Liigu sisu juurde

See ahel hõlmab protsesse alates tooraine tarnijatest kuni lõpptarbijateni. See seletab, miks ettevõtted müüvad oma mitmekesist äritegevust, kui nende sõltumatust ähvardab kontrollpaki pakkumine või kasumlikkuse langus, mis meelitab potentsiaalseid kiskjaid. Üldine arendusvektor on muutunud, mis ühendab riigi killustatud majandusruumi kombineerimise protsess. Siseriiklikud ja piirkondlikud strateegiad peavad põhinema põhjalikul TTA investeerimisvõimaluste analüüsil. Majandusliku konkurentsivõime ja tugevama kodanikuühiskonna jaoks on oluline mitte ainult tugev infrastruktuur, vaid ka seaduste jõustamine mittediskrimineerival, prognoositaval ja läbipaistval viisil; kaubeldavate omandiõiguste sh intellektuaalomandi õigused loovutamine ja jõustamine; avatud riigihangete süsteem ja valitsus, mis minimeeriks ettevõtjate halduskulusid.

Keskenduda tuleks peamiselt meetmetele, mille eesmärk on soodustada ettevõtete, eriti VKEde, ja töötajate investeerimist inimressurssidesse, luues elukestva õppimise strateegiaid ja süsteeme, mis võimaldavad töötajatel, eelkõige lihttöölistel ja vanemaealistel töötajatel, omandada vajalikke oskusi teadmistepõhise majandusega kohanemiseks ja oma tööelu pikendamiseks.

Tähelepanu tuleks pöörata eelkõige: - elukestva õppe strateegiate ja süsteemide arendamisele, kaasa arvatud selliste mehhanismide abil nagu piirkonna- ja sektorifondid, eesmärgiga suurendada Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia investeeringuid ja töötajate osalemist väljaõppes.

Prioriteetseks tuleks pidada VKEsid, soodustades nende juurdepääsu ettevõttevälistele konsulteerimis- ja koolitusvõimalustele — kusjuures rõhk asetatakse side- ja infotehnoloogiaalastele oskustele ning juhtimisoskustele —, ja samuti lihttööliste ja vanemaealiste töötajate välja- ja ümberõppes osalemise suurendamisele. Eriti oluline on täpsem prognoosimine ja majandusliku restruktureerimise eelkõige kaubanduse avanemisega seotud muutustest tuleneva restruktureerimise positiivne juhtimine.

Kaalumisele tuleks võtta kõiki sotsiaalpartnereid, ettevõtteid ja kohalikke kogukondi hõlmavate seiresüsteemide loomine, sotsiaalmajanduslike muutuste uurimine riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning majanduse ja tööturu alaste tulevikutrendide hindamine. Tuleb toetada programme, mis on suunatud tööturgude moderniseerimisele ja järkjärguliste muutuste prognoosimisele kogu liidus sellistes sektorites nagu MQL5 binaarsed variandid, tekstiili- ja autotööstus, ning samuti tuleb kasutusele võtta aktiivsed meetmed piirkondade majandusliku heaolu tugevdamiseks.

Oma roll on ka töötajatele mõeldud spetsiaalsetel tööhõive- väljaõppe- ja tugiteenustel, mis on seotud ettevõtete ja sektorite restruktureerimisega, muuhulgas näiteks kiirreageerimisskeemid kollektiivsete vallandamiste puhuks.

Tähelepanu tuleks pöörata ka töö innovatiivse ja paindliku korraldamise alaste teadmiste arendamisele ja levitamisele, et kasutada ära uute tehnoloogiate eeliseid, sealhulgas kaugtöö, töötervishoiu ja -ohutuse parandamise, tootlikkuse suurendamise ning töö- ja pereelu parema kokkusobitamise osas.

Siia alla võib kuuluda ka teadlikkuse tõstmine ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja deklareerimata töö seaduslikuks tööjõuks muutmise vallas. Inimkapitali tehtavate investeeringute suurendamine hariduse ja oskuste täiendamise teel Euroopa peab suurendama investeeringuid inimkapitali. Inimeste hulk, kes ei sisene tööturule või ei suuda seal püsida oskuste puudumise või oskuste sobimatuse tõttu, on liiga suur.

Võimaldamaks kõikidesse vanuserühmadesse kuuluvatele inimestele juurdepääsu tööhõivele ning parandamaks tootlikkuse taset ja töö kvaliteeti tuleb suurendada investeerimist inimkapitali ning arendada ja rakendada tulemuslikke riiklikke elukestva õppe strateegiaid, mis toovad kasu üksikisikutele, ettevõtetele, majandusele ja ühiskonnale.

Tööhõivesuuniste raames kutsutakse liikmesriike üles: Suurendama ja tõhustama investeeringuid inimkapitali Sobitama haridus- ja koolitussüsteeme uute pädevusalaste nõudmistega. Tööturukoolituse reformid, mille eesmärk on suurendada tööhõivet ning töötajate ja ettevõtete kohanemisvõimet, peavad olema seotud reformidega haridus- ja koolitussüsteemis, kasutades vajadusel ühtset Euroopa raamistikku ja põhimõtteid.

Varasematel programmiperioodidel on struktuurifondid investeerinud kaalukalt haridus- ja koolitussüsteemi. Järgmisel perioodil tuleb tugevdada investeeringuid inimkapitali, keskendudes Lissaboni eesmärkidele ja lähtudes majanduskasvu ja tööhõive ühtsetest suunistest.

Käsitleda tuleks järgnevaid üldisi prioriteete: - suurendada ja tõhustada investeeringuid inimkapitali, arendades seejuures ettevõtete, riigiasutuste ja üksikisikute jaoks sobivaid ergutus- ja kaasrahastamismehhanisme. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele.

Lähenemise eesmärgist tulenevalt on paljud liikmesriigid silmitsi oluliste väljakutsetega hariduse ja koolituse alal. Haldussuutlikkus Varasemate programmiperioodide jooksul on fondid tehnilist abi osutades tugevdanud liikmesriikide ja korraldusasutuste juhtimissuutlikkust määruste rakendamisel. Seda tehakse ka perioodil kuni Lisaks Rahakoti varud juhtimisele on riiklike haldusorganite ja avalike teenuste haldussuutlikkus, st arukas töökorraldus, üks majanduskasvu ja töökohtade loomise peamisi tingimusi.

Seepärast toetavad fondid investeerimist haldusteenuste ja avalike teenuste inimkapitali kõikidel territoriaalsetel tasanditel kooskõlas muudetud Lissaboni strateegiaga, mis seab eesmärgiks seadusandluse, poliitika kavandamise ja elluviimise tõhustamise, et luua tingimused majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks.

Lähenemise eesmärgi alla kuuluvate riikide ja piirkondade jaoks on tootlikkuse ja töö kvaliteedi tõstmine avalikus sektoris — eriti majanduse, tööhõive, sotsiaalsfääri, hariduse, tervishoiu, keskkonnakaitse ja õiguse valdkonnas — äärmiselt oluline reformide läbiviimiseks ja kiirendamiseks, tootlikkuse suurendamiseks ja majanduskasvuks majanduses tervikuna ning sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ja säästva arengu soodustamiseks.

Struktuurifondidel on oluline roll kõiki asjaomaseid huvirühmasid hõlmava tulemusliku poliitika kavandamise ja elluviimise toetamisel paljudes valdkondades. Seepärast kutsutakse liikmesriike lähenemise eesmärgi raames üles arendama riiklikke haldusorganeid ja avalikke teenuseid siseriiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Meetmed selles valdkonnas peaksid võtma arvesse iga liikmesriigi eriomast olukorda. Seepärast kutsutakse liikmesriike kooskõlas koondumise põhimõttega teostama põhjalikku analüüsi, et selgitada välja poliitikavaldkonnad, mis vajavad kõige rohkem haldussuutlikkusealast toetust.

Investeeringud peaksid keskenduma nendele poliitikavaldkondadele, kus takistused sotsiaalmajandusliku arengu teel on kõige suuremad, ning haldusreformide põhielementidele. Liikmesriigid peaksid tagama riiklike haldusorganite efektiivsuse ja läbipaistvuse suurendamise ning avalike teenuste moderniseerimise.

Eelkõige tuleks kaaluda alljärgnevaid meetmeid: Toetus poliitika ja programmide kavandamisele, seirele, evalveerimisele ja mõju hindamisele uuringute, statistika, ekspertteadmiste ja ettenägelikkuse abil; toetus ametkondade vahelisele töö koordineerimisele ning asjaomaste avalike ja eraasutuste vahelisele dialoogile; Suutlikkuse tõstmine poliitikate ja programmide elluviimisel, sealhulgas kuritegevuse takistamise ja õigusaktide jõustamise osas, eriti koolitusvajaduste kaardistamise, karjääriarengu läbivaatamise, evalveerimise, sotsiaalse auditi, avatud valitsuse põhimõtete rakendamise, juhtkonna ja personali väljaõppe ning eritoetuse kaudu põhiteenustele, inspektsioonidele ja sotsiaal-majanduslikele partneritele.

Tööjõutervishoid Arvestades ELi demograafilist struktuuri, vananevat rahvastikku ja tõenäolist tööjõu vähenemist, on oluline, et liit võtaks samme, suurendamaks oma tööjõu tervena töötatud aega. Tervishoiu edendamisse Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia haiguste ennetamisse tehtud investeeringud aitavad säilitada võimalikult paljude töötajate aktiivset osalemist ühiskonnas, säilitades nende panuse majandusse ja vähendades nende ülalpeetavuse määra.

Sellel on otsene mõju tootlikkusele ja konkurentsivõimele. Tervisliku seisundi ja tervishoiuteenustele juurdepääsu osas on Euroopa piirkondade vahel suured erinevused. Seega on oluline, et ühtekuuluvuspoliitika edendaks tervishoidu, aidates nii pikendada tervena töötatud aega. Ühenduse tegevus tervishoiu edendamise ja ennetustöö osas mängib olulist rolli ebavõrdsuse vähendamisel tervishoius.

Hea tervishoid tähendab kõrgemat tööturul osalemise määra, pikemat tööiga, kõrgemat tootlikkust ja väiksemaid tervishoiu- ja sotsiaalkulutusi. Ühtekuuluvuspoliitika jaoks on oluline aidata ennekõike mahajäänud piirkondades kaasa hooldusravivõimaluste parandamisele ja investeerida tervishoiu infrastruktuuri, eriti kui nende puudumine või ebapiisav tase kujutab endast olulist takistust majanduslikule arengule.

Liikmesriigid peavad kindlustama, et tervishoiusüsteemi efektiivsuse tõus saavutatakse investeeringutega side- ja infotehnoloogiasse, teadmistesse ja innovatsiooni. Eelkõige kutsutakse liikmesriike üles pöörama tähelepanu järgnevale: Terviseriskide ennetamine üldiste terviseinfo kampaaniate kaudu ning teadmiste ja tehnoloogia siirdamise kaudu; tervishoiuteenustele vajalike oskuste, toodete ja seadmete tagamine, et ennetada riske ja minimeerida võimalikku kahju.

Tervishoiu infrastruktuuri puuduste kõrvaldamine ja teenuste osutamise tõhustamine, kui need puudused mõjutavad lähenemise eesmärgi raames abikõlblike piirkondade majanduslikku arengut. See meede peab põhinema teenuste osutamise ja asjakohase tehnoloogia nagu telemeditsiin ja kulude kokkuhoidu võimaldavad e-tervishoiuteenused optimaalse taseme põhjalikul analüüsil.

Järelikult peavad liikmesriigid ja piirkonnad oma programme välja töötades ja eelpool esitatud prioriteetidele ressursse keskendades pöörama nendele erivajadustele suurt tähelepanu, vältimaks majanduskasvu potentsiaali pärssimist ebaühtlase regionaalarengu poolt. Territoriaalne mõõde on eriti oluline linna- ja maapiirkondade erinevuste puhul.

Ühtekuuluvuspoliitika võib mängida keskset rolli ka piiriüleste ja suuremate riikidevaheliste alade, aga ka eraldatusest, kaugusest näiteks äärepoolseimad piirkonnad ja arktilised aladhõredast rahvastikust või mägisest iseloomust tingitud muude probleemide all kannatavate piirkondade olukorra parandamises, lihtsustades nende juurdepääsu majanduslikele üldhuviteenustele, säilitades majandustegevust ning soodustades majanduslikku mitmekesistumist nende piirkondade endogeense suutlikkuse ja loodusvarade Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia.

Territoriaalse ühtekuuluvuse idee on laiem mõiste kui majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Selle eesmärgiks on aidata saavutada tasakaalustatum areng, luua jätkusuutlikke kogukondi linnas ja maal ning taotleda suuremat kooskõla muu ruumilise mõjuga valdkondade poliitikaga. Sellega kaasneb ka territoriaalse integratsiooni edendamine ja piirkondadevahelise ja -sisese koostöö julgustamine. Territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine on nii meetodi kas valida multidistsiplinaarne või integreeritud lähenemisviis kui ka erinevate geograafiliste asjaolude põhjustatud konkreetsete probleemide mõistmise küsimus.

Seega sõltub edu territoriaalse ühtekuuluvuse vallas üldstrateegiast, millega sätestatakse eesmärkide ja meetmete raamistik. Linnade panus majanduskasvu ja tööhõivesse Linnapiirkondades tuleks keskenduda konkurentsivõime tõstmisele klastrite ja koostöövõrkude loomise abil ning majanduslikult tugevaimate linnade ja ülejäänud linnavõrgu arengu tasakaalustamisele.

52005DC0299

Tuleb arvesse võtta linnaaladele eriomaseid probleeme nagu sotsiaalne tõrjutus, kõrge ja tõusev kuritegevuse tase ning üldine elukvaliteedi langus mahajäänud linnapiirkondades. Üldiselt peaks toetus keskenduma laia osalusega terviklike strateegiate edendamisele, mis suudavad lahendada suurt hulka linnastuid mõjutavaid majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid probleeme.

Toetatakse ettevõtluse, kohaliku tööhõive ja kogukondade arendamistsamuti muutuvat demograafilist struktuuri arvesse võtvate teenuste pakkumist elanikkonnale. Atraktiivsete tingimuste loomine kõrge kvalifikatsiooniga oskustöölistele on samuti oluline juurdepääsetavuse, kvaliteetse hariduse, kultuuriteenuste olemasolu, TTA ning innovatsioonivõimaluste näol.

Samuti on olulised meetmed füüsilise keskkonna parandamiseks, mahajäetud tööstusalade ümberkujundamiseks ning ajaloolis-kultuurilise pärandi säilitamiseks ja edasiarendamiseks. Avaliku ruumi ja tööstusalade regenereerimine võib oluliselt abiks olla jätkusuutliku majandusarengu tagamiseks vajalike infrastruktuuride loomisel.

Sotsiaalse ühtekuuluvuse tihti sügavalt juurdunud probleeme silmas pidades on tähtis, et meetmed suurendaksid turvalisust, edendaksid kõige ebasoodsamas olukorras olevate isikute majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist integratsiooni, võitleksid diskrimineerimisega ja parandaksid põhiteenuste kasutatavust ja kättesaadavust. Nende eesmärkide saavutamisel on linnade ja kohalike omavalitsuste põhipartneritel täita tähtis roll. Linnade keskmise ja pika tähtajaga regenereerimiskavade ettevalmistamine on tavaliselt edu eelduseks, kuivõrd see tagab investeeringute ja nende keskkonnakvaliteedi sidususe.

Ühtlasi aitab see kindlustada erasektori kohustusi ja osalemist linnauuenduses. Maapiirkondade majandusliku mitmekesistamise toetamine Ühtekuuluvuspoliitika võib oluliselt toetada ka maapiirkondade majanduslikku regenereerimist, täiendades meetmeid, mida toetab uus maaelu arendamise fond Euroopa Maaelu Arendamise Põllumajandusfond. Julgustama peab sünergiat struktuuri- tööhõive- ja maaelu arendamise poliitika vahel. Selles kontekstis peaksid liikmesriigid tagama ERFi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Kalandusfondi ja Euroopa Maaelu Arendamise Põllumajandusfondi finantseeritud meetmete vastastikuse täiendavuse ja sidususe antud territooriumil ja antud tegevusvaldkonnas.

Ühtekuuluvuspoliitika raames peavad maapiirkondade kasuks võetud meetmed aitama tagada minimaalse juurdepääsu majanduslikele üldhuviteenusteleparandades maapiirkondade tingimusi, mida on vaja, et meelitada kohale ettevõtteid ja oskustöölisi ning peatada väljaränne.

Vajalik on ka ühenduvus peamiste riiklike ja Euroopa koostöövõrkudega. Lisaks peaks ühtekuuluvuspoliitika toetama maapiirkondade endogeenset suutlikkust, soodustades näiteks tooteturundust riiklikul ja globaalsel tasemel ning soodustades protsessi ja tooteinnovatsiooni olemasolevates majandusharudes.

Paljud maapiirkonnad sõltuvad suurel määral turismist. Need piirkonnad vajavad terviklikku lähenemistmis oleks kvaliteetne, orienteeritud tarbija rahulolule ja põhineks säästva arengu majanduslikul, sotsiaalsel ja keskkondlikul mõõtmel. Meetmed peaksid ära kasutama ja püüdma säilitada loodus- ja kultuurivarasid, millel võib olla oluline positiivne kaasmõju elupaikade kaitsmise ja loodusliku mitmekesisuse toetamise kaudu. Sellise lähenemise eesmärgiks peaks olema avaldada positiivset mõju nii turismisektorile, kohalikule majandusele, turismisektoris töötavatele inimestele, külastajatele ja kohalikele elanikele kui ka loodus- ja kultuuripärandile.

Tähtis on tunnistada ka sellise lähenemise võimalikke piiravaid tegureid. Eriti tõsiseks ülesandeks on teenuste, sealhulgas ka tööjõu tervishoiule suunatud teenuste tõhusaks toimimiseks vajaliku kriitilise massi saavutamine. Kõikidele teenustele üldise juurdepääsu tagamise, eriti väga hõreda rahvastikuga piirkondades, võib saavutada maapiirkonna arengukeskustesse näiteks väikestes ja keskmise suurusega linnades investeerimise ning kohalike varade ja uue infotehnoloogia kombinatsioonil põhinevate majandusklastrite arendamise kaudu.

Koostöö Piiriülest, riikide- ja piirkondadevahelist koostööd edendavad meetmed peaksid täiendama eeltoodud kolme prioriteeti. Sellest tulenevalt peaks tihedam koostöö ELi piirkondade vahel aitama kiirendada majandusarengut ja suurema majanduskasvu saavutamist. Riigipiirid on tihti Euroopa territooriumi kui terviku arenemise takistuseks ja võivad piirata selle täieliku konkurentsivõime potentsiaali.

Piiriüleses ja riikidevahelises kontekstis on transport, veemajandus ja keskkonnakaitse headeks näideteks riigipiire ületavat, sihipärast ja terviklikku lähenemist vajavate ülesannete kohta. Piiriülene koostöö Euroopa piiriülese koostöö lõppeesmärgiks on lõimida riigipiiridega eraldatud, ent ühiste probleemidega ja ühiseid lahendusi vajavaid piirkondi.

Selliste, peamiselt turu killustumise, tööjõu, investeeringute struktuuri, infrastruktuuri, kalavarude, institutsioonide ja üldhuviteenustega seotud väljakutsetega puutuvad kokku kõik liidu piirialad. Ehkki koostööprogrammid peavad olema kohandatud iga konkreetse piiriala olukorrale, on tähtis, et majanduskasvu ja töökohtade loomise toetuseks püütakse keskenduda peamistele prioriteetidele.

Üldiselt rakendatavad nõuanded ei Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia alati olla Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia piiriülese koostöö jaoks asjakohased, kuna olukorrad on erinevad.

Mitmekesised kasvustrateegiad

Samas on piiride põhjustatud takistusi silmas pidades kasulikuks lähteülesandeks olemasoleva transpordi- ja sideinfrastruktuuri parandamine ja vajadusel uute ühenduste loomine. Need on piiriüleste kontaktide loomise ja arendamise eelduseks.

Piiriülene koostöö peaks keskenduma piirialade konkurentsivõime tugevdamisele. Topelttehnoloogiate kasutamine horisontaalne mitmekesistamine seotud tööstusharudelemis võimaldab oluliselt vähendada teadus- ja arendustegevuse kulusid ning tootmise tehnoloogilist ettevalmistust. See strateegia on suunatud konkurentsivõimeliste toodete tootmisele strateegilistes tööstusharudes: tsiviilõhusõidukite, tuumaenergia, kosmosetehnoloogiate, teabe ja nanotehnoloogia.

Näiteks rohkem kui 30 põhilist topelttehnoloogiat tutvustatakse agro-tööstusliku kompleksi, ehitustööstuse, meditsiinitööstusse, kergetesse ja toiduainetööstuse, linnamajanduse: superplastilise deformatsiooni, difusiooni keevitamine titaani ja alumiiniumisulamidElektrofüüsiline töötlemine tööriista ressursside kõvenemiseks ja suurendamiseks. Osalemine autonoomsete Wenglite loomisel Minzbergi linna terminalis. Selline kvaliteet haldavad iseseisvalt spetsiaalseid üksusi.

Lisaks väikestele autonoomsetele riskantsetele ettevõtetele saavad suured ettevõtted loodud sisemised kanded Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia jaotus.

Me räägime spetsialistide või brigaadi autonoomsest rühmast uuendusprojekt ettevõttes. Lisaks projekti autorisse reeglina on see grupi juht koosneb teadusuuringute, tööstuslike ja muude funktsionaalsete osakondade spetsialistidest.

Ta on varustatud õiguslike ja rahaliste kehtestatud piirangute piires sõltumatus, õigus valida personali. Projekti osalised saavad stimuleerivaid makseid individuaalselt vastavalt nii tehnilise ja äritehnoloogia tulemustele.

Edu korral sisemine ettevõtmisgrupp muutub grupp uueks ka ettevõtte sõltumatuks tootmisüksuseks. Seega äriühing IWMis ndate aastate alguses lõi oma tootmisosakonna isiklike arvutite vabastamiseks, mis vaid ühe aasta jooksul oli nende suurim tootja maailmas. Samal ajal kasutavad nad endale märkimisväärseid eeliseid asjaolu, et paljudel juhtudel on innovatsiooni loomise peamine motiiv leiutajate soov, rikas loomingulised ideed iseseisvalt rakendada oma teadustöö.

Pärast turusuhteid üleminekut langesid äriühingute piirid majandusüksustena langesid tööstuslike ettevõtete ametlike piiridega, kuid ta ei taganud tõhusust. Ümberkorraldamisprotsessid, mis on suunatud olemasolevatele ettevõtetele, on järsult suurenenud tehingukulud ja loodud eeldused organisatsioonide piiride edasise integratsiooni ja läbivaatamise eeltingimused.

Enamik Nõukogude ettevõtetel oli organisatsiooni ebaefektiivne struktuur ja neil ei olnud turusuhete kujundamisel strateegilist vastupanu. Jätkusuutlikkuse tagamiseks peavad paljud erastatud ettevõtted vähendama trazitilisi kulusid, eraldama ebaefektiivseid struktuuriüksusi ja kehtestama uus tootmine.

  1. Näiteks on ettevõtte strateegiate liigitus otsuste tegemise taseme järgi järgmine: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · operatiivne viimase võib lisada funktsionaalsesse.
  2. Mis on tootmise mitmekesistamine
  3. EUR-Lex - DC - ET

Ettevõtte kasv on lahutamatult seotud selle tõhusate piiride kindlaksmääramise küsimusega. Ettevõtte piiride tõhususe probleemi vaatas kõigepealt R. Otsus toodete tootmise või ostu kohta sõltub asjaomaste tehingukulude ulatusest: tootmise korraldamine ettevõttes on eelistatav turumehhanismile, kui turumehhanismi kasutamise kulud tehingukulud on suurem kui Ettevõtte halduskulud. Seega laiendab ettevõte oma tegevust kuni Parimad MT4 kauplemissusteemid tegemise kulude läbiviimise kulude läbiviimise kulude all alla asjaomaste tehingute rakendamise kuludest turu kaudu.

Kui ettevõtted või hierarhilised struktuurid tuvastavad majandustehingute tegemise parima tõhususe võrreldes turuga võrreldes, siis need tehingud, vastavalt koseisele, on ettevõttes rahvusvahelised. Tehingute selline internetites võimaldab ettevõtetel kasutada skaala mõju tootmise tootmise tootmise kulude vähendamise mõju tootmise mahu suurendamisega ja võrguefekti näiteks kaastootmine, näiteks kaks toodet maksab neid odavamalt kui nende eraldi tootmine.

Sellisel juhul saab ettevõtte piire kindlaks määrata, võttes arvesse skaala mõju mõju piiride piire. Kasutades tehingukulude teooriat ettevõtte tõhusate piiride analüüsikulude teooria, võib tõmmata järgmised järeldused: kui ettevõtte horisontaalsed piirid määratakse peamiselt ulatuse või võrguefekti mõju tõttu, sõltuvad vertikaalsed piirid tasakaalust investeeringute motivatsiooni motivatsiooni ja tõhususe motivatsiooni vahel.

Tööstuslike ettevõtete tõhusate piiride analüüsimine on oluline: tööstusliku ettevõtte teatud aja jooksul omandatud tootmise tegurite arv; teatud aja jooksul kasutatavate tööstuslike tegurite arv; teatud aja jooksul toodetud toodete arv; teatud aja jooksul kulutatud raha arv; teatava organisatsiooni olemasolu; kasutades teatud koha jne Väliskeskkonna olemus mõjutab oluliselt ettevõtte suurust.

Ettevõtte insüsteemi kompleksis saab eristada asjakohaseid osi, mis pakuvad suhtlemist väliskeskkonnaga või annab reaktsiooni välise keskkonna muutustele. Sõltuvalt väliskeskkonna olemusest sõltub selle mõju ettevõtte struktuurile ja suurusele.

Kui staatilist keskkonda iseloomustab bürokraatlik struktuur, siis keerulise dünaamilise keskkonna jaoks - detsentraliseeritud süsteem. Esimesel juhul võib optimaalne suurus olla väiksem kui teises.

Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia ja ebakindel väliskeskkond, seda raskem ja vähem tsentraliseeritud sisemine struktuur.

Sellest tulenevalt ei pruugi ettevõtte suurus olla rangelt piiratud, edasise kasvu ulatus on olukorra ebakindluse tõttu piiratud. Lihtne staatilises keskkonnas võib ettevõttel olla suur kasvupiirkond. Peamine piirav tegur optimeerimisel igal kasvufaasis on võimeline saama sisemise bürokraatliku struktuuri, mis majanduskasvu tingimustes vähendab juhitavuse tõhusust tootmise teel.

Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia

Elementide vaheliste seoste eksponeerimine organisatsiooniline süsteem Määratakse kindlaks tootmise ja jaotamise suhe vastavalt reproduktiivse lähenemisviisile. Jaotussuhted toovad kaasa asjaolu, et struktuuri organisatsioonilised üksused on vastastikku tellitud. Oodatavate tulemuste jaotus organisatsiooni osalejate vahel mõjutab tootmise protsessi ja tehnoloogilist korraldust ning seega ettevõtte kui terviku suurust.

Organisatsiooniline kokkupuude peaks realiseerima tootmise ja jaotamise suhte terviklikkusena. Samal ajal esineb kvantitatiivse valiku valiku probleem ja vahepealse süsteemi kontrolli all olevate põhisüsteemi elementide arv. Juhtimispotentsiaali määratlus mõjutab mitte ainult eraldi üksuse suurust, vaid ka organisatsioonilist struktuuri tervikuna, kuna see sõltub sellest süsteemi lennukite arvu, horisontaalse suuna ekspositsiooni ja koondsüsteemi vertikaalse eraldamise arvu sõltub sellest.

Töörühma suurus on oluline, see peab olema suhtluse jaoks optimaalne. Grupi osalejate teatise olemus võib olla erinev, võttes arvesse interaktsiooni struktuuri omadusi: vektorit või võrku. Reeglina nõuavad võrgustruktuuride kommunikatsiooniprotsessid rohkem aega kui teistes struktuurivormides selliste vahesüsteemides, optimaalne suurus on suurem kui teiste vormide vahesüsteemid.

Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia

Üksikasjalikult kaaludes organisatsiooni vormide sõltuvust selle suurusest, tuleb märkida, et võrgustruktuur nõuab suuremat suurust, mis on seotud side arenguga ja teabe asjakohasuse tagamise, vektori vorm võimaldab väiksemaid mõõtmeid, kuna see annab suhteliselt suhteliselt Kiirem side perifeersete elementide ja kõrgeima juhtimiskeesi vahel.

Otsustevälja on kitsenenud ja peamine teabe ja funktsionaalne vahetus toimuvad keskuse ja süsteemi perifeeria vahel. Vastupidi, Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia põhineb grupi koostööl ja peamine interaktsiooni esineb elementide vahel näiteks kvaliteetsed kruusid Jaapanis.

Sellega seoses muutub süsteem paindlikumaks ja väliste muutustega kohanemisvõimelisemaks. Maslova T. Bozhuk, L. Parakhina Strateegiline juhtimine: õpik õpilastele. Parakhina, L. Maksimenko, S.

Porter E. Porter; per. IV kogu Venemaa. Nälg D. Strateegilise juhtimise alused. Riidepuu, T. Juhendamine Kas vajate abi teema uurimisel? Meie eksperdid nõustavad või pakuvad juhendamisteenuseid teid huvitavatel teemadel. Saada päring koos teema märkimisega praegu, et saada teada konsultatsiooni saamise võimaluse kohta. Püüdes oma äri laiendada ja arendada, peate kinni pidama teatud plaanist ning otsuste ja toimingute jadast. Vastasel juhul, kui tegutsete juhuslikult, läbimõtlematult ja ootamatult, ei saa te mitte ainult kuhugi edasi liikuda, vaid ka kaotada juba omandatud.

Ja lahingud võidavad pigem head strateegid kui arvukaima ja kõige paremini varustatud armee ülemad. Kaasaegses ärisüsteemis on neli Tradebot Systems LinkedIn viide äriarendusstrateegiat: kontsentreeritud kasvustrateegia, integreeritud kasvustrateegia, mitmekesised kasvustrateegiad ja vähendamisstrateegiad.

Kõik need süsteemid on rakendatavad oma olukorras ja lahendavad mitmeid konkreetseid probleeme. Strateegiaid saab rakendada puhtal kujul või neid kombineerida ja kombineerida, kasutades samaaegselt integreeritud kasvu- ja mitmekesistamisstrateegiaid.

Integreeritud kasvustrateegiad Stabiilne ettevõte, kes tunneb hästi oma turgu ja millel on oma tugipunkt, võib proovida rakendada integreeritud kasvu strateegiaid.

Lühidalt öeldes on see tegevuse laiendamine uute ettevõtete ja tööstusharude omandamise või sisemiste struktuuride laiendamise kaudu. Integreeritud kasvustrateegiad jagunevad omakorda vertikaalseks pöördintegratsiooniks ja tulevikku suunatud vertikaalseks integratsiooniks. Vertikaalse integratsiooni vastupidine strateegia Kui ettevõte korraldab uusi ostu- ja ostuosakondi, omandab tooraineid tarnivaid ettevõtteid, avab uusi kontoreid, mis ei tooda põhitoodet, vaid näiteks selle varuosi või toorainet - seda kõike nimetatakse vertikaalse integratsiooni pöördstrateegia rakendamiseks.

See lähenemine võimaldab teil vähendada ostukulusid ja hoida turul toorainetega olukorra pulsil. Ettepoole suunatud vertikaalse integratsiooni strateegia Edasine vertikaalne integreerimine tähendab vahendajate arvu vähenemist ettevõtte enda ja lõppkasutaja vahel. Selle strateegia abil saate teistele üksustele toodete müümise asemel osta välja vahendusettevõtted, palgata uusi töötajaid vahendustegevuseks või isegi avada oma kaubamärgiga kauplused.

Mitmekesised kasvustrateegiad Varem või hiljem jõuab iga suurettevõte hetkeni, kui tööstusturg on täielikult valdatud ja kõik muudatused, millele võiks mõelda, on tootel juba tehtud. Sellegipoolest tahan innovatsiooni ja arengut. Siis on aeg rakendada mitmekesiseid kasvustrateegiaid.

See äritegevuse võrdlusstrateegia jaguneb omakorda kolmeks lähenemisviisiks: horisontaalne mitmekesistamisstrateegia; konglomeraadi konglomeraadi mitmekesistamise strateegia. Horisontaalne mitmekesistamisstrateegia Peaaegu iga ettevõte, kes toodet valmistab, võib leida uue tööstusharu, kus saaks oma toodet rakendada.

Näiteks saab ravimitootja osta toimiva apteegi, teravilja töötlemise tehase - kondiitritööstuse jne. See on horisontaalne mitmekesistamise lähenemisviis strateegia : jätkate tööd olemasoleva tooraine ja personaliga, kuid laiendate samal ajal oma silmaringi.

Tsentraliseeritud mitmekesistamisstrateegia Tsentraliseeritud mitmekesistamisstrateegia hõlmab uue toote väljaandmist, kasutades täiesti Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia tehnoloogiat, kuid keskendudes samale tarbijale. Ühest küljest on see keeruline protsess, mis nõuab juhtkonnalt uue teadmisvaldkonna valdamist ja võib-olla ka uut lähenemist juhtimisele, mitte kõik ei pruugi selleks valmis olla ja sellega toime tulla. Teisalt investeerib ettevõte kava eduka rakendamise korral edukalt vahendeid, kindlustab oma positsiooni korraga mitmel turul.

Seda strateegiat järgib näiteks kõrgeklassi ja teenindustaseme poolest tuntud kaubamärgi Hiltoni juhtkond. Nüüd ehitab juhtkond äärelinna hotellide võrku, kus on palju madalam hind ja vähem ruumi, kuid säilitatakse sama teenindustaseme ning säilitatakse tubade mugavus ja kaasaegsus.

Arvutamine põhineb sel juhul kaubamärgi äratundmisel tarbija poolt. Muidugi saab sellist riski endale lubada ainult suur ja edukas üritus, kuid õnnestumise korral saab see tõenäoliselt veel ühe kasumliku ettevõtte.

Integreeritud kasvustrateegiad

Näiteks on Ukraina suur metallurgiatehas Zaporizhstal juba mitu aastat tootnud tarbija poolt äratuntavaid ja armastatud kvaliteetseid vorstitooteid. Saada oma hea töö teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi Üliõpilased, kraadiõppurid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi õppetöös ja töös, on teile väga tänulikud. Sarnased dokumendid Ettevõtte arendamise strateegiate tüübid. Lähenemisviisid strateegia väljatöötamisele.

Ettevõte kasutab konglomeratiivse mitmekesistamise strateegiat, kui: oskab oma teadmisi ja kogemusi tulemuslikult rakendada uutel turgudel; omab tehnoloogiaid, mis võimaldavad tal uutel turgudel konkurentsieeliseid saada; uutel turgudel ja tööstusharudel on märkimisväärselt suur potentsiaal.

Sellise strateegia näiteks on olukord, kus kingatootja siseneb uue enda jaoks rõivaturule kasutades oma teadmisi ja kogemusi tarbijate eelistuste ja käitumise osas. Sõltumatu mitmekesistamisstrateegia peamised eelised on see, et ettevõte suudab 24 kauplemisplatvorm valikute jaoks leida ja arendada kasumlikumat äri, samuti vähendada hooajaliste languste mõju põhitegevuse müügis.

Sellise mitmekesistamisstrateegia miinusteks või riskideks on vajadus eraldada märkimisväärsed ressursid uue Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia ja investeeringute arendamiseks, mis ei pruugi vaeste juhtimistööde korral end ära tasuda. Rahvusvaheline Rahvusvaheline mitmekesistamisstrateegia võib esineda ühel kahest ülalkirjeldatud vormist: seotud või omavahel seotud.

Kuid me räägime sellest eraldi, kuna see on ettevõtte jaoks väga oluline. Rahvusvaheline mitmekesistamine on üks peamisi strateegilisi viise ettevõtte tegevuse mitmekesistamiseks. Nad lähevad sellele üle siis, kui mitmekesistamine riigi tasandil on täielikult lõpule viidud. See protsess nõuab kõrgeid juhtimispädevusi ja korralikult üles ehitatud juhtimisstruktuuri. Ettevõte peab välja töötama turundusstrateegia mitte ainult iga ettevõtte, vaid ka iga riigi jaoks, võttes arvesse turu riiklikke ja piirkondlikke iseärasusi ning toodete tarbimismudelit.

Kasutades õiget rahvusvahelise mitmekesistamise strateegiat, saab ettevõte: saada olulist kokkuhoidu tootmises, saada juurdepääs haruldastele ja väärtuslikele ressurssidele, kasutage oma ressursse maksimaalselt ära ja vähendage stagnatsiooni ja müügi languse riske.

Mitmekesistamisstrateegia väljatöötamine Äritegevuse mitmekesistamise strateegia võib olla tööriist, mis võib märkimisväärselt suurendada ettevõtte tulusid ja konkurentsivõimet, või viia ebaõnnestumiseni. Kuidas oma ettevõtet õigesti mitmekesistada? Millist mitmekesistamisstrateegiat valida?

Nendele küsimustele aitab vastata meie väike kontrollnimekiri. Järgige seda plaani, et aidata teil välja töötada mitmekesistamise strateegia ja valida äri mitmekesistamiseks õige suund. Kolm peamist asja, mida tuleb mõista: Millised on teie praeguse ettevõtte tugevused?

Õiglase ülemineku fond - kuidas see aitab meid edasi?

Kui stabiilne ja probleemivaba on teie praegune äri? Kas on vabu ressursse ja kas neid on piisavalt? Tootmise eduka mitmekesistamise strateegia saab üles ehitada ainult praeguse ettevõtte tugevatele külgedele. Seetõttu ärge tuginege konkurentide edukatele näidetele, teid ei ole täielikult teavitatud nende võimalustest ja ressurssidest ning mitmekesistamise vormi valimisel võite teha vale otsuse.

Analüüsige ettevõtte kõiki sisemisi ressursse ja koostage täielik loetelu tugevustest. Teine oluline punkt, mida me Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia mainisime, on praeguse ettevõtte stabiilsus.

Praeguseks hariduse juhtimise valdkonnas Venemaal saab mitmel viisil. Esimene on formaalne-traditsiooniline - viis, kuidas saada bakalaureusekraadi või juhtimismeister või selles valdkonnas spetsialisti diplomi.

Teisisõnu, see on umbes esimene kõrgharidus. Seda meetodit rakendatakse ka välismaal, kuid see ei ole väga populaarne näiteks Ameerika Ühendriikides, kus arvatakse, et üldise ja funktsionaalse juhtimise õppimine on palju tõhusam, kui uuringus on praktilistes tegevustes kogemus. Teine meetod on esimene tuletisinstrument esimesena: see koosneb hariduse saamise valdkonnas juhtimise valdkonnas teise kõrghariduse lisaks igale esimesele. Praeguste regulatiivsete õigusaktide kohaselt on võimalik seda teha vähemalt kolm aastat, mis vähendab oluliselt sellise koolituse atraktiivsust täiskasvanutele juba töötavate juhtide jaoks.

Kolmas meetod on professionaalne ümberõpe programmide vähemalt tundi, mille järel lõpetaja programmi saab õiguse kasutada uusi kutsetegevust iseenesest. Need suhteliselt lühiajalised programmid ei suuda uue piirkonna spetsialisti põhilist koolitust pakkuda ja seetõttu ei anta nende lõpetajate uut kvalifikatsiooni, et Venemaal juurdunud "usalduse" riigi dokumentidele on tõsine puudus. Lõpuks MBA programmid kõrgeim juhtimise kvalifikatsioon valdkonnas praktilise juhtimise on asjakohane uue tüüpi juhtimisprogrammide juhtimise valdkonnas, on määratud juhtidele, kes on läbinud erilise õppe programmi "iganädalane" Venemaa Föderatsiooni haridus Venemaa ärihariduse assotsiatsiooni RABO algatusel.

Haridusministeeriumi poolt heakskiidetud kontseptsiooniga kaasnevad MBA programmid on suunatud kõrgema kvalifikatsioonide juhtide ettevalmistamisele, mis on võimeline juhtima organisatsiooni tervikuna, st see "üldnimetus" programmid, mis võimaldavad siiski teatud spetsialiseerumist. Ärihariduse vastuvõtmine on üks peamisi investeeringuid inimkapitali, mida inimene saaks oma elu jooksul endale lubada. Rahvusvaheline kogemus näitab, et lõplik lahusti nõudlus ärihariduse järele on esitatud üksikisikud, mitte perekonnad või ettevõtted.

Millised majanduse sektorid on peamiselt ettevõtlushariduse nõudluse tootmiseks? Võib eeldada, et nõudlus kaasaegse ärihariduse järele tutvustab sektoreid, kus ettevõtted kuuluvad tegelikele turusuhetesse, st konkurentide survet ja pidevalt hoolitseda nende tõhususe suurendamise eest. Neil ettevõtetel peab olema nende tõhususe ja nende olemasolu jaoks turu kriteeriumid. Seni on paljud "vanad" tootmisettevõtted ja valdav enamus sotsiaalsetest ettevõtetest olemasolevate töökohtade säilitamise huvides.

Sellised ettevõtted - sotsiaalsed institutsioonid - ei tooda lisandväärtust ega toota Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia lisandväärtust.

Me saame hinnata nõudlust ettevõtlushariduse järele ainult üldises vormis, prioriteetsete personali strateegiate eraldamisel ettevõtetele ja nende vastuvõtmisele ettevõtete üldiste rühmade jaoks. Suured ettevõtted esitavad pideva nõudluse MBA ja spetsialiseeritud töötoad kümnete töökohtade täitmiseks, alustades nooremate juhtidega. Pärast 5 aastat Venemaal, tuhandeid suurettevõtete iseloomustab selline käitumine mitte täna saduhinnang kogunõudluse on kümneid tuhandeid MBA ja MB S aastas.

Strateegia "täielik meeskond". Kesk-ettevõtjad, kellel on töötajate arv rohkem kui nõudlust meistrite järele ainult seni, kuni juhtkond täidab spetsialiseeritud juhid. Tuleb märkida, et funktsionaalsete juhtide kohad võivad asendada vastavate bakalaureuse programmide lõpetajatega. Strateegiline väikeettevõtete strateegia. Päravalt rutiinne väikeettevõte on perekonnaseisu alusel ja harva nõuab nõudlust ärihariduse programmide järele. Sellegipoolest võttes arvesse Venemaa traditsiooni "kõrghariduse eelistusi" ja sellise äritegevuse traditsioonide puudumine turul võib tekkida lahusti nõudlus ärihariduse järele, isegi töökoda.

Vajamatu tegur on asjakohasete programmide ettepaneku kättesaadavus soodus- finantstingimustega hariduslaen. Sellisel juhul saate hinnata tuhandete rakenduste nõudlust aastas pärast Uuendusliku väikeettevõtete strateegia. Sellise äritegevus algab reeglina spetsialistide rühm - intellektuaalkapitali vedajad tegelikud või potentsiaalsed intellektuaalomandi omanikud.

Kooskõlastamise hindamine - tuhanded aastas. Põhiseadmete aluseks olevate ülikoolistrateegiate aluseks "traditsiooniliste" teaduskondade esindajatest. Äriharidust peetakse ülikoolieelarve praeguse täiendamise vahendina, mis võimaldab "oodata" nõudluse vähenemist traditsiooniliste programmide järele.

Sellest tulenevalt ei investeeri ülikoolid mitte ainult piisavalt vahendeid ärihariduse programmide väljatöötamisel, vaid kaaluvad neid programme teiste suundade "piima lehmana" ja eemaldage sealt pidevalt investeerimisressursid pidevalt.

Selle taustal saate eraldada suhteliselt kitsa juhtivate juhtivate ülikoolide rühma, mis nad läksid investeerimisstrateegiasse ärihariduse programmide juurde, kuna nad peavad seda üheks peamiseks tegevuseks. Selliste ülikoolide arv ei ületa 15, kaks kolmandikku kontsentreeritakse Moskvasse ja Peterburisse. Loomulikult laiendavad sellised ülikoolid kiiresti oma ärihariduse programme, kuid seda võib eeldada, et personali ja territoriaalsete piirangute arvessevõtmine väheneb nende turuosa isegi.

Alternatiiv riigi ülikoolidele on erasektori haridusprogrammid. Nende "Achilleuse FIFAS" on oma teaduskonna puudumine, mis ei võimalda korraldada kuulajate pidevat kontakte koolitusprojektide nõustamise ja rakendamise vajalike õpetajatega.

Lisaks häirib päriliku materjalibaasi puudumine ka ressursse ja ei võimalda programmide väljatöötamisse investeerida. Ettepaneku kriisi eelduseks on selle vastuolus tõhusa nõudluse vastuolu. Millised on võimalikud sündmuste arendamise võimalused aastatel Ja kaugel perspektiivis? Puudumisel sihipärase poliitika kontrollimise kvaliteeti ärihariduse, devalveerimine asjakohaste programmide võib esineda sarnane devalveerimine inseneriharidusesamuti majandusliku ja seadusliku Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia Järgmises tulevikus on Venemaa ärihariduse väljavaade keskmise käe Lääne ärikoolide imporditud programmid.

Vastavalt kvaliteedikontrolli süsteemi tõhusa süsteemi moodustamisele esmalt pakkudes oma reklaami tarbijatelekuid asjakohaste programmide väljatöötamiseks vajalike vahendite puudumine kõige tõenäolisem tulemus on töökoja programmide asendamine turul Vahendid põhikooliharidus asjaomases valdkonnas, mis on teataval määral aeglustada hariduse Jaga Valikud Phantomi aktsiad Venemaa äri tegelikkusele.

Haridussüsteemi mõju äritegevuse arendamisele antud juhul on neutraalne. Sellegipoolest stimuleerib kõrge kvaliteediga Vene töötugi programmid kõrge monopoli hinnad järk-järgult ülikoole, et investeerida selliste programmide loomiseks, et tulevikus pärast Positiivsed muutused haridussüsteemis: Ülikoolid said õiguse kaasata õppekavas distsipliini, täiendades haridust eriala ülikooli komponent ; Juurdepääs haridusele mitteriiklikes ülikoolides on laienenud palgakoolitusele riiklikes ülikoolides.

Ärihariduse probleemide tõhusat lahendust Venemaal ei ole võimalik saavutada ilma olulisi vahendeid asjakohaste programmide personali, teabe ja metoodilise aluse arendamisele meelitamata.

Kui tänapäeva ärihariduse programmide eelarved sisaldavad tavaliselt konkurentsivõimelisi makseid, pakkudes õpilastele õppevahendeid ja säilitades tingimusi minimaalse "sotsiaalse atraktiivsuse" ruumide sisu, bofetage jnesiis puuduvad ressursid õpetajate ümberõppe ressursside jaoks valdav osa Programmide, kogumise ja analüüsi konkreetsete olukordade praktika Vene äri.

Tootmise mitmekesistamise peamised eelised

Kui vaba ressursid ilmuvad, need, reeglina tühistatakse, et katta praeguste vajaduste rahuldavatele vajadustele ärihariduse - deutiili lehmamudeli või ärihariduse rentimiseks erakoolituse mudelis.

Ressursse tuleks otsida haridussüsteemis ise. Kutsehariduse turureform toob kaasa kiirete ülikoolide ebaefektiivse juhtimise kiire muutuse, inertsiaalsete ellujäämise strateegiate muutmisele investeerimisstrateegiate investeerimisstrateegiate leidmiseks ja uute hariduslike turgude leidmiseks ja juhtimiseks.

Loomulikult on äriharidus sellist tüüpi üks peamisi turge. Riigi suurim panus ärihariduse väljatöötamisse - ja samal ajal lahendades ressursside probleemi lahendamine riiklike laenudetagatiste süsteem. Nagu juba märkis, saavad ärihariduse kasutajad palju suurema tõenäosusega kui teiste haridusprogrammide tarbijatele, ette näha ja planeerida oma tulevast karjääri ja sissetulekut.

Kõrgelt kvalifitseeritud juhtide tööturul puudujäägi tingimustes on oodatava tulu kasv juba esimestel aastatel pärast koolituse lõpetamist anda võimalus maksta laenu.

Mis on tootmise mitmekesistamine

Tõhusate õppelaenude süsteemi moodustamine suurendab seminaride rakenduste arvu 2 - 2,5 korda ja tõsta programmide saagist keskmiselt 1,5 korda. See on ärihariduse süsteem võib olla haridusreformi esimene hulknurk. Uurali riiklik tehniline ülikool ; teaduslik juht - D. Infotehnoloogia põhitava ettevõtete tõhususe parandamise probleem probleemile Sissejuhatus Süsteemi lähenemisviis teabega töötamisele Vastavalt süsteemi lähenemisviisile koosneb teabe kvaliteet kolmest osast: teabe usaldusväärsus, täielikkus ja õigeaegsus asjakohasus.

Kõigi kolme tingimuse täitmisel on töö tõhus. Süsteemist teatava teabe saamise õigeaegsus võimaldab teil rääkida teatud andmete välimusest.

Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia

Kui nende autentsus on tagatud, võime juba teavet tagama. Kui see on täielikult tagatud kõikides vajalikel ja olulistes aspektides, tundub kõige olulisem asi - teadmised. Laske ettevõttel ettevõttel aasta ja poole võrra suurendada. Võib-olla on selle kasvu tagamiseks tekkinud täiendavad sissetulekud oluliselt väiksemad kulud.

Suureneva müügi koefitsient on lihtsalt andmed. Üksikasjalikumat teavet konkreetsete klientide ja kaupade kategooriate suhtes - juba teave. Ja ainult selle analüüs kulude, turundusürituste ja väljavaadete kontekstis toob kaasa teadmisi, kas selline müük on tõeliselt kasumlik ja kui jah, siis kuidas seda tulevikus tugevdada. Teine oluline aspekt süstemaatilise lähenemise kohta teabele on selle lahutamatu seos ettevõtte tõelise tasakaalu, tema varade ja kohustuste dünaamika tegeliku tasakaaluga.

Seega saate rääkida peaaegu automaatsest juhtimisest majanduslik tegevus Ettevõtted. Sisemine saldo võib esindada omanik või esimene liider kõige mugavam vorm see, mis tahes arvu ridade ja soovitud aste analytics.

Venemaa ettevõtete peamised probleemid teabega töötamise valdkonnas Enamikes kodumaiste ettevõtete olemasolev raamatupidamis- ja aruandlussüsteem, mis võeti vastu Nõukogude ajal, eeldab suurte paberiettevõtete massi olemasolu, mis on ebamugavad, rasked ja pikad.

Lisaks sellele on see sageli sobimatu - kui töötlemisprotsess lõpuks lõpetatakse, muutuvad selle tulemused paratamatult vananenud. Enne juhtide, uute probleemide ja probleemide seisavad sel hetkel. Kodumaiste ettevõtete esmatähtsaks on elementaarse, rutiinse teabe vahetamine praeguste protsesside kohta. Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia suured, eriti suur, on üsna sageli võimalik näha, milline raamatupidamine tegeleb teie asjades, pakkumise osakond on oma müügiosakond - selle Igal taimedel on tavaliselt mitmeid laod ja reservid, mis asuvad nende peale, dubleerivad sageli üksteist nomenklatuuri järgi.

Ilma ühtse keskuse koordineerimiseta, ilma ühe operatiivse raamatupidamiseta, võib juhtuda, et üks positsioon teatud konkreetses punktis on liiga palju, ei ole teisi üldse mitte. Ja see võib muutuda mitte ainult rahaliste vahendite irratsionaalseks kasutamiseks, vaid ka takistuseks olulise ja kasumliku tellimuse täitmisel, kaotatud kasum. Isegi harvem on Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia territoriaalse jaotuse puhul terviklik pilt, kui emaettevõttel on ulatuslik filiaalvõrk.

Sageli on sellise ettevõtte infosüsteemid katki, et juhtkonna jaoks vajalikku teavet kogutakse ja analüüsitakse märkimisväärse viivitusega peakorteris. Teistes valdkondades filiaalide tootmisettevõtete puhul aitab ühtne infosüsteem optimeerida vastutuse eraldamist ja funktsioonide eraldamist ja funktsioonide vahel, töötada klientidega. Ühe infovaldkonna vastused enamikule küsimustele saab peaaegu kohe.

Ja ilma kasutamata infotehnoloogiad Täielikult on "bürokraatlik kanor" vältimatu, kui vastust tuleb oodata päevade kaupa ja seejärel nädalat. Täna kliendid on väga rikutud, ja mitte igaüks ei taha oodata reaktsiooni oma palka kauem kui paar minutit.

Ettevõtte infopüramiid Efektiivsuse ja usaldusväärsuse optimaalne kombinatsioon teabega töötamisel on esitatud eelkõige selge arusaam sellest, mida nimetatakse "Infopüramiidiks". Selle sihtasutus on kogutud teabe massiivi esialgne tase.

Omaniku majandusliku mitmekesistamise strateegia

Mida kõrgem on selle püramiidi need, mida üldisem ja struktureeritud muutub teabeks. Teabe struktureerimine ja koagulatsioon seda protsessi kajastab väärtuste süsteemi, näitajate, ettevõtete prioriteetide ja selle juhtide süsteemi. Üldistandard "koagulatsiooni" ei ole olemas, on üldpõhimõtted. See võimaldab teil tugineda järgmisele põhimõttele - võime visuaalselt näha individuaalsete protsesside arengu dünaamikat ja selle kaudu tervikuna.

Veelgi enam, õige "informatiivse püramiidi" õige seadmega alumistel korrustel - maksimaalne detail ja minimaalsed kõlarid ning ülemises - vastupidi. See võimaldab teil hallata puutumist ja hoida oma kätt suundumuste ja kõlarite impulsile, mis on hetkel kõige olulisemad.

Need ei ole ainult numbrid ja tasakaal. See peegeldab tegelike äriprotsesside peegeldust kõigi nende eeliste ja puudustega. Hierarhia "informatiivne püramiidi" on otseselt seotud personali hierarhia organisatsiooni.

Näiteks on ettevõtte strateegiad klassifitseeritud vastavalt otsustamise tasemele järgmiselt: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · töökorras viimast saab funktsionaalsuse hulka lisada.