Liigu sisu juurde

Mis puudutab seda, kas nad hakkavad ohtu sattuma, siis ma mõtlen, et see on ainult nende otsustada. Acthari jaoks on meil hea meel toote jõudluse trajektoori suhtes, kus aasta-aastalt väheneb müügi vähenemine. Järgmine küsimus.

Selleks et anda neile piisavalt aega asjakohaste siseste aruandlusraamistike rakendamiseks, tagades samal ajal, et nad teevad asjakohase võrdluse, tuleks seoses krediidiriski sisemeetoditega hinnatavad portfellid võtta kasutusele järk-järgult. Artikkel 2 Krediidiriski sisemeetodi puhul peab krediidiasutus või investeerimisühing esitama oma pädevale asutusele järgmise teabe: a III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud vastaspoolte kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; b III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud portfellide kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; c III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud portfellide kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; d III lisa vormis märgitud teave I lisa vormis osutatud hüpoteetiliste tehingute kohta kooskõlas vastavalt II ja IV lisa tabelis C osutatud juhistega; e III lisa vormis märgitud teave III lisa vormides — osutatud tulemuste arvutamiseks kasutatavate sisemeetodite nimetuste ja omaduste kohta kooskõlas IV lisa tabelis C osutatud juhistega.

Artikkel 3 Teabe esitamine tururiski kohta 1. Tururiski sisemeetodite puhul esitab krediidiasutus või investeerimisühing oma pädevale asutusele VII lisa vormides märgitud teabe kooskõlas vastavalt V ja VI lisas esitatud portfellide määratluste ning juhistega.

Erandina lõikest 1 ei pea krediidiasutus või investeerimisühing esitama lõikes 1 osutatud teavet eraldi portfellide kohta järgmistel juhtudel: a krediidiasutusel või investeerimisühingul ei ole oma pädeva asutuse luba modelleerida portfelli kuuluvaid asjaomaseid instrumente või riskitegureid; b selle krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtkonnal ei ole sisemeetodit, et teha tehinguid asjaomastesse portfellidesse kuuluva ühe või mitme instrumendi või alusvaraga; c üks või mitu portfellidesse kuuluvat instrumenti on sellise riski või modelleerimisomadustega, mida ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu riskinäitajates kokku lepitud.

Krediidiasutus või investeerimisühing, mis vastab lõike 2 tingimustele ja on otsustanud mitte esitada lõikes 1 osutatud teavet ühe või mitme portfelli kohta, peab: a andma neist portfellidest aru ja märkima, milline lõikes 2 loetletud põhjustest on selle põhjuseks; b siiski esitama teavet V lisas hõlmatud koondportfellide kohta, arvestades üksnes eraldi portfelle, mida saab ja mida tal on lubatud modelleerida.

Artikkel 4 Aruandekuupäevad ja aruannete esitamise kuupäevad 1. Krediidiasutus või investeerimisühing peab esitama oma Valikud kauplemise raha haldamine asutusele artiklis 1 osutatud teabe järgmistel aruandekuupäevadel: a artiklis 2 osutatud teave esitatakse iga aasta Krediidiasutus või investeerimisühing peab PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD oma pädevale asutusele artiklites 2 ja 3 osutatud teabe iga aasta VII lisa vormis C märgitud tururiski esialgse turuväärtuse andmete esitamise kuupäev on sätestatud V lisas.

Kui lõikes 2 osutatud kuupäev ei ole tööpäev selle pädeva asutuse liikmesriigis, kellele teave tuleb esitada, esitatakse teave järgmisel tööpäeval. Krediidiasutus või investeerimisühing esitab oma pädevale asutusele juba esitatud teabe mis tahes parandused põhjendamatu viivituseta. PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD

 1. Может быть, где-то среди звезд потомки Человека еще воздвигали империи и крушили солнца - Земле это было неизвестно и неинтересно.
 2. Дворик оказался едва ли более пятидесяти шагов в поперечнике и, в общем-то, находился не на воздухе, а глубоко внутри какого-то большого здания.

Artikkel 5 Esialgne turuväärtus tururiski puhul Muude portfellide puhul kui portfellid, millest on aru antud kooskõlas artikli 3 lõike 3 punktiga a, peab krediidiasutus või investeerimisühing teatama oma pädevale asutusele olenevalt asjaoludest kas nende portfellide või neis portfellides sisalduvate eri instrumentide esialgse turuväärtuse täpselt kuupäeval, mis on märgitud VI lisas sätestatud juhistes. Artikkel 7 Üleminekusätted aruandluskuupäevade, aruannete esitamise kuupäevade ja krediidiriski vormide aruandluseks 1.

Erandina artiklist 2 peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesoleva määruse kohaldamise esimesel aastal üksnes nimetatud artikli punktides c ja e osutatud teabe. Erandina artiklist 2 peavad krediidiasutused ja investeerimisühingud esitama käesoleva määruse kohaldamise teisel aastal üksnes nimetatud artikli punktides a, b, d ja e osutatud teabe.

Erandina artiklist 2 ning kuni Erandina artikli 4 lõikest 2 peab krediidiasutus või investeerimisühing esitama käesoleva määruse kohaldamise esimesel aastal pädevatele asutustele artiklites 2 ja 3 osutatud teabe Sel ajal on kõik osalejad ainult kuulamisrežiimis.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Binaarsed variandid CRA.

Hiljem korraldame küsimuste ja vastuste seansi. Operaatori juhised Meeldetuletuseks võib see konverentskõne salvestada. Operaatori juhised Sooviksin nüüd tutvustada teie tänast konverentsi tänavat, hr Dan Speciale, investorite suhete ametnik.

Sir, võite alustada. Daniel Speciale - investorite suhted ja strateegiadirektor Tänan teid, Crystal. Tere hommikust, kõik ja tervitame tänast kõnet. Minuga liitumine on meie tegevjuht Mark Trudeau; Steve Romano, meie peamine teadur; ja meie finantsjuht Matt Harbaugh.

Investeerimine

Enne kui alustame - Binaarsete valikute meeleolu mul meenutada teile mõned üksikasjad.

Kutsudes kuulete, et me esitame mõningaid tulevikku suunatud avaldusi ja on võimalik, et tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda meie ootustest. Pange tähele, et me ei võta kohustust neid tulevikku suunatud avaldusi ajakohastada, isegi kui tegelikud tulemused või tulevased ootused oluliselt muutuvad.

Soovitame teil viidata meie SEC-failide hoiatavatele avaldustele, et selgitada põhjalikumalt selliste tulevikku suunatud avalduste olemuslikke piiranguid. Samuti esitame valitud finantstulemustega seotud valitud GAAP-iga kohandatud meetmed.

Nende korrigeeritud meetmete ja üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete vastavusse viimine on kättesaadav meie kasumi väljalaske kohta, mis on meie kodulehel mallinckrodt. Me kasutame oma veebisaiti olulise ja ajakriitilise ettevõtte teabe levitamise kanalina ning selle teabe saamiseks peate vaatama meie veebisaidi Investor Relations lehele.

Kasutame seda kanalit näiteks selleks, et järjekindlalt postitada oma netovõla finantsvõimenduse suhe kord kvartalis. Ja nagu te täna näete, oli meie netovõlgnevus eelmise kvartaliga 4, 5 korda madalam. Nagu on märgitud meie pressiteates, kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik kvartaliandmed võrreldavad Nagu sa täna hommikul nägid, on meie juhised korrigeeritud lahjendatud aktsiakasumi kohta tõstetud 7 dollarini 7, 20 dollarini aktsia kohta.

Sellega lubage mul pöörduda Marki poole. Mark Trudeau - president ja tegevjuht Tänan, Dan. Oleme väga rahul meie kvartali üldiste tulemustega, mis illustreerivad edusamme, mida me oma strateegiliste eesmärkide saavutamisel teeme, ja tugineda aasta esimesel poolel saavutatud tugevale tulemusele. Täna katame mõned selle perioodi esiletõstmised ja mõned olulised verstapostid, mida saab oodata lähikuudel.

Meie miljardi dollari suurune haiglate portfell näitab jätkuvalt tervet kasvu ja on saavutanud meie keskpaigas olevate üksiknumbrite ootused. Ja vaatamata jätkuvale turu dünaamikale, mis seab eritooted üle kogu sektori väljakutse, on Acthari müügiteed pidevalt paranenud, kuna oleme töötanud läbi patsientide tagasivõtmise küsimused Samuti arendasime edasi oma elutsüklit ja arendustegevust, mida Dr.

Lubage mul teile meelde tuletada neid prioriteete ja ajakohastada teid mõningate edusammude kohta. Oma esimese ja kõige olulisema prioriteediga maksimeerime nii inline tootemarkide kui ka lähituleviku arenguportfelli tootlikkust ja panust. Acthari jaoks on meil hea meel toote jõudluse trajektoori suhtes, kus aasta-aastalt väheneb müügi PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD.

Eeldame, et need suundumused jätkuvad. Samuti näeme järgmistes kvartalites mitmeid olulisi kliiniliste andmete näitajaid, mis tuginevad Need andmed on aluseks meie aruteludele nii maksjate kui ka retseptiravimitega.

Meie RA uuringu kujundus on hea näide sellest, kuidas meie kliiniliste uuringute kujundused aitavad meil määratleda sobivad patsiendipopulatsioonid ja annustamissoovitused. Järgmise aasta jooksul kavatseme esitada olulisi kliinilisi andmeid, mis algavad RA-st ja MS-st. Nagu oleme järjekindlalt öelnud, usume, et INOMAXis on majanduskasvu ajendiks jätkuvalt suur nõudlus ja lepingute uuendamine ajaloolisel tasemel või üle selle ning me oleme endiselt kindel brändi turuosa suhtes tulevikus.

Integreeritud süsteem, samuti meie tööstusharu juhtiv terviklik teenusemudel ja ajalooliselt tugev ohutusaruanne on klientide ja patsientide jaoks olulised väärtustegurid nii USAs kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Igal juhul, kui konkurents jõuab, usume, et see ei oleks tõenäoliselt kaubamärgiga seadme asemel asendatav üldnimetus. Arvestades INOMAXi väärtuspakkumist patsientidele ja klientidele, usume, et oleme kaubanduslikult valmis iga võimaliku turuletuleku jaoks. OFIRMEVi poole pöördumine, jätkuv opioidipuudus ja suurenenud huvi mitteopioidse multimodaalse valu haldamise vastu koos äritegevusega tõid kaasa püsiva klientide nõudluse ja kasvu.

Eeldame, et see suundumus jätkub. Keskendunud kaubanduslikud jõupingutused, eriti Euroopas, tõid kaasa Therakose jätkuva kasvu. Therakos on Euroopas näidanud tugevat kasvu, kuna kasutamine kasvab üle laiema ECP märgise tähiste. Kvartalis saavutasime ka meie arenguprogrammides märkimisväärseid edusamme ning Steve täpsustab seda ühe minutiga.

Jätkame sihipäraselt meie müügi- üld- ja halduskulude vähendamist, et võimaldada suuremaid investeeringuid sellistesse programmidesse ja võimetesse nagu kliiniline areng, digitaalne innovatsioon ja valmisolek valmisolekusse, mis eeldavad tulevikus majanduskasvu.

Meie tulemused Meie kolmas prioriteet on kõrgelt distsiplineeritud kapitali jaotamise strateegia elluviimine, keskendudes pidevalt võla vähendamisele. Me teeme veelkord tugevaid edusamme, Matt hakkab hetkeks üksikasjadesse minema. Samuti oleme endiselt oportunistlikud seoses muu kapitali kasutamisega. Niisiis, oleme väga rahul meie edusammudega nii meie Ootame selle üldise hoo säilitamist ja tulevaste kvartalite vaatamist, on mõned peamised asjad, mida peaksite ootama.

Kõigepealt näete pidevat keskendumist tugevale täitmisele nii meie inline- kui arendustoodetega. Teiseks, me ootame üha rohkem kliinilisi andmeid ja regulatiivseid uuendusi kogu meie portfelli.

Kolmandaks jätkame strateegilise kapitali jaotamise juhtimist, kusjuures võla vähendamine jääb prioriteediks. Lõpuks uurime jätkuvalt Specialty Generics'i äritegevuse jaoks laia valikut strateegilisi võimalusi. Küsin nüüd Steve'ilt üksikasjalikuma värskenduse mõnede peamiste elutsükli ja arendustegevuste kohta, mida me oma portfelli üle teostame. Steven Romano - asepresident ja teaduslik ametnik Tänan, Mark.

Jätkame elutsükli juhtimise mitmekesist portfelli edasiminekut keskmisest kuni hilisemate faaside arendusprogrammidesse, kus on üle kümne käimasoleva uuringu. Lisaks olulistele terviseküsimustele ja tulemuste uurimisele ning prekliinilistele uuringutele teavitame aktiivselt meie andmete kogumise jõupingutusi, võtmetähtsusega teaduskoosolekuid ja teaduslikke väljaandeid.

Mitmed programmid on jõudnud oluliste verstapostideni. Kõigepealt arutame oma tegevust, mis toetab inline kaubamärke, eriti ettevõtte poolt toetatud uuringuid. PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD tulemused viitavad sellele, et Acthari potentsiaalne terapeutiline kasulikkus on RA patsientide subpopulatsiooni ravimiseks keerulisem. Kõigil neil on jätkuvalt haiguse tunnuseid ja sümptomeid, hoolimata mitmetest haigust modifitseerivatest ravimeetoditest ja steroididest.

 • Это только начало.
 • Osa Investeerimine Mai
 • FX OPTION tehingute spetsifikatsioonid
 • Олвин порылся в памяти, пытаясь отыскать значение странного слова шут.
 • Они -- единственные, на которых Земля запечатлена в том виде, в каком она была до появления Пришельцев.

Randomiseeritud võõrutusfaas viiakse lõpule Uuringu mõlemad faasid aitasid määratleda kõige sobivama patsiendipopulatsiooni ja optimaalse ravi kestuse Acthar'il selles seisundis. Samuti eelmisel kuul, esimene patsient, keda kontrolliti meie 4. Registreerimine iga meie sarkoidoosi ja lupuse uuringusse toimub nii nagu plaaniti ja MS retsidiivide register jätkub.

Loodame, et viimane lõpeb juba Meie 2. Lisaks on meie Acthar-isesissepritseseadme ja järgmise põlvkonna INOMAX-i väljastusseadme arendamine käimas, mis on kooskõlas meie varem edastatud plaanidega. Nüüd lubage mul puudutada meie torujuhtme arendamist. VTS on meie arendustoode Niemann-Pick C tüüpi, keerulise, väga harva esineva neurodegeneratiivse haiguse raviks, mis tüüpiliselt esineb lapsepõlves ja lõppkokkuvõttes surmaga.

Meie hiljuti lõpetatud registreerimiskatses ei näidanud ravim statistiliselt olulist eraldumist platseebost. Oluline on aga, et ei VTS ega platseeborühm ei näidanud haiguse progresseerumist, nagu oleks olnud oodata neurodegeneratiivses seisundis 52 nädala jooksul. Oodati, et mõlemad PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD süvenevad - katseperioodi jooksul.

Kuid VTSga töödeldud rühm võib kogunenud kasu põhjal näidata nõrgenenud kursust. Me loodame, et VTS võimaliku kasu paremaks mõistmiseks, kui me hoolikalt kaalume meie käsutuses olevaid andmeid, on see oluline samm. Augustis toimunud kohtumisel andis FDA meile teada oma arvamusest VTS võimaliku heakskiitmise kohta, tuginedes andmetele, mitte ühele uuringule või lõpp-punktile. Ja lähikuudel jätkame koostööd peamiste uurijate ja FDAga, et selgitada võimalikku teed edasi.

Me mõistame, kui tähtis on jätkata Niemann-Pick C-tüüpi ravimeetodit. Meie praeguse ohutusandmete hinnangu põhjal usume, et praegu on vastuvõetav jätkata ravi VTSga uuringu käimasolevas avatud osas. Patsiendid, nende perekonnad ja meie patsiendirühmade partnerid peaksid teadma, et oleme selle töö suhtes jätkuvalt pühendunud. Samuti edenevad mitmed teised hilise faasi programmid.

Me ootame järgmise aasta alguses tipptasemel tulemusi.

Ettevalmistatud märkused:

Kaks meie kõige arenenumast hilinenud faasi siseprogrammist, terlipressiinist ja StrataGraftist, on plaanipärased. Meie terlipressiini 3.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Koige tohusamad paevakaubandusstrateegiad

Oluline on see, et see keskseks uuringuks on FDA eriprotokolli hindamine, mis näeb ette suurema kindluse programmi heakskiitmise osas, kui see on positiivne. StrataGraft, meie regeneratiivne nahahooldus 3. Nagu ma eelmises kvartalis mainisin, jätkame selle programmi jaoks antud RMATi määramist silmas pidades jätkuvalt FDAga, et hinnata varasemat esitamist, kui andmed on toetavad. Pärast tugevaid arutelusid peamiste arvamusliidritega usume, et võib olla võimalus edasi arendada arenguprogrammi ja suunata konkreetselt kõrgema riskiga väikelaste populatsioonile, kes kannatavad raske hüperbilirubineemia all, kes ei suuda intensiivsemat fototeraapiat sekkuda.

See on populatsioon, millel on selgelt vähe ja väga vähe ravivõimalusi. Ja me ootame huvitavat arutelu agentuuriga elanikkonna, proovikavandi ja muude seonduvate küsimuste kohta, mis on esitatud CRL-is. Viimasena meie gaasijuhtme värskenduses oleme meie uuringus Ex-Vivo Proof-of-Concept peaaegu poolel teel, hinnates lämmastikoksiidi lisamist perfusaadile phet suurendada marginaalsete kopsude elujõulisust võimaliku siirdamise korral.

Lõpetuseks lubage mul kokku võtta konkreetsed vahe-eesmärgid, mida peate järgmise mitme kvartali jooksul ootama. Acthari jaoks viiakse RA uuring ja MS register lõpule ning PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD tulemused on kättesaadavad juba Loodame lõpetada registreerimise meie lupus kohtuprotsessis Sellega lubage mul pöörduda Matti poole, kes viib meid läbi finantside. Matthew Harbaugh - asepresident ja finantsdirektor Tänan, Steve.

Lubage mul jagada mõningaid üksikasju meetrika kasutamise kohta. Oleme olnud rahul meie suutlikkusega vähendada müügi- üld- ja halduskulusid ümberkorralduste ja omandamise sünergiate kaudu. Nagu näete, oleme teinud olulisi edusamme meie strateegilise prioriteedi suunas, et vähendada meie iga-aastaseid müügi- üld- ja halduskulusid miljoni dollari võrra.

 • Võrdlusportfellide kindlaksmääramise üldise vormi kujunduses tuleks seda arvesse võtta ning seepärast peaks kujundus võimaldama määrata kindlaks eri koostise ja kontsentreerituse määraga võrdlusportfelle.
 • Mallinckrodt PLC (MNK) Q3 Kasumikonverentsi kõne transkriptsioon - Tulu
 • Parim viis valikute esitamiseks
 • Ettevalmistatud märkused: Operaator Head päeva, daamid ja härrad, ja tervitan Q3 Mallinckrodti tulukonverentsi kõnet.
 • Элвин знал, что бессмысленно убеждать ее .

Kuid nagu eespool märgitud, on osa nendest vähendamistest võimaldanud ka reinvesteeringuid meie võimete ja tootevaliku ettevalmistamisega seotud äritegevusse. Võite eeldada, et nii absoluutsed kulutused teadus- ja arendustegevusele kui ka teadus- ja arendustegevus jäävad protsendina netokäibest, mis jäävad samasse vahemikku või suurenevad järgmistel kvartalitel.

Likviidsuse poole pöördudes oli kvartali äritegevuse rahavoog miljonit dollarit, vaba rahavoog miljonit dollarit. Meil on olnud väga hea meel, et aastate vahelisel perioodil on suur rahavoog, mille vaba rahavoog on miljonit dollarit.

Nagu me juba varem märkisime, on meie Võlg vähenes kolmandas kvartalis miljoni dollari võrra, mis koosnes peamiselt miljoni USA dollari suurusest tagasimaksest meie uuenevale laenuvõimalusele ja 15 miljoni dollari võrra muutuva intressimääraga väärtpaberistamise programmile. Meil on hea meel teatada, et me lõpetasime kolmanda kvartali netovõlaga alla 6 miljardi dollari. Nimelt, pärast kvartali lõppu on ettevõte veelgi vähendanud oma käibemaksu laenu miljoni dollarini.

Daniel Speciale - investorite suhted ja strateegiadirektor Aitäh, Matt. Sooviksin teile kõigile meelde tuletada, et palun piirduge ühe küsimusega, vajadusel lühikeste järelmeetmetega. Võite end hiljem järjekorda järjekorda viia ja me teeme tööd, et saada võimalikult palju küsimusi.

Kas me peaksime selle operaatoriga esimese küsimuse küsima? Küsimused ja vastused: Aitäh. Meie esimene küsimus pärineb Anthony Petrone'ilt Jefferies'elt. Teie liin on avatud.

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Erinevus valikute ja binaarse kauplemise vahel

Võib-olla on esimene küsimus Actharil. Võib olla vaid värskendus selle kohta, kus lepingud selles tsüklis on? Ja kuidas sa näed, vähemalt neid andmeid, mis siiani on maksjate suhtes resoneerinud? Mark Trudeau - president ja tegevjuht Jah, tänud küsimuste eest, Anthony.

#19 Top Breakout Shares of the Week - Chart of the Week - Weekly Shares by SMU - Best Swing Stocks

Mis puudutab Acthari, siis mõtlen selgelt, et oleme rahul trajektooriga, mida me selle tootega näeme. Asjaolu, et müügi aastakasv väheneb jätkuvalt ja me eeldame, et see trend jätkub. Niisiis on meil taas hea meel kinnitada veel kord, et usume, et Acthari netokäive on See teave on intrigeeriv ka maksjatele ja arstidele, sest arvan, et see vastab mõnele küsimusele või hakkab vastama PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD küsimusele. Esiteks, mis puudutab ravi pikkust, mis tõenäoliselt näitab erilist kasu, siis vähemalt nii, Valikud Kaubandussusteemide ulevaated seda on näidanud andmete esimene pool.

Samuti on oluline, et see täpsustab Acthari jaoks sobivaid patsiente. Nagu me teame, sihime siinkohal ka patsiente, kes on väga tulekindlad, mis võivad olla mitme raviga, sealhulgas steroididega, ning Acthar'i tutvustades näitavad need andmed, et on olemas võimalus saada täiendavat kasu.

Ja loomulikult on nädalase ravi kestus koos maksjate jaoks üsna intrigeeriv. Nagu te võite ette kujutada, otsivad nad täielikku andmekogumit, sealhulgas kohtuprotsessi juhuslikult valitud osa, mis jälle peaks sellel teabel olema aasta esimesel poolel. Kokkuvõttes olid asjad üldjoontes hästi arenenud ja me ootame Actharil mitmeid täiendavaid andmekogumeid, mis aitavad patsientidel ja retseptiravimitel tuvastada sobivad patsiendid ja sobiva ravi kestuse. Ja arvestades lepinguliste haiglate osakaalu ning oleme üsna järjekindlalt öelnud, et igal aastal on meil teatud liiki lepingu puhul kaks kolmandikku kontodest ülespoole.

Aga see, mida me väga rahul on näha, on ootamas, umbes veerand meie äritegevusest, nüüd on Ja me arvame, et see ennustab ka toote jaoks tulevikku. Daniel Speciale - investorite suhted ja strateegiadirektor Tänan.

Meie järgmine küsimus, palun? See on Lucas Lee Elliotile. Kas arvate, et võiksite anda meile üldist teavet üldise dispositsiooniprotsessi kohta? Arvestades hiljutisi madalaid tehingute kordi, kas otsemüük vastab aktsionäridele veel vastuvõetavatele tagastamiskriteeriumidele?

PRAXAIR SHARE OPTION TEHINGUD Trading System Kingston

Kui kaua, siis kui kaua saab operatsioone lõpetada? Mark Trudeau - president ja tegevjuht Jah. Nii et võib-olla võtan ma oma küsimuse esimese poole ja küsin siis Mattilt teise osa kommenteerimist. Mis puudutab varasid, mis on praegu meie eriala geneeriliste ravimite kõrvaldamise rühmas, siis nagu me oleme järjekindlalt öelnud, on meil olemas palju erinevaid alternatiive ning uurime jätkuvalt kõiki neid, kes lähevad edasi.

Nii et see olukord areneb, olenemata sellest, kas tegemist on müügi või mõne muu võimalusega, ajakohastame turul kindlasti sobival ajal. Matthew Harbaugh - asepresident ja finantsdirektor Jah. Mis puudutab teie küsimust lõpetatud tegevusvaldkondade kohta, siis tavaliselt on teil aasta, ja kui te ei ole seda vara mujale üle läinud, läheb see teie käimasolevatesse või jätkuvatesse toimingutesse tagasi.

Kuid mul on hea meel V Susteemi kaubandus täna hommikul, et Kõigi nende kolme aasta jooksul näete, et tulud kasvavad suhteliselt olulisel määral järgmistel aastatel. Järgmine küsimus palun? Kontrollige, kas teie rida pole hetkel vaigistatud. Kas sa nüüd kuuled mind? Mark Trudeau - president ja tegevjuht Me saame.