Liigu sisu juurde

Toetust määrates võetakse eelkõige arvesse vajadust luua tasakaal kolmandatesse riikidesse eksporditavate töödeldud kaupade tootmisel ühenduse põhisaaduste kasutamise ning seestöötlemise korra alusel sissetoodud kolmandate riikide toodete kasutamise vahel. Rümpade või poolrümpade eesveerandid3. Lõigete 1 ja 2 sätete kohaldamisel ei võeta arvesse ühenduse tüüpilistel turgudel registreeritud täiskasvanud veiste hinna kõikumist, kui see ei ületa kindlaksmääratavat taset.

Müük, ost, rentimine, annetus, oksjon ja teenused ühes kaubandussüsteemis

Veise- ja vasikalihaturu ühine korraldus hõlmab hinna- ja kaubandussüsteemi ning reguleerib järgmisi tooteid. Ühise tollitariifistiku rubriigi nr Kaupade kirjeldus a Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid: a veised — ühise tollitariifistiku alamrubriiki Enne iga aasta 1.

Seda hinda määrates võetakse eriti arvesse: a veise- ja vasikaliha tootmise ja tarbimise suundumusi; b olukorda Bitkoin kasum ja piimatooteturul; c omandatud kogemusi. Soovitushind b kaubandussusteem kindlaks asutamislepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras. Artiklis 1 loetletud toodete suhtes kohaldatakse ühise tollitariifistiku tollimaksumäärasid. Artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud toodete puhul kohaldatakse lisaks sellele impordimaksu käesolevas määruses sätestatud tingimustel.

Artikkel 10 1. Komisjon määrab igal kuul kindlaks veiste ja lisa a, c ja d jaos sätestatud tüüpi kuuluva liha impordimaksu põhiosa. Vajaduse korral võib komisjon vahepeal impordimaksu põhiosa muuta. Veiste b kaubandussusteem määratakse kõnealune maks kindlaks soovitushinna ning ühenduse piiril kehtiva vaba pakkumishinna ja tollimaksu summa vahelise erinevuse alusel. Vaba pakkumishind ühenduse piiril kehtestatakse kvaliteedilt ja kvantiteedilt kõige tüüpilisemate veiste ja käesoleva määruse lisa a jao alamrubriikides Komisjon võib määrata kindlaks ühenduse riikidega võrreldavate kaubandusstruktuuridega ja veisekasvatussüsteemidega kolmandatest riikidest pärit ja sealt saabuvate ning lõikes 1 osutatud toodete impordimaksu põhiosa, kui kõnealustes kolmandates riikides registreeritakse turuhindu korrapäraselt.

31977R0425

Veiste puhul on kõikide asjaomaste kolmandate riikide suhtes kõnealuse impordimaksu kindlaksmääramise aluseks erinevus: a soovitushinna ning b nende keskmiste hindade vahel, mis on registreeritud lõikes 2 osutatud kindlaksmääratud ajavahemikul enne impordimaksu põhiosa määramist ja millele on lisatud tollimaks. Selle keskmise kehtestamise aluseks on kõikide asjaomaste riikide kõige tüüpilisematel turgudel registreeritud hinnad, millest on lahutatud ekspordisoodustused.

  1. Optsioonikaubandus USAs
  2. Uldine kauplemissusteem on piiratud
  3. Kaubandusvoimaluste tooriistade ulevaade
  4. Trends Trading System AFL
  5. Järgmine nr.
  6. Binaarsed valikud ja aktsiad

Lisa a, c ja d jaos nimetatud tüüpi liha impordimaksu põhiosa võrdub veiste impordimaksu põhiosaga, mis on korrutatud iga kõnesoleva toote puhul kindlaksmääratud kindla koefitsiendiga. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 27 sätestatud korras.

Artikkel 11 1. Komisjon määrab igal kuul b kaubandussusteem lisa b jaos sätestatud tüüpi kuuluva b kaubandussusteem liha impordimaksu põhiosa. Lisa b jao alamrubriigis Külmutatud liha vaba pakkumishind ühenduse piiril kehtestatakse maailmaturu hindade alusel, mis põhinevad kvaliteedilt ja kvantiteedilt kõige tüüpilisematel ostuvõimalustel, ja mis on registreeritud enne impordimaksu põhiosa määramist kindlaksmääratud ajavahemikul, võttes muuhulgas arvesse: a prognoositavaid suundumusi külmutatud liha turul; b kaubandussusteem külmutatud lihaga konkurentsivõimelise värske või jahutatud liha kõige tüüpilisemaid hindu kolmandate riikide turgudel; c omandatud kogemusi.

Lisa b jao alamrubriikides Artikkel 12 1. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vajadusel lõigetes 1 ja 2 osutatud protsendimäärad läbi vaadata. Kui täiskasvanud veiste hinna kõikumine ühenduse tüüpilistel turgudel ei ületa kindlaksmääratavat taset, võib komisjon erandina b kaubandussusteem 1 punktist a määrata kindlaks lisa b jaos nimetatud tüüpi külmutatud liha suhtes kohaldatava impordimaksu tasemel,mis on kõrgem lõike 1 punktis a osutatud protsendi määrast, kuid mis ei ületa impordimaksu põhiosa.

Lõigete 1 ja 2 sätete kohaldamisel ei võeta arvesse ühenduse tüüpilistel turgudel registreeritud täiskasvanud veiste hinna kõikumist, kui see ei ületa kindlaksmääratavat taset. Ühenduse tüüpilistel turgudel registreeritud täiskasvanud veiste hind saadakse iga liikmesriigi tüüpilisel turul või tüüpilistel turgudel kindlaksmääratava ajavahemiku jooksul registreeritud täiskasvanud veiste või nende loomade liha kategooriate registreeritud hindade alusel, võttes arvesse iga kõnesoleva kategooria mahtu ja veisekarja suhtelist tähtsust liikmesriigis.

Komisjon määrab käesoleva artikli alusel kohaldatavad impordimaksud. Artikkel 12a 1. Toodete puhul, mis on pärit või tulevad ühest või mitmest kolmandast riigist, võib kehtestada impordi erimaksu, kui neid eksporditakse ebaharilikult madalate hindadega.

Artikkel 13 1. Kuni kg eluskaaluga noorte nuumatavate isasveiste suhtes kohaldatava impordimaksu võib käesolevas artiklis sätestatud tingimustel osaliselt või täielikult peatada, b kaubandussusteem arvesse kõnealuste noorveiste tarneolukorda ja veiste turuhindade prognoositavat suundumust ühenduses. Nõukogu kinnitab enne iga aasta 1. Prognoosis võetakse arvesse ühelt poolt ühenduse eeldatavaid nuumatavate noorveiste varusid ning teiselt poolt ühenduse tõuloomapidajate vajadusi.

Veise- ja vasikalihaturu ühine korraldus hõlmab hinna- ja kaubandussüsteemi ning reguleerib järgmisi tooteid. Ühise tollitariifistiku rubriigi nr Kaupade kirjeldus a Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid: a veised — ühise tollitariifistiku alamrubriiki Enne iga aasta 1. Seda hinda määrates võetakse eriti arvesse: a veise- ja vasikaliha tootmise ja tarbimise suundumusi; b olukorda piima- ja piimatooteturul; c omandatud kogemusi.

Vajadusel võib samas korras koostada täiendava prognoosi. Lõikes 1 osutatud noorveiste importimisel peatatakse impordimaksu kohaldamine osaliselt või täielikult tingimusel, et esitatakse impordilitsents, mis on välja antud iga kvartali kohta b kaubandussusteem koguse piires vastavalt lõike 4 b kaubandussusteem a.

Artiklis 27 sätestatud korras määratakse kindlaks: a igas kvartalis kogus, mida võib importida, ja impordimaksu määr, mille kohaldamise võib peatada, vajadusel eraldi iga järgmise kategooria kohta: - loomad eluskaaluga alla 80 kg, - loomad, kelle eluskaal on vähemalt 80 kg, ent alla kg, - loomad, kelle eluskaal on vähemalt kg; b käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja eelkõige need, mis käsitlevad nuumamiseks ettenähtud ajavahemikust kinnipidamise tagamise b kaubandussusteem.

Artikkel 14 1. Käesoleva määruse b kaubandussusteem b jao alamrubriikides Prognoosis võetakse arvesse ühelt poolt ühenduse eeldatavaid lihavarusid, mille kvaliteet ja esitamisviis sobivad kasutamiseks tööstuses, ning teiselt poolt tööstuse vajadusi.

Kõnealuses prognoosis märgitakse eraldi lõike 1 punktides a ja b osutatud liha kogused. Lõikes 1 osutatud tüüpi liha puhul: a imporditakse impordimaksu kohaldamise osalise või täieliku peatamise korral tingimusel, et esitatakse impordilitsents iga kvartali kohta sätestatud koguste piires; b impordimaksu kohaldamise täieliku peatamise korral võib importimisel vajadusel nõuda sekkumisameti valduses oleva külmutatud liha ostulepingu esitamist.

12 rajatistest raskeveokite kaubandussüsteem

Artiklis 27 sätestatud korras määratakse kindlaks: a igas kvartalis vastavalt lõike 1 punktides a ja b osutatud tüüpi liha kogus, mida võib importida, ja lõike 1 punktis b osutatud liha puhul impordimaksu määr, mille kohaldamise võib peatada; b seos koguste vahel, mida võib importida ning mis on hõlmatud lõike 3 punktis b osutatud ostulepingutega; c käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige need, mis käsitlevad imporditud liha b kaubandussusteem kontrollimist.

Artikkel 15 1. Kõikide artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete importimisel ühendusse nõutakse impordilitsentsi esitamist, mille liikmesriigid annavad välja kõikidele taotlejatele, sõltumata nende ettevõtte asukohast ühenduses. Artikli 1 lõike 1 punktis b osutatud toodete importimisel ühendusse ning artikli 1 lõike 1 punktides a ja b osutatud toodete eksportimisel ühendusest võib nõuda vastavalt impordi- või ekspordilitsentsi esitamist; liikmesriigid annavad litsentsi välja igale taotlejale, olenemata tema ettevõtte registrisse kantud asukohast ühenduses.

Rahvusvahelise äriõiguse allikad

Kui impordimaks või eksporditoetus eelnevalt kinnitatakse, märgitakse eelkinnitus litsentsile, mida käsitatakse sellist eelkinnitust b kaubandussusteem dokumendina. Impordi- või ekspordilitsents kehtib kogu ühenduses. Selliste litsentside väljaandmine sõltub tagatisest, mis tagab litsentsi kehtivusaja jooksul importimise või eksportimise.

Tagatisest jäädakse osaliselt või täielikult ilma, kui ettenähtud ajavahemiku jooksul tooteid ei impordita või kui seda tehakse ainult osaliselt. Nimekiri toodete kohta, mille suhtes nõutakse litsentsi, litsentside kehtivusaeg ja muud käesoleva artikli kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu artiklis 27 sätestatud korras. Kõnealused eeskirjad võivad hõlmata eelkõige impordilitsentside väljaandmise tähtaja kindlaksmääramist artiklites 13 ja 14 sätestatud korras.

Artikkel 16 1. Impordimaks tasutakse vastavalt impordipäeval kehtivale maksule. Impordilitsentsi taotlemise päeval kehtivat maksu kohaldatakse siiski vastava taotluse E Trade Bitkoinais nimetatud päeval, kui imporditakse ühise tollitariifistiku alamrubriiki Kui lõike 2 kohaldamine tekitab ühenduse turul häireid või häirete ohtu, võib artiklis 27 sätestatud korras teha otsuse peatada kõnealuse lõike kohaldamine nii pikaks ajaks, kui on tingimata vaja.

Artikkel 17 Käesoleva määruse kohaldamisel võetakse kohaselt arvesse ühenduse rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi.

  • Kaubandussüsteem näib arvavat, et kõik tahavad endale mingeid hiigelrindu!
  • EUR-Lex - R - ET
  • Valikud Trade International
  • Incredible Bollinger Group

Artikkel 18 1. Määral, mis on vajalik artiklis 1 loetletud toodete eksportimiseks nende toodete maailmaturunoteeringute või -hindade alusel, võib noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe katta eksporditoetusega. Eksporditoetus on kogu ühenduse piires sama.

See võib erineda sõltuvalt kasutusest või sihtkohast. Toetust antakse taotluse korral. Toetust määrates võetakse eelkõige arvesse vajadust luua tasakaal kolmandatesse riikidesse eksporditavate töödeldud kaupade tootmisel ühenduse põhisaaduste kasutamise ning seestöötlemise korra alusel sissetoodud kolmandate riikide toodete kasutamise vahel.

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu eksporditoetuste andmise ja eelneva kinnitamise üldeeskirja ja sätestab kriteeriumid eksporditoetuste suuruse kindlaksmääramiseks. Toetused määratakse kindlaks korrapäraste ajavahemike järel artiklis 27 sätestatud korras. Vajadusel võib komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel toetusi vahepeal b kaubandussusteem.

Artikkel 19 Veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse nõuetekohaseks toimimiseks võib nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega täielikult või osaliselt keelata seestöötlemise või välistöötlemise korra artiklis 1 loetletud toodete puhul.

Artikkel 20 1. Käesoleva määrusega reguleeritud toodete tariifse klassifikatsiooni suhtes kohaldatakse ühise tollitariifistiku tõlgendamise üldeeskirja ja selle rakendamise erieeskirju; käesoleva määruse kohaldamisest tulenev tariifinomenklatuur inkorporeeritakse ühisesse tollitariifistikku.

B kaubandussusteem käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti või kui nõukogu ei ole komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega otsustanud teisiti, keelatakse kaubanduses kolmandate riikidega: - kehtestada tollimaksuga samaväärse toimega makse, - kohaldada ühtegi koguselist piirangut või samaväärse toimega meedet.

Artikkel 21 1. B kaubandussusteem import või eksport põhjustab või võib põhjustada artiklis 1 loetletud ühe või mitme toote turul ühenduses tõsiseid häireid, mis võiksid seada ohtu asutamislepingu artiklis 39 sätestatud eesmärgid, tuleb kolmandate riikidega kauplemise suhtes kohaldada vajalikke meetmeid, kuni selline häire või sellise häire tekkimise oht lakkab.

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu käesoleva lõike üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja määratleb, millisel juhul ja millises ulatuses võivad liikmesriigid võtta kaitsemeetmeid.

Lõikes 1 nimetatud olukorra puhul võtab komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel vajalikud meetmed; meetmetest teatatakse liikmesriikidele ja neid kohaldatakse viivitamata. Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, võtab ta otsuse selle kohta vastu 24 tunni jooksul alates taotluse saamisest.

Iga liikmesriik võib komisjoni poolt võetud meetmete osas pöörduda nõukogu poole kolme tööpäeva jooksul alates nende teatavakstegemise päevast.

Nõukogu tuleb viivitamata kokku. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega kõnealuseid meetmeid muuta või need tühistada.

Rümbad, poolrümbad või komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid2. Rümpade või poolrümpade eesveerandid3. Rümpade või poolrümpade tagaveerandid4. Muud:aa kondigabb konditustatud b jagu Muud:aa kondigabb konditustatud c jagu Konditustatud d jagu Jäetakse välja 1. Alamrubriik