Liigu sisu juurde

Samuti peab portaal selgelt teavitama peamistest parameetritest, mis määravad tulemuste paremusjärjestuse. Ostja kohustub kauba vastu võtma või nimetama isiku, kes võtab kauba vastu.

IX artikkel.

Parim ELi kaubandussusteem

Päritolumärgistus 1. Iga lepinguosaline rakendab teiste lepinguosaliste territooriumilt pärinevate toodete märgistusnõuete suhtes vähemalt sama soodsat režiimi kui mis tahes kolmanda maa samasuguste toodete suhtes.

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT 1947)

Lepinguosalised tõdevad, et päritolumärgistusega seotud seaduste ja eeskirjade vastuvõtmisel ja rakendamisel tuleks miinimumini vähendada raskusi ja ebamugavusi, mida sellised meetmed eksportijamaade kaubandusele ja tööstusele põhjustada võivad, võttes kohaselt arvesse vajadust kaitsta tarbijaid pettemärgiste ja eksitava märgistuse eest.

Lepinguosalised peaksid alati, kui halduslikult võimalik, lubama nõutava päritolumärgistuse kinnitamist impordi ajal.

Kursused kauplemisvoimaluste kohta

Lepinguosaliste seadused ja eeskirjad, mis on seotud importtoodete märgistamisega, peavad olema sellised, mis võimaldaksid täitmist, ilma et seejuures tooteid tõsiselt kahjustataks, nende väärtust oluliselt kahandataks või maksumust lubamatult suurendataks.

Üldreeglina ei tohiks ükski lepinguosaline kehtestada eritollimaksu või trahvi märgistusnõuete mittetäitmise eest enne importi, kui märgistuse korrigeerimisega põhjendamatult ei viivitata või kui ei ole kinnitatud pettemärgiseid ega tahtlikult ära jäetud nõutav märgistus.

Lepinguosalised teevad omavahel koostööd vältimaks ärinimede kasutamist viisil, mis esitab valesti toote tegelikku päritolu, kahjustades lepinguosalise territooriumilt pärinevaid tooteid eristavaid, õigusaktidega kaitstud piirkondlikke või geograafilisi nimetusi.

Iga lepinguosaline võtab täielikult ja mõistvalt arvesse mis tahes teise lepinguosalise esitatud nõudmised ja esildised, mis puudutavad eelmises lauses sätestatud kohustuse rakendamist tootenimetuste suhtes, mille teine lepinguosaline on talle esitanud.

Uued maksukulude ja edutamise aktsiate valikud

X artikkel. Kaubanduseeskirjade avaldamine ja rakendamine 1. Lepinguosalise jõustatud seadused, määrused, kohtuotsused ning üldrakendatavad haldusotsused, mis puudutavad toodete tolliotstarbelist klassifitseerimist või tolliväärtuse määramist või tolli- või muude maksude või maksete määrasid või nõudeid, impordi- või ekspordipiiranguid või -keelde või selle eest tasutavate maksete ülekandmist, või mis mõjutavad nende müüki, turustamist, vedu, kindlustamist, ladustamist, inspekteerimist, eksponeerimist, töötlemist, segamist või teisiti kasutamist, avaldatakse viivitamata nii, et võimaldada valitsustel ja kaubandusettevõtjatel nendega tutvuda.

Samuti avaldatakse lepinguosalise valitsuse või valitsusasutuse ja mõne teise lepinguosalise valitsuse või valitsusasutuse vahel kehtivad kokkulepped, mis mõjutavad rahvusvahelist kaubanduspoliitikat.

Alustavale e-kauplejale

Käesoleva lõike sätted ei nõua üheltki lepinguosaliselt konfidentsiaalse teabe avaldamist, mis takistaks seaduste täitmist või oleks teisiti vastuolus avaliku huviga või kahjustaks riigi- või eraettevõtete õigustatud kaubandushuve.

Ühtegi üldrakendatavat meedet, millega lepinguosaline suurendab tollimaksu või muu impordimakse määra kehtiva ja Valikuline andmebaas praktika alusel või kehtestab uue või koormavama nõude, piirangu või keelu impordi või impordi eest tehtavate maksete ülekandmise suhtes, ei rakendata enne, kui see meede on ametlikult Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad.

Sellised kohtud või menetlused peavad olema sõltumatud täitevasutustest ning need asutused peavad nende otsuseid rakendama ja oma tegevuses neile otsustele alluma, välja arvatud juhul, kui kõrgema astme kohtule esitatakse importijate apellatsioonkaebuste esitamise tähtaja jooksul õigeaegselt apellatsioonkaebus, tingimusel et sellise asutuse kesküksus võib astuda samme saavutamaks küsimuse läbivaatamist veel ühes menetluses, kui on põhjust arvata, et otsus on vastuolus kehtivate õiguspõhimõtete või tegelike faktidega.

Kvantitatiivsete piirangute üldine kõrvaldamine 1.

Kasulik info

Ükski lepinguosaline ei tohi teise lepinguosalise territooriumilt pärineva toote impordi suhtes või teise lepinguosalise territooriumile eksportimiseks või ekspordiks müümiseks mõeldud toote suhtes säilitada või kehtestada ühtegi keeldu ega piirangut, mis ei ole tollimaks, maks või muu makse, olenemata sellest, kas see kehtestatakse kvootide, impordi- või ekspordilitsentside või muude meetmete kaudu.

Lepinguosaline, kes vastavalt käesoleva lõike punktile c rakendab mis tahes toote impordipiiranguid, peab avalikult teatama piiritletud tulevikuperioodil importida lubatava toote üldkoguse või -väärtuse ning sellise koguse või väärtuse muudatused.

Veel enam, eespool sätestatud alapunkti i alusel rakendatavate piirangutega ei tohi vähendada koguimporti omamaise toodangu kogumahu suhtes, võrreldes koguimpordi ja omamaise toodangu kogumahu suhtega, mida võiks põhjendatult eeldada piirangute puudumisel.

SCHWAB Lisa valikute kaubandus

Piirangud maksebilansi kaitseks 1. Hoolimata XI artikli lõike 1 sätetest võib iga lepinguosaline oma välisfinantspositsiooni ja maksebilansi kaitseks käesoleva artikli järgmiste lõigete sätete alusel piirata importida lubatava kauba kogust või väärtust.

Kuidas EU mangu kauplemise susteem

Mõlemal puhul tuleb kohaselt arvesse võtta eritegureid, mis võivad mõjutada sellise lepinguosalise reserve või reservide vajadust, sealhulgas, kui sellele lepinguosalisele on kättesaadavad erivälislaenud või muud ressursid, vajadust tagada selliste laenude või ressursside asjakohane kasutamine.

Kui tingimused nende piirangute kehtestamist või säilitamist nimetatud punkti alusel enam ei õigusta, peavad nad need piirangud kõrvaldama. Nad tõdevad, et nende eesmärkide saavutamiseks on soovitav võimalikult suures ulatuses vastu võtta rahvusvahelist kaubandust laiendavaid, mitte seda ahendavaid meetmeid.

- mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest? - Acty Digital

Vastavalt sellele ei tohi käesoleva artikli sätteid muus osas järgivalt lepinguosaliselt nõuda piirangute kõrvaldamist või muutmist põhjendusega, et selle poliitika muutmine teeks tema poolt käesoleva artikli alusel rakendatavad piirangud tarbetuks.

XIII artikkel. Kvantitatiivsete piirangute mittediskrimineeriv rakendamine 1. Ükski lepinguosaline ei tohi rakendada ühtegi keeldu või piirangut ühegi teise lepinguosalise territooriumilt pärinevate toodete impordi ega ühegi teise lepinguosalise territooriumile suunatud mis tahes toote ekspordi suhtes, kui kõigi kolmandate maade samasuguse toote import või samasuguse toote eksport kõikidesse kolmandatesse maadesse ei ole samamoodi keelatud või piiratud.

Juhtudel kui see meetod ei ole põhjendatavalt rakendamiskõlblik, jaotab asjaomane lepinguosaline kõnealuse toote tarnimisest oluliselt huvitatud lepinguosalistele osad, mis põhinevad proportsionaalselt eelnenud tüüpilise perioodi jooksul nende lepinguosaliste poolt tarnitud selle toote impordi kogumahul või väärtusel, võttes arvesse eritegureid, mis on võinud või võivad mõjutada selle tootega kauplemist.

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT ) – Riigi Teataja

Ei tohi kehtestada tingimusi või formaalsusi, mis takistaksid mis tahes lepinguosalist täielikult ära kasutamast koguse- või väärtusosa, mis on talle jaotatud, tingimusel et import toimub mis tahes ettenähtud aja jooksul, millega see kvoot võib olla seotud. Kõnealuse toote tarneid, mis sellise avaliku teatamise ajal teel olid, ei tohi keelata maale laskmast, tingimusel et neid võib nii suures ulatuses kui võimalik tasaarvestada kõnealuse perioodi vältel importida lubatava hulga suhtes ning samuti järgmisel FXCM binaarne valik või järgmistel perioodidel importida lubatava hulga suhtes; tingimusel et kui mõni lepinguosaline tavaliselt vabastab piirangutest tooted, mis on tarbimiseks sisse toodud või mis on tarbimiseks laost kõrvaldatud, kolmekümne päeva jooksul alates selle avalikult teatamise päevast, tuleb sellist praktikat pidada käesoleva punktiga täielikult kooskõlas olevaks.

Käesoleva artikli sätted kehtivad lepinguosalise kehtestatud või säilitatava mis tahes tariifikvoodi suhtes; ulatuses, kus on võimalik seda rakendada, kehtivad käesoleva artikli põhimõtted ka ekspordipiirangute suhtes.

  • Kärcheri e-kaubanduse eeskirjad | Kärcher Estonia
  • Alustavale e-kauplejale - Eesti E-kaubanduse Liit

Mittediskrimineerimise reegli erandid 1. XII artikli või XVIII artikli B osa alusel piiranguid rakendav lepinguosaline võib selliste piirangute rakendamisel XIII artikli sätetest kõrvale kalduda viisil, mille mõju on võrdväärne piirangutega jooksvate rahvusvaheliste tehingute maksete ja ülekannete suhtes, mida see lepinguosaline võib sel ajal rakendada Rahvusvahelise Valikud kauplemine lojaalsuse IRA põhikirja VIII või XIV artikli alusel või vastavalt XV artikli lõikele 6 sõlmitud spetsiaalse valuutakokkuleppe analoogiliste sätete alusel.

Kasulik info | Maksu- ja Tolliamet

XIII artikli sätted ei takista territooriumide rühma, kel Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad Rahvusvahelises Valuutafondis ühine kvoot, rakendamast teiste maade impordi suhtes, kuid mitte omavahel, Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad kooskõlas XII artikli või XVIII artikli B osa sätetega, tingimusel et sellised piirangud on igas muus suhtes kooskõlas XIII artikli sätetega.

Lepinguosalist ei tohi käesoleva kokkuleppe XI—XV artikli või XVIII artikli B osa alusel takistada rakendamast kvantitatiivseid piiranguid: a mille mõju on samaväärne Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VII artikli lõike 3 punkti b alusel lubatud valuutapiirangute omaga; b käesoleva kokkuleppe lisas A sätestatud sooduskokkulepete alusel kuni sealsamas mainitud läbirääkimiste tulemuste selgumiseni.

XV artikkel. Valuutakokkulepped 1.

  1. Võta ühendust — mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest?

Iga spetsiaalne valuutakokkulepe, mille lepinguosaline käesoleva punkti alusel sõlmib, muutub seejärel osaks tema kohustustest käesoleva kokkuleppe alusel.

Subsiidiumid A osa: subsiidiumid üldiselt 1.

Lepinguosalised tõdevad, et mis tahes toote ekspordi subsideerimine ühe lepinguosalise poolt võib kahjulikult mõjuda teistele, nii importivatele kui eksportivatele lepinguosalistele, lubamatult häirida nende normaalseid kaubandushuve ning takistada käesoleva kokkuleppe eesmärkide saavutamist.

Seepärast peaksid lepinguosalised püüdma vältida subsiidiumide kasutamist toorme ekspordi suhtes.

Kui lepinguosaline eraldab siiski otseselt või kaudselt mis tahes kujul subsiidiumi, mis toimib toorme ekspordi suurendamiseks tema territooriumilt, ei tohi sellist subsiidiumi rakendada viisil, mille tulemusel jääb sellele lepinguosalisele ebaõiglaselt suur osa selle toorme ülemaailmsest eksportkaubandusest, võttes arvesse lepinguosaliste osi selle toormega kauplemisel eelnenud tüüpilise perioodi vältel ning kõiki eritegureid, mis võivad olla mõjutanud või võivad mõjutada selle toormega kauplemist.

Veel enam, alates 1.

2021 – mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest?

Kuni XVII artikkel. Riiklikud kaubandusettevõtted 1. Sellise impordi suhtes peab iga lepinguosaline kohaldama teiste lepinguosaliste kaubandusele erapooletu režiimi.

Lepinguosalised tõdevad, et käesoleva artikli lõike 1 punktis a viidatud laadi ettevõtete toimimisega on võimalik tekitada tõsiseid kaubandustakistusi; seepärast on rahvusvahelise kaubanduse laiendamiseks olulised vastastikused ja vastastikku kasulikud läbirääkimised selliste takistuste piiramiseks või kärpimiseks.