel eesmärgil annab kasutaja suletud keskkonnas kasutamisele hinnangu ohtude osas, mida selline suletud keskkonnas kasutamine võib tekitada inimeste tervisele ja keskkonnale, kasutades vähemalt III lisa A ja B jaos sätestatud hindamise elemente ja korda.

The assessment referred to in paragraph 2 shall result in the final classification of the contained uses in four classes applying the procedure set out in Annex III, which will result in the assignment of containment levels in accordance with Article 5: 3.

Lõikes 2 osutatud hinnangu tulemus on suletud keskkonnas kasutamiste lõplik liigitamine nelja liiki, kohaldades III lisas ette nähtud korda, mille tulemusel määratakse isoleerimistasemed vastavalt artiklile 5: Class 1 : activities of no or negligible risk, that is to say activities for which level 1 containment is appropriate to protect human health and the environment.

AutoTrader Trading Portal

Liik 1 : ohutud või tühiselt ohtlikud tegevused, s. Class 2 : activities of low risk, that is to say activities for which level 2 containment is appropriate to protect human health and the environment.

Liik 2 : vähem ohtlikud tegevused, s. Class 3 : activities of moderate risk, that is to say activities for which level 3 containment is appropriate to protect human health and the environment.

Igapaevane kaubandus toornafta strateegia

Liik 3 : mõõdukalt ohtlikud tegevused, s. Class 4 : activities of high risk, that is to say activities for which level 4 containment is appropriate to protect human health and the environment.

Liik 4 : väga ohtlikud tegevused, s. Where there is doubt as to which class is appropriate for the proposed contained use, the more stringent protective measures shall be applied unless, by agreement with the competent authority, there is sufficient evidence to justify the application of less stringent measures.

Kui pole selge, milline liik sobib kavandatava suletud keskkonnas kasutamise puhul, kohaldatakse rangemaid kaitsemeetmeid, kui piisav tõendus pädeva asutuse nõusolekul ei õigusta leebemate meetmete kasutamist. The assessment referred to in paragraph 2 shall especially take into account the question of disposal of waste and effluents.

Where appropriate, the safety measures needed in order to protect human health and muutub miljonaride kaubandusvoimalustele environment shall be implemented. Lõikes 2 osutatud hinnangus võetakse eriti arvesse jäätmete ja heitvete kõrvaldamist. Vajaduse korral rakendatakse inimeste tervise ja keskkonna kaitseks vajalikke ohutusmeetmeid.

A record of the assessment referred to in paragraph 2 shall be kept by the user and made available in an appropriate form to the competent authority as part of the notification pursuant to Articles Stock Valikud Noukogu heakskiit, 8 and 9 or on request. Kasutaja säilitab lõikes 2 osutatud hindamise protokolli ja teeb selle sobival kujul pädevale asutusele kättesaadavaks teatamise osana vastavalt artiklitele 6, 8 ja 9 või taotluse korral.

Parim kruptograafia investeering 2021. augustis

Article 5 Artikkel 5 1. Save to the extent that point 2 of Annex IV allows other measures to be applied, the user shall apply the general principles and the appropriate containment and other protective measures set out in Annex IV corresponding to the class of the contained use, so as to keep workplace and environmental exposure to any GMMs to the lowest reasonably practicable level, and so that a high level of safety is ensured.

Välja arvatud määral, mil IV lisa punkt 2 võimaldab kohaldada muid meetmeid, kohaldab kasutaja IV lisas sätestatud üldpõhimõtteid ning kohaseid isoleerimis- ja muid kaitsemeetmeid, mis vastavad suletud keskkonnas kasutamise liigile, et hoida töökoha ja keskkonna kokkupuuteid kõigi GMMidega madalaimal tegelikult võimalikul tasemel ja tagada ohutuse kõrge tase. The assessment referred to in Article 4 2 and the containment and other protective measures applied shall be reviewed periodically, and forthwith if: 2.

Varade analüüs Proov. Stock Company direktorite nõukogu määrused tüüpiline vorm Määrused direktorite nõukogu nõukogu Aktsiaselts, praegune olukord töötati välja vastavalt föderaalseadusele "aktsiaseltside puhul", tsiviilseadustiku ja muude kehtivate Venemaa Föderatsiooni õigusaktidega. Üldist 1.

Artikli 4 lõikes 2 osutatud hinnang ning kohaldatavad isoleerimis- ja muud kaitsemeetmed vaadatakse läbi korrapäraselt ja viivitamatult juhul, kui: a the containment measures Stock Valikud Noukogu heakskiit are no longer adequate or the class assigned to the contained uses is no longer correct; or a kohaldatavad isoleerimismeetmed ei ole enam piisavad või suletud keskkonnas kasutamisele määratud liik ei ole enam õige või b there is reason to suspect that the assessment is no longer appropriate judged in the light of new scientific or technical knowledge.

Article 6 Artikkel 6 When premises are to be used for the first time for contained uses, the user shall be required, before commencing such use, to submit to the competent authorities a notification containing at least the information listed in Annex V, Part A. Kui tööruume kasutatakse esmakordselt suletud keskkonnas kasutamiseks, peab kasutaja esitama pädevatele asutustele enne sellise kasutamise algust teate, mis sisaldab vähemalt V lisa A osas loetletud teavet.

Puhverdatud otsigutulemused

Article 7 Artikkel 7 Following the notification referred to in Article 6, subsequent class 1 contained use may proceed without further notification. Users of GMMs in class 1 contained uses shall be required to keep the record of each assessment referred to in Article 4 6which shall be made available to the competent authority on request.

Pärast artiklis 6 osutatud teatamist võib edasine 1. Article 8 Artikkel 8 1. For first and subsequent class 2 contained uses to be carried out in premises notified in accordance with Article 6, a notification containing the information listed in Annex V, Part B shall be submitted. Vastavalt artiklile 6 teatatud tööruumides toimuvate esmakordsete ja järgnevate 2.

If the premises have been the subject of a previous notification to Stock Valikud Noukogu heakskiit out class 2 or a higher class of contained uses and any Stock Valikud Noukogu heakskiit consent requirements have been satisfied, the class 2 contained use may proceed immediately following the new Alpha strateegiad. Kui tööruumide kohta on esitatud varasem teade 2.

However, the applicant may himself request from the competent authority a decision on the grant of a formal authorisation. The decision must be made within a maximum of 45 days from the notification.

Taotleja ise võib pädevalt asutuselt taotleda ametliku loa andmise otsust.

Kuidas raha ja varu teenida

Otsus tuleb teha hiljemalt 45 päeva jooksul pärast teatamist. If the premises have not been the subject of a previous notification to carry out class 2 or a higher class of contained uses, the class 2 contained use may, in the absence of any indication to the contrary from the competent authority, proceed 45 days after submission of the notification referred to in paragraph 1, or earlier with the agreement of the competent authority.

Kui tööruumide kohta pole varem esitatud teadet 2. Article 9 Artikkel 9 1. For first and subsequent class 3 or class 4 contained uses to be carried out in premises notified in accordance with Article 6, a notification containing the information listed in Annex V, Part C shall be submitted.

Vastavalt artiklile 6 teatatud tööruumides toimuvate esmakordsete ja järgnevate 3. A class 3 or higher class of contained use may not proceed without the prior consent of the competent authority, which shall communicate its decision in writing: 2.

Article 10 Artikkel 10 1. Member States shall designate the authority or authorities competent to implement the measures which they adopt in application of this Directive and to receive and acknowledge the notifications Stock Valikud Noukogu heakskiit to in Articles 6, 8 and 9. Liikmesriigid määravad asutuse või asutused, mis on pädevad rakendama meetmeid, mida nad võtavad käesoleva direktiivi kohaldamiseks, ning vastu võtma ja heaks kiitma artiklites 6, 8 ja 9 osutatud teateid.

The competent authorities shall examine the conformity of the notifications with the requirements of Stock Valikud Noukogu heakskiit Directive, the accuracy and completeness of the information given, the correctness of the assessment referred to in Article 4 2 and the class of contained uses and, where appropriate, the suitability of the containment and other protective measures, the waste management, and emergency response measures.

Kaubanduspakkumiste valik

Pädevad asutused uurivad teadete vastavust käesoleva direktiivi nõuetele, esitatud teabe täpsust ja täielikkust, artikli 4 lõikes 2 osutatud hinnangu õigsust ja suletud keskkonnas kasutamise liiki ning vajaduse korral isoleerimis- ja muude kaitsemeetmete, jäätmekorralduse ja päästemeetmete sobivust.

If necessary, the competent authority may: 3. Vajaduse korral võib pädev asutus: a ask the user to provide further information or to modify the conditions of the proposed contained use or to amend the class assigned to the contained use s.

EUR-Lex Access to European Union law

In this case the competent authority may require that the contained use, if proposed, should not begin, or, if in progress, should be suspended or terminated, until the competent authority has given its approval on the basis of the further information obtained or of the modified conditions of the contained use; a paluda kasutajal esitada edasist teavet või muuta kavandatava suletud keskkonnas kasutamise tingimusi või muuta suletud keskkonnas kasutamis t ele määratud liiki.

Sel juhul võib pädev asutus nõuda, et suletud keskkonnas kasutamine, kui seda kavandatakse, ei algaks, või kui see toimub, peatataks või lõpetataks, kuni pädev asutus on andnud oma Stock Valikud Noukogu heakskiit saadud edasise teabe või suletud keskkonnas kasutamise muudetud tingimuste alusel; b limit the time for which the contained use should be permitted or subject it to certain specific conditions. For the purpose of calculating Stock Valikud Noukogu heakskiit periods referred to in Articles 8 and 9, any period of time during which the competent authority: 4.

Artiklites 8 ja 9 märgitud tähtaegade arvutamisel ei võeta arvesse aega, mille kestel pädev asutus: a is awaiting any further information which it may have requested from the notifier in accordance with point a of paragraph 3; or a ootab edasist teavet, mida ta võis teatajalt taotleda vastavalt lõike 3 punktile a, või b is carrying out a public inquiry or consultation in accordance with Article 12; b korraldab avaliku küsitluse või ärakuulamise vastavalt artiklile Artikkel 11 Article 11 1.

Kui kasutaja saab asjakohast uut teavet või muudab suletud keskkonnas kasutamist viisil, millel võib olla olulisi tagajärgi sellest tulenevatele ohtudele, teavitatakse võimalikult kiiresti pädevat asutust ning vastavalt artiklitele 6, 8 ja 9 esitatud teadet muudetakse. If the user becomes aware of relevant new information or modifies the contained use in a way which could have significant consequences in terms of the risks posed by it, the competent authority shall be informed as soon as possible and the notification pursuant to Articles 6, 8 and 9 shall be modified.

  1. Rasked valikud kümme aastat hiljem — Sirp
  2. Хилвар выразил эту мысль лучше, чем мог бы и сам Олвин, и все же это было совсем не то, что пришло ему в голову.
  3. С угасающими силами Учитель ждал наступления кульминации Семи Солнц.

Kui pädevale asutusele saab edaspidi kättesaadavaks teave, millel võivad olla märkimisväärsed tagajärjed suletud keskkonnas kasutamisest tekkivatele ohtudele, võib pädev asutus nõuda kasutajalt suletud keskkonnas kasutamise tingimuste muutmist, kasutamise peatamist või lõpetamist.

If information subsequently becomes available to the competent authority which could have significant consequences in terms of the risks posed by the contained use, the competent authority may require the user to modify the conditions of, or suspend or terminate, the contained use. Artikkel 12 Article 12 Kui liikmesriik peab seda vajalikuks, võib ta ette näha, et kavandatava suletud keskkonnas kasutamise ükskõik millise aspekti osas konsulteeritakse rühmade või avalikkusega, ilma et see piiraks artikli 18 kohaldamist.

Where a Member State considers it appropriate, it may provide that the public is to be consulted on aspects of the proposed contained use, without prejudice to Article Artikkel 13 1. Pädevad asutused tagavad, et enne suletud keskkonnas kasutamise algust: 1. Seda teavet ajakohastatakse korrapäraste ajavahemike tagant. Samuti tehakse see avalikult kättesaadavaks.

The information shall be updated at appropriate intervals. It shall also be made publicly available. Samaaegselt teevad asjaomased liikmesriigid igasuguse vajaliku konsulteerimise alusena nende kahepoolsete suhete raames teistele asjaomastele liikmesriikidele kättesaadavaks sama teabe, mida levitatakse nende endi kodanike seas.

The Member States concerned shall at the same time make Stock Valikud Noukogu heakskiit to other Member States concerned, as a basis for all necessary consultation within the framework of their bilateral relations, the same information as that which is disseminated to their nationals.

Artikkel 14 Article 14 1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et õnnetuse korral nõutakse kasutajalt viivitamatut teatamist artiklis 10 nimetatud pädevale asutusele ja järgmise teabe esitamist: 1.

Member States shall take the necessary measures to ensure that, in the event of an accident, the user is required immediately to inform the competent authority specified in Article 10 and to provide the following information: a õnnetuse asjaolud; a the circumstances of the accident; b Stock Valikud Noukogu heakskiit GMMide identiteet ja kogused; b the identity and quantities Laos valikuvoimaluse liikmed the GMMs concerned; c kogu teave, mis on vajalik selleks, et hinnata õnnetuse mõju rahvastiku tervisele ja keskkonnale; c any information necessary to assess the effects of the accident on the health of the general population and the environment; d võetud meetmed.

Kui teavet esitatakse vastavalt lõikele 1, peavad liikmesriigid: 2.

Texas maarab sisseehitatud varude valikud

Where information is given pursuant to paragraph 1, the Member States shall be required to: a tagama kõigi vajalike meetmete võtmise ja viivitamatult hoiatama iga liikmesriiki, keda õnnetus võib mõjutada; a ensure that any measures necessary are taken, and immediately alert any Member States which could be affected by the accident; b koguma võimaluse korral õnnetuse täielikuks analüüsiks vajalikku teavet ja esitama vajaduse korral soovitusi selliste õnnetuste vältimiseks tulevikus ja nende tagajärgede piiramiseks.

Artikkel