Liigu sisu juurde

Need peab KIKile esitama kohe pärast hankelepingu sõlmimist, et makse tegemisel oleks võimalik makse lepinguga siduda. Käitaja, kellele eraldatakse tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, esitab eelmise kalendriaasta tootmistaseme aruande koos tõendamisaruandega. Kuludokumendid peavad vastama järgmistele nõuetele: kuludokument on kirjeldatud raamatupidamise seaduse §-s 6 ette nähtud korra kohaselt ning selles on esitatud raamatupidamise seaduse §-s 7 nõutud või sihtriigi õigusaktides sätestatud algdokumendi andmed; riigi raamatupidamiskohustuslase puhul on kuludokumentidel lisaks raamatupidamise eest vastutava isiku allkiri ja neis on esitatud projekti abikõlblikud summad; kui kuludokument on välja antud muus kui eesti või inglise keeles, lisab toetuse saaja selle eestikeelse tõlke, millest nähtub tehingu sisu, tasutud ja vastu võetud töö, teenuse või toodete ühikud ja kogus ning summa; arvel märgitud tehingu sisu on kooskõlas arve väljastanud isiku ja toetuse saaja või partneriga sõlmitud lepingu ja hinnapakkumisega; toetuse saaja või partner on kirjalikult kinnitanud teenuse osutaja, töö tegija või asjade hankija väljastatud arved, aktid või aruanded. ELi HKSi süsteemiga on kaetud järgmised kasvuhoonegaasid ja sektorid: Süsinikdioksiid CO2 energia- ja soojatootmise sektoris ning energiamahukates tööstussektorites nagu rafineerimine, tsemendi-, lubja-, klaasi-, paberi ja papi ning väetiste tootmine.

Fondi raha, väärtpabereid ja muud vara säilitab reeglina depositoorium vastavalt fondivalitseja ja depositooriumi vahel sõlmitud depoolepingule.

Optsioonide moju aktsiahindadele

Fondivalitseja ja depositoorium on kohustatud hoidma lepingulise fondi vara lahus nende endi varast. Fondi vara ei kuulu fondivalitseja ja depositooriumi pankrotivara hulka ning selle arvel ei saa rahuldada fondivalitseja ja depositooriumi võlausaldajate nõudeid.

Avaliku investeerimisfondi sh pensionifondi valitsemiseks on vaja tegevusluba, mille väljastab Finantsinspektsioon.

Content section

Mitteavalike investeerimisfondide valitsemiseks peab fondivalitseja oma tegevuse Finantsinspektsioonis vähemalt registreerima. Mis on investeerimis- ja pensionifondid? Investeerimis- ja pensionifondid on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogumid või aktsiaseltsid, mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja.

Samuti peaksid kauplemiskohad vajaduse korral kehtestama rangemad nõuded.

Parimate varude valikud

Enesehindamine peaks hõlmama ka muid sõnaselgelt sätestamata asjaolusid, mis võivad kauplemiskohtade korraldusele mõju avaldada. Samal põhjusel tuleks kontrollimisele järgnevad meetmed võtta võimalikult kiiresti, eeldades mõistlikul tasemel tõhusust ja süsteemidega seotud kulutusi asjaomastelt isikutelt.

Millega saame teid aidata

Sel põhjusel tuleks nõuda, et kauplemiskohad kehtestaksid piisava õiglase kasutamise põhimõtte, tagaksid testimiskeskkonna ja tegevuskeskkonna range eraldamise või lubaksid testimist üksnes väljaspool kauplemisaega. Nõuetele mittevastavate kauplemistingimuste suhtes testimise kavandamisel tuleks seada tähelepanu keskmesse algoritmi või strateegia reageerimine tingimustele, mis võivad põhjustada turu ebastabiilsust.

Parimad MT4 kauplemissusteemid

Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel. Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingule.

Makseid teostatakse ainult toetuse saajale ja ainult abikõlbliku kulu hüvitamiseks. Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega. Euroopa Liidu Kauplemissüsteemis on kehtestatud heitkoguste ülemmäär, mida iga-aastaselt vähendatakse ning mille raames saab heitkogustega kaubelda. Siiani on see kõige efektiivsem ja kulutõhusam meetod käitiste heitkoguste vähendamiseks, kuna annab ettevõtjatele paindlikkuse heite vähendamiseks.

Info menüü

ELi HKSi alla kuulub ca 11 energiamahukat tööstusettevõtet ja elektrijaama kõikidest liikmesriikidest ning lisaks ettevõtted Islandilt, Norrast ja Liechtensteinist. ELi ja nimetatud riikide lennundustegevus kuulub samuti kauplemissüsteemi. Kui käitaja vajab aga vähem lubatud heitkoguse ühikuid, kui tal kauplemise registri kontol on, siis võib ta ülejäägi maha müüa. Tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud Tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid saavad taotleda tööstus- ja kaugkütteettevõtted kauplemisdirektiivi artikkel 10a.

Millised on CFD-dega kauplemise riskid?

Eraldatavate ühikute koguse ülevaatamine on vajalik järgmistel puhkudel: olemasoleva käitise võimsuse oluline suurenemine, osaline sulgemine, täielik sulgemine või võimsuse vähenemine. Kauplemissüsteemi uued tulijad saavad samuti tasuta eraldatavaid ühikuid taotleda.

Vajalikud vormid on leitavad vormide rubriigist.