Liigu sisu juurde

Liikmesriigid kehtestavad iga ajavahemiku jaoks iga asjaomase käitise heitkoguste vähendamise eesmärgid riikliku saastekvootide eraldamise kava PNAQ abil, mille komisjon on eelnevalt heaks kiitnud. Lae alla. Nimetatud turumehhanism edendab jõuliste jõupingutuste levitamist asjaosaliste vahel, keda direktiiv puudutab. Komisjon peaks selliseid rahvusvahelisi arengusuundi jälgima ning vajaduse korral tegema ettepaneku käesoleva määruse läbivaatamiseks, et tagada kooskõla ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessis kasutatava metoodikaga. Käesolevas määruses tuleks sätestada, kas ja millistel tingimustel tuleks selliste ümberarvutuste mõju aastaste saastekvootide kindlaksmääramisel arvesse võtta. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu ELi toimimise leping artikli lõikele 2 peab liidu keskkonnapoliitika rajanema ettevaatuspõhimõttel.

Video: Klimakosmos: Kyoto-Protokoll natureOfficeMai Kyoto protokolli eesmärk on võidelda kliimamuutuste vastu, vähendades gaasiheitmeid. Kõige rikkamad riigid, mille majanduskasvu langus ei tundu enam talutavana ja kes vastutab ka suurima heitkoguste eest, oli võtnud kohustuse stabiliseerida oma heitkogused Selle kohustuse tulemusena pidas Euroopa Liit vajalikuks jaotada selle eesmärgi koormus viieteistkümne liikmesriigi vahel.

Selle eesmärgi saavutamiseks ei tohiks maapinna keskmise temperatuuri tõus maailmas võrreldes tööstusajastu eelse temperatuuriga ületada 2 °C. Nimetatud otsustega kehtestati uued seire- ja aruandlusnõuded, mida kohaldatakse liidu ja liikmesriikide poolt võetud suurte heite vähendamise kohustuste rakendamise suhtes, ning nendega nähti ette abi andmine arenguriikidele.

Kyoto protokoll

Samuti tõdetakse nendes otsustes, et kliimamuutustega kohanemine on sama tähtis kui kliimamuutuste leevendamine. Sellised strateegiad või kavad peaksid aitama üles ehitada vähem CO2-heidet tekitavat ühiskonda ja tagama jätkuvalt suure majanduskasvu ja säästva arengu ning samuti liikuda kulutasuval viisil pikaajaliste kliimaeesmärkide suunas, pöörates seejuures piisavat tähelepanu vaheetappidele.

Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll

Käesoleva määrusega tuleks hõlbustada nimetatud seire- ja aruandlusnõuete rakendamist. Samuti tuleks ajakohastada liidu heite seire- ja aruandlussüsteemi, arvestades nimetatud kahe aktiga kehtestatud uusi nõudeid. Käesolev määrus peaks võimaldama mõlema nimetatud nõude rakendamist.

Lisad 5. Viimase aasta jooksul on Maa keskmine temperatuur tõusnud 0,8 °C.

Kuna aruandlusnõuete ühtlustamine nõuab üksikute õigusaktide muutmist, on heitearuannete kvaliteedi tagamiseks oluline, et kasvuhoonegaaside heitearuannetes kasutatakse kooskõlastatud andmeid ning andmete kooskõla tõendatakse.

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu ELi toimimise leping artikli lõikele 2 peab liidu keskkonnapoliitika rajanema ettevaatuspõhimõttel.

The History of Climate Change Negotiations in 83 seconds

Selle põhimõtte järgimiseks tuleb teostada seiret NF3 heite üle, et teha kindlaks selle kogused liidus ja määrata vajaduse korral kindlaks leevendusmeetmed.

Kui liit kehtestab aruandluskohustused, ei tohiks see liikmesriikidele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele VKEd panna taotletavate eesmärkide suhtes ebaproportsionaalset halduskoormust.

  • Binaarsed valikud 1 miljon
  • lennundus - Traduction française – Linguee
  • Trade 212 strateegia

Selles nõutakse samuti, et komisjon esitaks vastavalt vajadusele õigusakti ettepaneku eesmärgiga jõustada ettepanekus sisalduv õigusakt Komisjon esitas Käesolev määrus peaks võimaldama koostada selliseid hinnanguid statistilise ja muu teabe näiteks asjakohasel juhul ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire programmi ja muude satelliitsüsteemide kaudu saadud andmed alusel võimalikult lühikese aja jooksul.

Nende eesmärkide poole püüdlemisel peaks olema palju abi liidu ja liikmesriigi tasandil süsteemide loomisest ning täpsematest aruandlusjuhistest.

5.2 Kliimakonverents, saastekvoodid ja süsinikukaubandus

Selleks et liit täidaks kasvuhoonegaaside heite prognoose käsitlevaid rahvusvahelisi ja liidusiseseid aruandlusnõudeid ning et hinnata liidu edusamme rahvusvaheliste ja liidusiseste kohustuste täitmisel, peaks komisjonil olema samuti võimalik koostada ja kasutada hinnanguid kasvuhoonegaaside heite prognoosi kohta.

Sellist teavet on vaja põhjaliku liidu kohanemisstrateegia väljatöötamiseks vastavalt komisjoni 1. Kohanemisteavet käsitlev aruandlus võimaldab liikmesriikidel vahetada parimaid tavasid ja hinnata oma vajadusi ja valmisolekut kliimamuutustega toimetulekul. Selleks et näha, milliseid jõupingutusi liit ja liikmesriigid kohustuste täitmiseks teevad, tuleb aruandlust kindlasti tõhustada.

Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll

Käesoleva määrusega tuleks tagada arenguriikidele suunatud tehnosiiret käsitleva ajakohastatud teabe edastamine parimate kättesaadavate andmete põhjal. Kui kõnealused metoodilised elemendid vaadatakse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessis läbi ning kasvuhoonegaaside heite aegread arvutatakse selle tulemusena ümber, võib see muuta kasvuhoonegaaside heite taset ja suundumusi.

Komisjon peaks selliseid rahvusvahelisi arengusuundi jälgima ning vajaduse korral tegema ettepaneku käesoleva määruse läbivaatamiseks, et tagada kooskõla ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessis kasutatava metoodikaga.

Arvestades metaani kõrget globaalse soojendamise potentsiaali väärtust ja suhteliselt Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll atmosfääris püsimise aega, peaks komisjon analüüsima, kuidas mõjutaks poliitikat ja meetmeid see, kui võtta metaani puhul kasutusele aastane ajavahemik.

Aluseks võetavate tegevusandmete ja heitekoefitsientide kogumine, määramine ja kasutamine peaks olema kooskõlas, et muutused heitesuundumustes ei oleks tingitud hindamismeetodite või -eelduste muutumisest.

Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ümberarvutused tuleks teha vastavalt kokkulepitud juhistele ning selle eesmärk peaks olema esitatavate aegridade kooskõla, täpsuse ja täielikkuse parandamine ning üksikasjalikemate meetodite rakendamine. Kui aluseks olevate tegevusandmete kogumise ja heitekoefitsientide määramise metoodika või moodus muutub, peaksid liikmesriigid esitatavaid aegridu käsitlevad inventuuriandmed ümber arvutama ning hindama, kas kokkulepitud juhistega ettenähtud põhjustel on vaja teha veel ümberarvutusi, eelkõige võtmekategooriate puhul.

Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll

Käesolevas määruses tuleks sätestada, Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll ja millistel tingimustel tuleks selliste ümberarvutuste mõju aastaste saastekvootide kindlaksmääramisel arvesse võtta. Arvestades asjaolu, et selle mõju kohta on üha rohkem teadusandmeid, tuleks käesoleva määruse raames hinnata korrapäraselt lennunduse muud mõju ülemaailmsele kliimale kui CO2-heide.

Sel puhul kasutatavaid mudeleid tuleks kohandada vastavalt teaduse arengule. Komisjon võiks kaaluda asjaomaseid poliitikavalikuid sellise mõju käsitlemiseks, võttes aluseks selle mõju kohta antud hinnangud.

Kaubandusheidete susteem Kyoto protokoll