Liigu sisu juurde

Lühidalt kirjeldatuna vaadeldakse olemasolevaid andmeid 1. Vaatlusperiood Kui erandjuhul ei ole algkatset tehtud, võib kahele või kolmele loomale asetada ühe lapi, mis eemaldatakse nelja tunni pärast. Kui katses kasutatakse tahket ainet selle võib vajaduse korral pulbristada , tuleks uuritavat kemikaali niisutada võimalikult väikese koguse veega või vajaduse korral muu sobiva kandeainega , et tagada hea kokkupuude nahaga. Loomi tuleks pidada ühekaupa.

Käesolev katsemeetod on samaväärne OECD katsejuhendiga nr Kemikaalidega katsete tegemist käsitlevaid OECD katsejuhendeid vaadatakse korrapäraselt läbi eesmärgiga tagada, et need kajastaksid parimaid olemasolevaid teadusandmeid.

OECD katsejuhendi nr läbivaatamisel on pööratud erilist tähelepanu võimalikele muudatustele seoses loomade heaolu parandamisega ja uuritavat kemikaali käsitleva kogu olemasoleva teabe hindamisele, et ära hoida tarbetute katsete tegemist Seal on TR Binary valikuid oigustatud. OECD katsejuhendi nr algselt vastu võetud Kõnealuse katsete tegemist ja hindamist käsitleva ühtse lähenemisviisi raames kirjeldatakse mitut moodulit, milles teabeallikad ja analüüsivahendid on rühmitatud, ning i antakse suuniseid, kuidas lõimida ja kasutada olemasolevaid katse- ja muid andmeid kemikaalide võimaliku nahka ärritava ja nahka söövitava toime hindamiseks ja ii pakutakse välja lähenemisviis juhuks, kui on vaja teha täiendavaid katseid 1.

Seal on TR Binary valikuid oigustatud

Peale selle soovitatakse kõnealuses katsejuhendis kasutada algses in vivo katses katseloomal vajaduse korral kolme katselappi mitte üheaegselt, vaid üksteise järel. Nahaärrituse ja nahasöövituse määratlus on esitatud käesoleva katsemeetodi liites. Lühidalt kirjeldatuna vaadeldakse olemasolevaid andmeid 1. Teises osas viiakse läbi tõendite kaalukusel põhinev analüüs.

Kui selle analüüsi tulemused on ebaselged, tuleks teha 3. Uuritav kemikaal kantakse ühes annuses katselooma nahale; katselooma töötlemata nahapiirkondi kasutatakse negatiivse kontrollina. Uuringu kestus peaks olema piisav, et hinnata täheldatud mõju pöörduvust või pöördumatust. Otsustamiskriteeriumid surmaeelses seisundis või raskelt kannatavate loomade humaanseks surmamiseks on esitatud eraldi juhenddokumendis 2.

Eelistatud laboriloom on albiinoküülik; kasutatakse noori terveid täiskasvanud küülikuid. Muude liikide kasutamisel tuleks esitada vastav põhjendus. Loomade ettevalmistamine 7. Umbes 24 tundi enne katset tuleks loomade seljaosa karvad võimalikult lühikeseks lõigata.

Tuleks vältida naha marrastamist ning kasutada tuleks üksnes terveid, terve nahaga loomi. Mõnel küülikuliinil esineb tiheda karvastikuga laike, mis on teatavatel aastaaegadel silmatorkavamad. Selliseid tiheda karvastikuga piirkondi ei tohiks katses kasutada. Pidamis- ja söötmistingimused 9.

dvd piret tamm: Topics by restoranpelgupaik.ee

Loomi tuleks pidada ühekaupa. Katseloomade ruumi temperatuur peaks küülikute puhul olema 20 °C ± 3 °C.

Seal on TR Binary valikuid oigustatud

Tuleks kasutada tehisvalgustust valgusrežiimiga 12 tundi valgust ja 12 tundi pimedust. Söötmiseks võib kasutada tavapärast laborisööta ja piiramatus koguses joogivett.

Seal on TR Binary valikuid oigustatud

Uuritav kemikaal tuleks kanda väikesele umbes 6 cm2 suurusele nahapinnale ning katta see marlilapiga, mida hoiab paigal nahka mitteärritav teip. Kui uuritavat Seal on TR Binary valikuid oigustatud ei ole võimalik otse nahale kanda nt vedelikud ja mõned pastadkantakse see esmalt marlilapile, mis seejärel asetatakse nahale. Lappi hoitakse kogu kokkupuuteperioodi vältel sobiva poolläbilaskva sideme abil õrnalt vastu nahka. Kui uuritav kemikaal kantakse lapile, tuleks lapp asetada nahale nii, et kemikaal puutuks nahaga korralikult kokku ja oleks nahal ühtlaselt jaotunud.

Tuleks takistada looma ligipääsu lapile ning uuritava kemikaali allaneelamist ja sissehingamist. Vedelaid uuritavaid kemikaale kasutatakse üldjuhul lahjendamata kujul.

Kui katses kasutatakse tahket ainet selle võib vajaduse korral pulbristadatuleks uuritavat kemikaali niisutada võimalikult väikese koguse veega või vajaduse korral muu sobiva kandeainegaet tagada hea kokkupuude nahaga.

Kui kasutatakse muud kandeainet kui vett, peaks kandeaine võimalik mõju uuritava kemikaali põhjustatud nahaärritusele olema minimaalne või puuduma. Kokkupuuteperioodi lõppedes ehk tavaliselt nelja tunni möödudes tuleks uuritava kemikaali jäägid võimaluse korral vee või sobiva lahusti abil eemaldada, muutmata seejuures marrasknaha terviklikkust ega selles tekkinud reaktsiooni.

Seal on TR Binary valikuid oigustatud

Annustamine Katses kasutatavale pinnale kantakse 0,5 ml vedelikku või 0,5 g tahket ainet või pastat. Kui tõendite kaalukusel põhinevast analüüsist või varasematest in vitro katsetest nähtub, et uuritav kemikaal on söövitav või ärritav või klassifitseerimata, ei ole täiendavate in vivo katsete tegemine tavaliselt vajalik.

Kui aga lisaandmete kogumine osutub vajalikuks, viiakse in vivo katse esmalt läbi ühe loomaga ja seejuures kasutatakse järgmist lähenemisviisi.

Loomale pannakse üksteise järel kuni kolm katselappi.

Esimene lapp eemaldatakse kolme minuti pärast. Kui tõsist nahareaktsiooni ei täheldata, pannakse loomale teine lapp ja eemaldatakse see tunni aja pärast.

1956 Triumph TR3 Roadster Review and Test Drive by Bill - Auto Europa Naples

Kui selles etapis tehtud vaatlustest ilmneb, et kokkupuudet võib humaanselt pikendada nelja tunnini, pannakse loomale kolmas lapp, eemaldatakse see nelja tunni pärast ja hinnatakse tekkinud reaktsiooni. Kui kolmest kõnealusest järjestikusest kokkupuuteperioodist ükskõik millise järel täheldatakse söövitavat toimet, lõpetatakse katse kohe. Kui pärast viimase lapi eemaldamist ei täheldata söövitavat toimet, jälgitakse looma 14 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui söövitus ilmneb varem.

Kui uuritav kemikaal ei põhjusta eeldatavalt söövitust, kuid võib olla ärritav, tuleks ühele loomale panna üks lapp neljaks tunniks. Kinnitav katse täiendavate loomadega in vivo katse nahaärrituse hindamiseks Kui algkatses ei täheldata söövitavat toimet, tuleks ärritava toime olemasolu või puudumise kinnitamiseks kasutada veel kuni kahte looma ja iga looma puhul ühte lappi kokkupuuteperioodiga neli tundi.

Kui algkatses täheldatakse ärritavat toimet, võib kinnitavas katses kasutada järjestikust hindamist või kanda kemikaali üheaegselt kahele lisaloomale.

Käesolev katsemeetod on samaväärne OECD katsejuhendiga nr

Kui erandjuhul ei ole algkatset tehtud, võib kahele või kolmele loomale asetada ühe lapi, mis eemaldatakse nelja tunni pärast. Kui kasutatakse kahte looma ja mõlemal täheldatakse sama reaktsiooni, ei ole vaja enam lisakatseid teha. Muul juhul tehakse katse ka kolmanda loomaga.

Ebaselgete tulemuste hindamiseks võib olla vaja kasutada veel loomi. Vaatlusperiood Vaatlusperiood peaks olema piisavalt pikk, et võimaldada täielikult hinnata täheldatud toime pöörduvust. Siiski tuleks katse kohe lõpetada, kui loomal täheldatakse pideva tugeva valu või stressi tunnuseid. Toime pöörduvuse kindlakstegemiseks tuleks loomi jälgida kuni 14 päeva vältel pärast lapi eemaldamist.

Kui pöörduvust täheldatakse enne 14 päeva möödumist, tuleks katse sel hetkel lõpetada.

 • Mangu nullsummal on voimalused
 • Kauplemisstrateegia raamatukogu
 • Peamised strateegiad
 • There is often stress related to the MRI examinations, so in order to perform an examination safely and smoothly, sufficient explanation must be given.
 • Vabakaubanduse strateegiad
 • Нет, путь лежит через горы, глайдер там не пройдет.
 • Встречаясь с кем-либо не во плоти, а в виде спроецированного изображения, житель Диаспара, следуя правилам хорошего тона, предупреждал собеседника об этом с самого начала - иначе тот, ничего не подозревая, мог попасть в весьма невыгодное положение.

Kliinilised vaatlused ja nahareaktsioonide hindamine Kõikidel loomadel uuritakse nahapunetuse ja turse esinemist ning reaktsioone hinnatakse lapi eemaldamisest 60 minuti ning seejärel 24, 48 ja 72 tunni möödumisel.

Ühe loomaga tehtavas algkatses vaadeldakse kokkupuutes olnud nahapinda ka vahetult pärast lapi eemaldamist.

Nahareaktsioonide hindamiseks ja registreerimiseks kasutatakse allpool tabelis esitatud hindeid. Kui nahal esineb 72 tunni järel kahjustus, mis ei ole käsitatav ärrituse ega söövitusena, võib olla vaja teha vaatlusi kuni Peale ärrituse jälgimise tuleks täielikult kirjeldada kõiki paikseid mürgisuse ilminguid, näiteks naha rasvkoe kadumist, ja mis tahes süsteemseid kahjulikke toimeid nt kliinilisi mürgisuse nähte ja mõju kehamassile ning need registreerida.

Ebaselgete tulemuste puhul tuleks kaaluda histopatoloogilise analüüsi tegemist.

Seal on TR Binary valikuid oigustatud

Nahareaktsioonide hindamine on paratamatult subjektiivne. Nahareaktsioonide hindamise ühtlustamiseks ning nii katseid läbi viivate laborite kui ka vaatlusi tegevate ja vaatlustulemusi tõlgendavate isikute abistamiseks on vaja vaatluste läbiviijad kasutatava hindamissüsteemiga vt tabelit allpool piisavalt kurssi viia.

Seejuures võib olla abi illustreeritud juhendist nahaärrituse ja muude kahjustuste hindamiseks 3.

Lihtotsing

Uuringutulemused tuleks esitada lõplikus katseprotokollis tabeli kujul ja need peaksid hõlmama kõiki punktis 24 loetletud üksikasju. Tulemuste hindamine Nahaärrituse hindamisel tuleks ühtlasi arvesse võtta kahjustuse laadi ja raskusastet ning selle pöörduvust või pöördumatust. Üksikud hinded ei väljenda eraldivõetuna aine ärritava toime absoluuttaset, kuna samaaegselt hinnatakse ka uuritava aine muud toimet.

Selle asemel tuleks üksikuid hindeid käsitada võrdlusväärtusena, mida tuleb hinnata koos kõikide muude uuringu käigus saadud vaatlustulemustega.

Seal on TR Binary valikuid oigustatud

Ärritusreaktsioonide hindamisel tuleks arvesse võtta nahakahjustuste pöörduvust. Kui sellised reaktsioonid nagu alopeetsia piiratud alal Valikud Kaubanduste kasumi eesmargid, hüperkeratoos, hüperplaasia ja kestendamine püsivad päevase vaatlusperioodi lõpuni, tuleks uuritavat Super FX Trading System käsitada ärritava kemikaalina.

 • Kauplemisstrateegia ja arvutus
 • Riiklik bioloogilise mitmekesisuse strateegia ja Nigeeria tegevuskava
 • Binaarsed valikud Mangija ulevaateid
 • Не менее десятка.
 • Osta ja muua Bitquoino
 • Однажды он уже видел их в пустыне вокруг Диаспара; теперь он понял, что путешествие было - Эта планета так же суха, как и Земля, - сказал он тоскливо.
 • То, что находилось за стенами города, ничуть их не интересовало: эта область бытия была вычеркнута из их сознания.