Liigu sisu juurde

Vedela faasi tekkimisel jäävad molekulid keemilise sidemega veidi sarnasesse, aga palju nõrgemasse molekulaarjõudude lõksu. Koole oli 57 ja keskmine õpilaste arv kooli kohta tuli 60 standardhälve Iga äsjanimetatud komponendi korral kontrollitakse hüpoteesi selle komponendi võrdumise kohta nulliga, mis kehtides tähendaks seda, et viga on tühine, sest ei varieeru kuigi palju oma keskmise ümber, mis on eelduse kohaselt null. Lendumatu lahustunud aine aururõhku ei tekita. Selle abil parandas ja selgitas ta keemiliste elementide perioodilisussüsteemi.

Merle Linno Kvalitatiivset sisuanalüüsi võime üldises tähenduses mõista kui rühma võrdlemisi paindlikke protseduure uuritavate tekstide sisu kirjeldavate süstemaatiliste vaatluste ehk kodeerimisotsustuste tegemiseks vrd George, Kvalitatiivse sisuanalüüsi eripära Tunnetusliku meetodina on kvalitatiivne tekstianalüüs sama vana kui inimeste püüd analüütiliselt tõlgendada suulisi või kirjalikke sõnumeid.

CSOL Must Draakon Paber Mudel Relv Counter-Strike Käsitöö DIY mõistatusi mänguasi

Sotsiaalteadusliku meetodina leidis kvalitatiivne sisuanalüüs laiemat tuntust ja kasutamist pärast Selles lühikeses, ent tähelepanuväärses kirjutises ning järgnevas akadeemilises väitluses Bernard Berelsoniga, mida nimetatakse Berelsoni-Kracaueri debatiks sisuanalüüsi üle, kritiseeris Kracauer seni valitsenud standardiseeritud kontentanalüüsi meetodi piiratud võimalusi, pakkudes alternatiivina välja kvalitatiivse sisuanalüüsi ning rõhutades selle eelisomadusi.

Kvalitatiivne sisuanalüüs võimaldab keskenduda teksti peamistele, tõenäolise vastuvõtu seisukohast olulistele tähendustele. Kvalitatiivne sisuanalüüs lubab analüüsida ka latentset sisu, st võtta arvesse ridade vahele peidetut ehk kodeerida teksti autori vihjeid, kavatsusi ja eesmärke ning mitmeste konnotatsioonide erinevaid tõlgendamisvõimalusi.

Sel eesmärgil luuakse kategooriad ka latentse sisu uurimiseks ja kontekstide rekonstrueerimiseks.

Kolme musta ron-skeemi mudel Automaatne kauplemisrobotitarkvara

Erinevalt standardiseeritud kontentanalüüsist ei ole kvalitatiivse sisuanalüüsi eesmärgiks uuritavat teksti analüüsiühikute kaupa kodeerida ega koodide esinemissagedust määrata. Seetõttu ei kasutata kvalitatiivse sisuanalüüsi puhul ranget, fikseeritud koodidega kodeerimisjuhendit ega mõõtmisskaalasid.

Koode ja kategooriaid on võimalik üle vaadata ja lisada analüüsi käigus. Ka Kolme musta ron-skeemi mudel ei tarvitse olla üheselt määratletud ning võib vajadusel analüüsi käigus muutuda. Võrreldes standardiseeritud kontentanalüüsigamillel on enamasti kvantitatiivne väljund — kodeeritud andmete analüüsimisel kasutatakse statistilisi operatsioone —, ei pöörata kvalitatiivses sisuanalüüsis spetsiaalselt tähelepanu analüüsikategooriate esinemissagedusele. Arvuliste näitajate põhjendamatu kasutamise eest hoiatab ka Philipp Mayringkes määratleb kvalitatiivset sisuanalüüsi kui metodoloogiliselt kontrollitavat, tekstide kommunikatiivset konteksti arvestavat empiirilist lähenemist, mis järgib süstemaatilise analüüsi reegleid ja sammsammulisi mudeleid ilma läbimõtlematute kvantifitseerimispüüdlusteta.

Näiteks kooliõpikute ideoloogilise sisu kvalitatiivse analüüsi puhul keskendutakse tavaliselt õpikuteksti varjatud sõnumitele, väärtustele, autori poolt vaikimisi silmaspeetavale lugejale nt enamus- versus vähemusrahvuse esindajad. Sellegipoolest võivad kvalitatiivse analüüsi käigus loodud koodid ja kategooriad piisava andmemahu juures päädida esinemissageduste esitamisega vt Mayring, Tugevad ja nõrgad küljed Kvalitatiivse sisuanalüüsi positiivsed aspektid vastanduvad standardiseeritud kontentanalüüsi nõrkadele külgedele.

Kvalitatiivne analüüs on tundlik ja täpne. Tähelepanu on võimalik pöörata ka harva esinevatele või unikaalsetele nähtustele tekstis. Analüüs on tihedalt tekstipõhine, selle käigus ei taandata tekstide sisurikkust ega nüansse numbrilistele koodidele, ei lihtsustata ega moonutata uuritavat nähtust ega liiguta sellest liiga kaugele.

Kvalitatiivse sisuanalüüsi nõrgad küljed on omakorda vastandid mõnedele standardiseeritud kontentanalüüsi Binaarsed valikud Litsents Kupros külgedele.

Kvalitatiivne analüüs ei võimalda erinevaid tekste täpsetel alustel võrrelda. Tööjaotus uurijate vahel on raskendatud, mistõttu on keeruline läbi töötada suuri valimeid, mis omakorda Kolme musta ron-skeemi mudel vähese üldistatavuse. Peamiseks puuduseks standardiseeritud kontentanalüüsi pooldajate vaatenurgast võib pidada seda, et kvalitatiivne sisuanalüüs loob uurijale võimaluse valikulise tõendusmaterjali kogumiseks, mis toimub sageli mitteteadlikult, uurijale meelepäraste hüpoteeside kinnitamiseks, ning kunagi ei saa olla kindel, et seda pole juhtunud.

Ka Ole R. Juba valimi koostamisel tuleb lähtuda läbimõeldud ja selgelt määratletud põhimõtetest.

Kvalitatiivse sisuanalüüsi valiidsust suurendavad selgelt sõnastatud uurimisküsimus ed. Kvalitatiivse sisuanalüüsi käigus rakendatakse sageli analüütilisi protseduure, mis ei erine oluliselt tunnetuslikest operatsioonidest, mida paljud inimesed igapäevaprobleemidest mõeldes kasutavad. Leonard Schatzman ja Anselm L. Kvalitatiivsete tekstianalüüsi meetodite sh diskursusanalüüsi kasutajad peavad siiski pidevalt kasutama metatasandi mõtlemist, st enesele aru andma, mis see on, mida nad parajasti teevad, ja miks nad seda teevad.

Näide: andmed ja ülesanne Käesolevas õppematerjalis tutvustame mitmetasemelise analüüsi mõtet näitega arvulisel skaalal mõõdetud sõltuva tunnuse analüüsimisest. Idee jääb püsima ka muud tüüpi sõltuva tunnuse jaoks, aga arvtunnuse mudel tundub sissejuhatavalt lihtsam ja samuti on arvtunnuste regressioonimudelid praktikas laiemalt levinud. Piirdume alustuseks andmete hierarhia kahe tasemega.

Lisaks peavad kvalitatiivset sisuanalüüsi kasutavad uurijad olema refleksiivsed Kolme musta ron-skeemi mudel teadvustama enda isiku, uskumuste ja veendumuste mõju uurimuse igas etapis, alates selle planeerimisest ja eesmärgi sõnastamisest ning lõpetades analüüsi ja tulemuste esitamisega.

Valimi koostamine Kvalitatiivse sisuanalüüsi nagu ka teiste kvalitatiivsete uurimismeetodite puhul ei taotleta valimi representatiivsust ega üldistatavust. Kvalitatiivse sisuanalüüsi valimi moodustamiseks on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalust.

Sageli kasutatakse selektiivset valimi koostamist, mille puhul uuritav materjal valitakse välja vastavalt põhjendatud tunnuste kogumile, mis töötatakse välja uurimuse eel. Valimi moodustamise kriteeriumideks võivad olla tekstide tüüpilisus, äärmuslikkus, maksimaalne variatiivsus, uurijat huvitavate tunnuste esinemise intensiivsus, kriitilisus uuritavate suhete või protsesside toimimise seisukohast ning mugavus Kolme musta ron-skeemi mudel käepärasus vt ka Laherand, 70— Eelnevalt kirjeldatud valimi loomise põhimõtteid on nimetatud ka strateegiliseks valimiks Trost, Näiteks süvaintervjuude korral valitakse strateegilise valimi põhimõtetest lähtuvalt uuritavad vastavalt homogeensete ja heterogeensete tunnuste omavahelisele kombinatsioonile.

Näide Näiteks uuringus, mis käsitles venekeelsete noorte arvamusi seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga Masso, Kello ja Jakobson,oli eesmärgiks diferentseerida valimit sotsiolingvistilise kogemuse poolest st valimi heterogeenseks tunnuseks oli päritolu erinevatest Eesti regioonidestsamal ajal kui hariduslikud kogemused olid suhteliselt sarnased kõigil intervjueeritavatel oli kokkupuuteid riigikeelsele õppele üleminekuga — see oli valimi homogeenne tunnus.

Kui uurimuses kasutatakse valdavalt induktiivset lähenemist, võidakse rakendada teoreetilist valimit, mille puhul uurija otsustab analüütilistel kaalutlustel, missuguseid andmeid järgmisena koguda ja kustkohast neid leida.

Merle Linno Kvalitatiivset sisuanalüüsi võime üldises tähenduses mõista kui rühma võrdlemisi paindlikke protseduure uuritavate tekstide sisu kirjeldavate süstemaatiliste vaatluste ehk kodeerimisotsustuste tegemiseks vrd George,

Näiteks võidakse subkultuuri uurimisel esmalt intervjueerida mõnd subkultuuri esindajat, seejärel teha intervjuudest saadud infost lähtudes täiendavaid intervjuusid teiste või samade informantidega, viia Kolme musta ron-skeemi mudel vaatlusi subkultuuri liikmete jaoks olulistes paikades jne.

Niisuguse, ka põhistatud teooriale omase lähenemise puhul juhib ja kontrollib andmete kogumise protsessi kujunev teooria selgituse koos näitega pakub ka Laherand, 68— Kui andmete kogumiseks kasutatakse intervjuud, siis lähtudes kvalitatiivse uurimuse eripäradest, võib intervjueeritavaid nimetada pigem uurimuses osalejateks rakendusliku suunitlusega uurimustes ka sihtrühmaks.

Niimoodi rõhutatakse sõnaselgemalt nende aktiivset osalemist andmete loomises ning nähakse neid subjektidena. Kvalitatiivse sisuanalüüsi tegemiseks on erinevaid mooduseid või tehnikaid, mida on võimalik ka ühe uurimuse käigus kombineerida.

Juhtumipõhine ehk vertikaalne analüüs case-by-case analysis Juhtumipõhise NSE futuuride strateegia puhul on vaatluse all korraga üks terviktekstist koosnev juhtum meediatekst, kooliõpik, intervjuu, elulugu, organisatsiooni koosoleku protokoll vm kogu analüüsitavast materjalist ehk tervikvalimist.

Juhtumiülene ehk horisontaalne analüüs cross-case analysis Juhtumiülese analüüsi korral vaadeldakse samal ajal mitut analüüsitavat juhtumit, nt kogutakse erinevatest intervjuudest kokku kõik konkreetse teema kohta käivad tekstiosad ja võrreldakse selle teema käsitlemist kõigi kogutud intervjuude lõikes. Võrdlusvõimalus loob eeldused mõnevõrra suuremaks üldistatavuseks võrreldes juhtumipõhise analüüsiga. Analüüsi eesmärgiks võib olla: 1 mitme juhtumi võrdlemine, mis võib anda tulemuseks juhtumite tüpoloogia; 2 läbivate teemade leidmine; 3 tegevus- seose- või muude mustrite väljaselgitamine.

Kolme musta ron-skeemi mudel Binaarsete valikute tooruhm

Tüpoloogiate loomine Selle analüüsitüübi puhul on eesmärgiks juhtumitüüpide väljaselgitamine, kirjeldamine ja võrdlemine. Sageli kasutatakse selleks teatud omaduste telgi ehk dimensioone ning kahemõõtmelist maatriksit. Telgede valikul ja tüüpide nimetamisel tuginetakse tihtipeale eelnevatele teoreetilistele teadmistele või empiirilistele töödele. Kvalitatiivse tüpoloogilise analüüsi korral uuritakse sageli varasemates kvantitatiivsetes uuringutes leitud tüpoloogia kehtivust või täpsustakse selle sisu.

Näide Näiteks analüüsis Kertu Vissel oma bakalaureusetöös lapsepõlvekodu rolli lugemisharjumuste kujunemisel. Seosemustrite väljaselgitamine Kui tüpoloogilise analüüsi väljundiks on enamasti kahemõõtmeline maatriks, mille abil analüüsitakse teatud omaduste kahe dimensiooni lõikumispunkte, siis seosemustrite analüüsimisel keskendutakse enamale kui kahele analüütilisele dimensioonile.

Seosemustrite analüüs põhineb suuresti põhistatud teooria lähenemisel. Analüütilised seosed võivad väljenduda nii mõistekaartide Lewins ja Silver,kontseptuaalsete seoste Kelle või elektrooniliste hüperlinkide vormis vt nt Dey, Viimast saab rakendada eelkõige tarkvarapõhise kvalitatiivse sisuanalüüsi korral, mis võimaldab säilitada elektroonilise sideme andmeühikute või analüütiliste kategooriate vahel. Kontseptuaalsete seoste analüüsi näiteks on süvaintervjuudel põhinev analüüs, mis keskendus võõrkeelte õppimise motivatsiooni, kultuuriliste kontaktide ning võõrkeeltega seotud kultuuriliste konnotatsioonide seoseanalüüsile Masso ja Tender, Manifestne versus latentne analüüs Manifestne analüüs tähendab, et uurijat huvitab Kolme musta ron-skeemi mudel eksplitsiitne ehk manifestne sisu — otseselt väljaöeldud, nähtavad tekstiosad, nt teemad, peamised ideed või argumendid, tegelased, tegevused, väärtusmõisted jne.

Latentse sisu analüüs võib kätkeda diskursusanalüüsi elemente; piir nende lähenemiste vahel on õhuke. Analüüsitehnikate kombineerimine Tihtipeale rakendatakse samas uurimuses erinevaid analüüsitehnikaid, nt nii juhtumipõhise kui ka juhtumiülese, nii manifestse kui ka latentse analüüsi võtteid.

Samas eeldab nn komplekssemate analüüsivõtete kasutamine nt tüpoloogiline analüüs uuritavast materjalist esmase ülevaate tegemist lihtsamate analüüsitehnikate abil nt juhtumiülest analüüsi. Hiljutised kommentaarid Näiteks vene emakeelega abiturientide etnokultuurilise identiteedi kujunemise analüüsimisel eri õppekeelte kontekstis vaadeldi esmalt teemade lõikes noorte arvamusi seoses koolikogemusega, mille põhjal analüüsi viimases etapis sõnastati enesemääratluse tüpoloogia Soll, Salvet ja Masso, Samuti tuleb nn keerukamate analüüsitehnikate puhul nt analüüs tüpoloogiate abil, seosemustrite analüüsimine tähelepanu pöörata ka nn tühjadele tüüpidele, st struktuurist väljajäävale materjalile, mille alusel saab kriitiliselt hinnata ka loodud süsteemi adekvaatsust.

Näide Näiteks eristati venekeelsete noorte identiteedi uuringus kaks peamist analüütilist dimensiooni — etnokultuurilise identiteedi praktikad ja identiteedi ebakindlus.

Kvalitatiivne sisuanalüüs

See osutub tavaliselt vajalikuks siis, kui huvipakkuva nähtuse kohta ei ole piisavalt teooriaid või uurimisandmeid. Eelnevalt määratletud kategooriaid välditakse ning kategooriad ja nende nimed püütakse leida andmetest.

Seejärel loetakse teksti sõnahaaval, et tuletada koode: esialgu tõstetakse tekstist esile sõnad, mis näivad väljendavat kõige tähtsamaid mõtteid või kontseptsioone. Seejärel teeb uurija teksti kohta märkmeid, kus ta väljendab oma esimesi muljeid, mõtteid ja arusaamu analüüsist.

Mitmetasemelise analüüsi sissejuhatus

Kui see protsess kordub, tekivad koodidele nimetused, mis hõlmavad rohkem kui üht võtmemõtet. Need tulenevad sageli tekstist ning moodustavad esialgse kodeerimisskeemi.

Siis ühendatakse koodid kategooriateks, arvestades koodide omavahelisi seoseid. Neid ilmsiks tulnud kategooriaid kasutatakse selleks, et korrastada ja rühmitada koodid tähendusrikasteks kogumiteks.

Kategooriate hierarhilise struktuuri loomiseks võib kasutada puudiagrammi. Järgmisena luuakse iga kategooria, alakategooria ja koodi definitsioon. Iga kategooria ja koodi iseloomustamiseks leitakse tekstist näiteid.

Mikro- ja megamaailma füüsika

Lähtudes uurimuse eesmärgist, võivad uurijad kindlaks määrata kategooriate ja alakategooriate vahelised suhted, toetudes nende koosesinemisele, eelnevusele või järgnevusele. Induktiivne lähenemine sisuanalüüsis sarnaneb analüütilise protseduuri poolest mitme teise kvalitatiivse analüüsimeetodiga — nt põhistatud teooria või fenomenoloogiaga. Viimased lähevad aga kontseptuaalsel tasandil kaugemale, püüdes luua vastavalt algupärast teooriat või varjundirikast arusaama läbielatud kogemustest.

Kvalitatiivne sisuanalüüs ei sea enamasti nii ambitsioonikaid teoreetilisi eesmärke, samas võib meetodi abil luua uusi mõisteid või konkreetsema tasandi seletusmudeleid.

Kolme musta ron-skeemi mudel Kaubamargi susteemiotsing

Just induktiivses lähenemises andmeanalüüsile tuleb kõige paremini esile kvalitatiivse sisuanalüüsi üks tugevusi — uurimuses osalejate maailma mõistmine ja nende tõlgenduste ning tähendussüsteemide uurimine. Edasi kirjeldatakse igat kategooriat vastava teooria abil, et luua esialgsed töödefinitsioonid. Deduktiivse ja induktiivse lähenemise kombineerimine Kui samas uurimuses kasutatakse nii teooriast tuletatud kui uusi, andmetel põhinevaid koode, on tegemist deduktiivse ja induktiivse lähenemise kombineerimisega, nende ühendamisega nn hermeneutiliseks ringiks.

Kolme musta ron-skeemi mudel võib ülemäärane toetumine teooriale jätta uurija eest varju nähtuse nüansid, kontekstist tulenevad eripärad ja aja jooksul toimunud muutused ning seetõttu uurimust tugevasti kallutada.

Induktiivse vaatenurga lisamine võimaldab uurijal olla avatud uutele ilmingutele ning otsida aktiivselt ka teooriat korrigeerivaid või isegi ümberlükkavaid tõendeid. Teisel etapil võrreldi esialgseid koode Shalom H. Schwartzi ja Ronald Ingleharti väärtusteooriate mõistete ja Kolme musta ron-skeemi mudel ning liideti esialgsed koodid tähendusliku kokkulangevuse või läheduse alusel nimetatud teoreetikute väljatöötatud väärtusklastritega.

Temaatiline analüüs Temaatilise analüüsi nagu ka teiste kvalitatiivse sisuanalüüsi liikide eesmärgiks on leida üles andmetes peituvad tähendused ja arusaamad Ezzy, ; Flick, Selgitatakse välja teemad ja nende järjestus ehk teisisõnu, mida ja kuidas räägitakse, ning uuritakse andmetelooja intervjueeritav, kirjaliku teksti autor jne interpretatsioone.

Analüüsi tegemisel kasutatakse avatud kodeerimist. Uurija sõnastab andmete kogumisel uurimuse eesmärgi ja uurimisküsimused, kuid andmetes pööratakse lisaks uurija sõnastatud teemadele tähelepanu ka sellele, mis on uurimuses osalejate intervjueeritavate, kirjalike tekstide autorite jne jaoks oluline, mida nad on selle teemaga seoses pidanud oluliseks rääkida.

Temaatilist analüüsi võib Kolme musta ron-skeemi mudel vähe uuritud valdkondade ja teemade uurimisel, nt sotsiaaltöö kliendigruppide tõlgenduste uurimisel, kui eelnevat teadmist uuritava valdkonna Kolme musta ron-skeemi mudel on vähe ning kui uurimuses osalejate maailma mõistmine on eriti oluline.

  • Toode kauplemise susteem
  • Mitmetasemelise analüüsi sissejuhatus | Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas
  • Röntgenikiirgus – Vikipeedia
  • Kvalitatiivne sisuanalüüs | Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas
  • e-õpik : Mikro- ja megamaailma füüsika
  • Näiteks fotofilmil või fotoplaadil ; fotoluminestsents — aine võib neelata langeva röntgenifootoni ja kiirata uue footoni mõne teise lainepikkusega.

Näide Näiteks uuris Jelizaveta Tustanovskaja oma magistritöös Eestis varem vähe vaadeldud probleemi — kvantitatiivsete meediauuringute usaldusväärsust —, viies läbi süvaintervjuud eesti- ja venekeelsete noortega kognitiivse süvaintervjuu meetodil. Analüüsi käigus rühmitati vastused järgmiste peamiste temaatiliste kategooriate lõikes: formaliseeritud küsitluses osalemise kogemused, formaliseeritud skaalade sõnastuste tõlgendused jms.

Röntgenikiirgus

Kodeerimine Kood on silt või märksõna, millega tähistatakse tekstilõike. Kodeerimine on kvalitatiivse analüüsi põhiline operatsioon, selle käigus jaotatakse tekst osadeks eesmärgiga teksti põhjalikult uurida ja mõista. Oluline on teksti peidetud süvatähenduste esiletõstmine. Eristatakse induktiivset, deduktiivset ja induktiivselt deduktiivset kodeerimist.

Induktiivne kodeerimine on avatud kodeerimine. Selle protsessi käigus toimub teksti üksikasjalik lahtiseletamine ja tähenduste dekodeerimine.