Liigu sisu juurde

Investeerimisjuht võib lisaks kaasinvesteerimisjuhtide valimisele ja määramisele osaleda ka fondi varade haldamises. Templeton Asian Bond Fund Ühing kvalifitseerub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Vastavad kaasinvesteerimisjuhid kuuluvad fondi Franklin Templeton Investments.

Franklin European Fund Franklin European Growth Fund Franklin European Income Fund Franklin European Total Return Fund Franklin Flexible Alpha Bond Fund Franklin Global Aggregate Bond Fund Franklin Global Convertible Securities Fund Franklin Global Equity Strategies Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Global Growth and Value Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Real Estate Fund Franklin Gold and Precious Metals Fund Franklin High Yield Fund Franklin Income Fund Franklin India Fund Franklin Japan Fund Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Mutual Beacon Fund Franklin Mutual European Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin NextStep Conservative Fund Franklin NextStep Growth Fund Franklin NextStep Moderate Fund Franklin Real Return Fund Franklin Strategic Income Fund Franklin Technology Fund Franklin U.

Dollar Liquid Reserve Fund Equity Fund Government Fund Low Duration Fund Opportunities Fund Small-Mid Cap Growth Fund Franklin World Perspectives Fund Templeton Africa Fund Templeton Asian Bond Fund Templeton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Altago Share Option Tehingud Smaller Companies Fund Templeton China Fund Templeton Eastern Europe Fund Templeton Emerging Markets Balanced Fund Templeton Emerging Markets Bond Fund Templeton Emerging Markets Fund Templeton Euroland Fund Templeton European Fund Templeton Frontier Markets Fund Templeton Global Euro Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Euro Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Currency Fund Templeton Global Equity Income Fund Templeton Global Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global Income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Growth Euro Fund Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Mitte kellelgi ei ole õigust anda mingit muud teavet peale selle, mis on esitatud selles prospektis või mõnes teises dokumendis, millele on alljärgnevalt viidatud.

Ühing on registreeritud ametlikus eurofondide nimekirjas Luksemburgi Ühing kvalifitseerub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Fondivalitseja osutab ühingule investeerimisfondide valitsemise, haldamise ja turundusega seotud teenuseid ning omab õigust delegeerida vastavate teenuste pakkumise kas osaliselt või tervikuna kolmandatele osapooltele.

Ühingu aktsiate registreerimine nendes jurisdiktsioonides ei nõua ametiasutuste heakskiitu käesoleva prospekti ega ühingu väärtpaberiportfellide vastavuse või täpsuse kohta. Iga vastupidine väide on omavoliline ja seadusevastane.

Mõnes teises jurisdiktsioonis võib selle prospekti levitamine ja aktsiate pakkumine olla piiratud. Kõik, kes soovivad teha aktsiatega tehinguid sellest prospektist lähtudes, peavad tutvuma ja järgima asjakohase jurisdiktsiooni kõiki rakenduvaid seadusi ja määrusi. Investorite tähelepanu juhitakse ka sellele, et teatavates jurisdiktsioonides võivad kohalikud levitajad, makseagendid ja korrespondentpangad kohaldada sellistele tehingutele fikseeritud tasu.

Potentsiaalsed aktsiate märkijad peaksid tutvuma selliste tehingutega seotud juriidiliste nõuete ja maksudega riikides, mille kodanikud nad on või mis on nende elu- või asukoht. Ühingut loetakse kollektiivseks investeerimisskeemiks Ühendkuningriigi aasta finantsteenuse turgude seaduse paragrahvi järgi.

Ühing võib taotleda aktsiate registreerimist erinevates jurisdiktsioonides üle maailma. Ühingul ei ole obligatsioone, laene, võlgasid ega võlgnevusi kohustuste näol vekslina ega vekslikrediidina, hüpoteegina, järelmaksukohustusena, garantiidena ega muude oluliste tingimuslike kohustustena. Ühing ei ole registreeritud Ameerika Ühendriikides aasta investeerimisühingute seaduse alusel.

Ühingu aktsiad ei ole Ameerika Ühendriikides registreeritud aasta väärtpaberiseaduse alusel.

Selle pakkumise alusel saadavalolevaid aktsiaid ei tohi vahetult või kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides, ühelgi Ameerika Ühendriikide territooriumil ega üheski valduses või piirkonnas, mis allub Ameerika Ühendriikide jurisdiktsioonile, ega nende residentidele ega nende residentide kasuks, välja arvatud Ameerika Ühendriikide õigusakti, mis tahes kohaldatava põhikirja, eeskirja või tõlgenduse kohaselt registreerimisnõuetest vabastatud juhtudel.

USA isikutel ei ole lubatud ühingusse investeerida. Kui ühingule ei ole esitatud vastupidist kinnitavat teatist ja potentsiaalne investor esitab ühingusse investeerimise taotlusvormil mitte-usa aadressi, loetakse seda selle investori kinnituseks selle kohta, et ta ei ole USA isik ja see isik ei ole USA isik, kuni ühingut on teavitatud investori USA isiku staatuse muutumisest.

Mõiste USA isik tähendab igat isikut, kes on Ameerika Altago Share Option Tehingud isik Ameerika Ühendriikide aasta väärtpaberiseaduse määruse S tähenduses või nagu on selles kontekstis määranud USA kaubafutuuride komisjon, sest see definitsioon võib muutuda seaduse, reeglite, määruste või juriidilise või administratiivse vahendaja tõlgendustes.

Ühing ei ole registreeritud üheski Kanada provintsiaalses ega territoriaalses jurisdiktsioonis ja ühingu aktsiad ei kvalifitseeru rakenduvate väärtpaberiseaduste kohaselt müügiks üheski Kanada jurisdiktsioonis.

Selle pakkumisega kättesaadavaks tehtud aktsiaid ei ole lubatud pakkuda otse või kaudselt ega müüa üheski Kanada provintsiaalses või territoriaalses jurisdiktsioonis või nende residentidele ega nende residentide kasuks, välja arvatud juhul, kui vastav Kanada resident on Kanada väärtpaberite õigusaktides määratletu kohaselt lubatud klient ja jääb selleks kogu investeeringu kestel. Potentsiaalsetel investoritel võidakse paluda tõendada, et nad ei ole Kanada residendid ega taotle aktsiaid Kanada residendi nimel.

Kui investorist saab Kanada resident pärast ühingu aktsiate ostmist, ei saa investor enam täiendavaid ühingu aktsiaid osta.

Luksemburg B PAKUB Ühingu järgnevate allfondidega edaspidi fondid seotud investeerimisfondide Franklin Templeton Investment Funds edaspidi ühing erinevaid, nimiväärtuseta aktsialiike vastava fondi aktsiate kohta avaldatud hinnaga: 1. Franklin Asia Credit Fund 2. Franklin Biotechnology Discovery Fund 3. Franklin Brazil Opportunities Fund 4. Franklin Diversified Balanced Fund 5.

Selles prospektis tehtud väited põhinevad praegu Luksemburgi Suurhertsogiriigis kehtivatel seadustel ja tavadel ning võivad muutuda nende seaduste ja tavade muutumise korral. Prospekt ei ole käsitatav pakkumisena jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine ei ole lubatud või kus seda pakkuval isikul ei ole õigust sellist pakkumist teha.

Ühingu aktsiate hind ja nendest saadav tulu võib langeda või tõusta ja investor ei pruugi saada tagasi kogu investeeritud summat.

Lisaks peaksid investorid pöörama Altago Share Option Tehingud franklintempleton. Ühingu kõige uuem auditeeritud aastaaruanne ja auditeerimata poolaastaaruanded, mis on tasuta ja vastava taotluse korral saadaval ühingu ja fondivalitseja registreeritud asukohas, on selle prospekti lahutamatud osad.

Investorid, kes soovivad saada lisateavet ühingu kohta muu hulgas nii kaebuste menetlemisega seotud toimingute, ühingu hääleõiguse kasutamise strateegia, ühingu nimel teiste üksustega kauplemistehingute tegemise poliitika, parima täitmispoliitika kui ka fondide valitsemise ja ühingu haldamisega seotud tasusid, vahendustasusid või mitterahalisi hüvitisi käsitleva korra kohta või soovivad esitada kaebust ühingu tegevuse kohta, peavad võtma ühendust fondivalitseja klienditeenindusosakonnaga aadressil 8A, rue Albert Borschette, L Luxembourg või pöörduma piirkondliku teenindusbüroo poole.

Ühing ja fondivalitseja soovivad juhtida investorite tähelepanu asjaolule, et investorid saavad ühinguga otseselt seotud investoriõigusi, eeskätt õigust osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, kasutada täiel määral üksnes siis, kui investor on enda ja oma nime registreerinud ühingu aktsionäride registris.

Kui investor investeerib ühingusse vahendaja kaudu, kes investeerib ühingusse oma nimega, kuid investori kasuks, ei pruugi investoril olla alati võimalik kasutada oma aktsionäriõigusi otse ühingu suhtes.

Investoritel on soovitav oma õigusi täpsustada. Aktsiate turustamist ja levitamist korraldab ning jälgib ka ühingu peamise turustajana tegutsev fondivalitseja põhilevitaja. Samuti peavad nad järgima kõiki neile asukohariigis kohalduvaid õigusnorme, sealhulgas eriti nõudeid, mis puudutavad klientide tuvastamist ja tundmist. Nad ei tohi jätta endast muljet justkui nad esindaksid ühingut. Kui see on asjakohane, tuleb põhilevitajaga seotud kõiki prospekti viiteid pidada ka viideteks fondivalitseja määratud vastavatele teistele osapooltele.

Ühingu juhatuse liikmed, kelle nimed on toodud jaotises Haldusteave, vastutavad selles prospektis sisalduva teabe eest. Juhatuse liikmetele teadaolevalt kes on kasutanud kõiki võimalikke meetmeid selle tagamiseks vastab prospektis sisalduv teave faktidele ja sellest ei ole välja jäetud midagi, mis mõjutaks esitatud teabe tähtsust.

Altago Share Option Tehingud

Sellega seoses kinnitab juhatus oma vastutust. Juhatuse õigused Ühingu juhtimise ja haldamise eest vastutab juhatus, mis on põhikirja ja fondivalitseja teenuselepingu järgi delegeerinud juhtimise ja haldamisega seotud igapäevased kohustused fondivalitsejale. Üldise investeerimispoliitika, eesmärkide ning ühingu ja selle fondide valitsemise eest vastutab juhatus.

Juhatuse otsuse kohaselt võidakse edaspidi moodustada lisafonde muude investeerimiseesmärkidega, mille puhul tehakse prospektis vastavad muudatused. Juhatus võib otsustada pakkuda või emiteerida mis tahes fondis olemasolevaid aktsialiike, mille tingimusi kirjeldatakse täpsemalt jaotises Aktsiate liigid ja Investeeringute haldustasud, sh alternatiivse valuutaga liigid, riskimaandusega aktsialiigid ning erineva dividendipoliitikaga aktsialiigid.

Investoreid teavitatakse nimetatud aktsiate emiteerimisest pärast vastava aktsialiigi aktsia puhasväärtuse avaldamist, mida on täpsemalt kirjeldatud jaotises Aktsia hindade avaldamine.

Kui mõne fondi aktsiate väärtus langeb mis tahes ajal alla 50 miljoni USA dollari piiri või alla samaväärse taseme vastava fondi valuutas, või kui asjaomase Fondiga seotud majanduslik või poliitiline muutus õigustaks sellist likvideerimist, või kui seda nõuavad asjaomase Fondi aktsionäride huvid, võib juhatus otsustada vastava fondi kõik allesjäänud aktsiad välja osta.

Altago Share Option Tehingud

Ühing ja fondivalitseja soovivad juhtida investorite tähelepanu asjaolule, et investorid saavad ühinguga otseselt seotud investoriõigusi, eeskätt õigust osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, kasutada täiel määral üksnes siis, kui investor on enda ja oma nime registreerinud ühingu aktsionäride registris.

Kui investor investeerib ühingusse vahendaja kaudu, kes investeerib ühingusse oma nimega, kuid investori kasuks, ei pruugi investoril olla alati võimalik kasutada oma aktsionäriõigusi otse ühingu suhtes. Investoritel on soovitav oma õigusi täpsustada.

RWBY Blake Belladonna cosplay kostüüm Custom Made

Aktsiate turustamist ja levitamist korraldab ning jälgib ka ühingu peamise turustajana tegutsev fondivalitseja põhilevitaja. Samuti peavad nad järgima kõiki neile asukohariigis kohalduvaid õigusnorme, sealhulgas eriti nõudeid, mis puudutavad klientide tuvastamist ja tundmist. Nad ei tohi jätta endast muljet justkui nad esindaksid ühingut. Kui see on asjakohane, tuleb põhilevitajaga seotud kõiki prospekti viiteid pidada ka viideteks fondivalitseja määratud vastavatele teistele osapooltele.

Ühingu juhatuse liikmed, kelle nimed on toodud jaotises Haldusteave, vastutavad selles prospektis sisalduva teabe eest. Juhatuse liikmetele teadaolevalt kes on kasutanud kõiki võimalikke meetmeid selle tagamiseks vastab prospektis sisalduv teave faktidele ja sellest ei ole välja jäetud midagi, mis mõjutaks esitatud teabe tähtsust.

Sellega seoses kinnitab juhatus oma vastutust.

Altago Share Option Tehingud

Juhatuse õigused Ühingu juhtimise ja haldamise eest vastutab juhatus, mis on põhikirja ja fondivalitseja teenuselepingu järgi delegeerinud juhtimise ja haldamisega seotud igapäevased kohustused fondivalitsejale.

Üldise investeerimispoliitika, eesmärkide ning ühingu ja selle fondide valitsemise eest vastutab juhatus. Juhatuse otsuse kohaselt võidakse edaspidi moodustada lisafonde muude investeerimiseesmärkidega, mille puhul tehakse prospektis vastavad muudatused. Juhatus võib otsustada pakkuda või emiteerida mis tahes fondis olemasolevaid aktsialiike, mille tingimusi kirjeldatakse täpsemalt jaotises Aktsiate liigid ja Investeeringute haldustasud, sh alternatiivse valuutaga liigid, riskimaandusega aktsialiigid ning erineva dividendipoliitikaga aktsialiigid.

Investoreid teavitatakse nimetatud aktsiate emiteerimisest pärast vastava aktsialiigi Altago Share Option Tehingud puhasväärtuse avaldamist, mida on täpsemalt kirjeldatud jaotises Aktsia hindade avaldamine. Kui mõne fondi aktsiate väärtus langeb mis tahes ajal alla 50 miljoni USA dollari piiri või alla samaväärse taseme vastava fondi valuutas, või kui asjaomase Fondiga seotud majanduslik või poliitiline muutus õigustaks sellist likvideerimist, või kui seda nõuavad asjaomase Fondi aktsionäride huvid, võib juhatus otsustada vastava fondi kõik allesjäänud aktsiad välja osta.

Sellise väljaostmise teade saadetakse registris olevatele investoritele posti teel. Aktsiate väljaostmise hind põhineb vastava fondi aktsia puhasväärtusel, mis on määratud pärast nimetatud Valikud kauplemise loengud kuuluvate kõikide varade realiseerimist.

Lisainfot selle kohta saab lisast D. Juhatusel on õigus prospektis toodud aktsiate emissioon või müük ilma ette teatamata igal ajal katkestada. F Franklin Templeton Investment Funds 5 Erinevates fondides, liikides ja valuutades pakutavaid või emiteeritavaid aktsiaid on kirjeldatud jaotises Aktsiate liigid. Iga fondi varasid võib kasutada üksnes selleks, et rahuldada aktsionäride ja kreeditoride õigusi, mis on tekkinud vastava fondi loomise, tegutsemise või likvideerimise käigus.

Aktsionäridevaheliste suhete eesmärgil loetakse iga fondi eraldi üksuseks.

Franklin Templeton Investment Funds

Iga fondi aktsiate hindade määramine võidakse peatada perioodiks, kui kauplemine asjakohasel börsil on oluliselt piiratud või kui esinevad muud spetsiifilised asjaolud, mille tõttu on ühingu investeeringute valitsemine või väärtuse määramine teostamatu vt lisa D. Peatamise perioodil ei ole lubatud ühtegi aktsiat emiteerida, välja osta ega vahetada. Prospekti levitamiseks mõnes jurisdiktsioonis on vaja prospekt tõlkida vastava jurisdiktsiooni järelevalveasutuse määratud keeltesse. Prospekti tõlgitud ja ingliskeelse versiooni vaheliste lahknevuste korral kehtib ingliskeelne versioon.

Prospekti ajakohastatakse ja see on saadaval veebilehel Lisaks võib see olla kättesaadav ühingu Franklin Templeton Investments levitajate veebilehtedel ning see on tasuta ja vastava taotluse korral saadaval ühingu ja fondivalitseja registreeritud asukohas.

Nende aktsiate valdusõigus kuulub aktsiasertifikaadi füüsilisele esitajale. Ühing ei emiteeri enam esitajaaktsiaid.

Morgan Bank Luxembourg S. Vt kvalifitseeruvate institutsiooniliste investorite loendit jaotises Aktsiate liigid Investeerimisfond või muu investeerimis-fond Ühisinvesteerimisettevõte Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Iga jurisdiktsiooni kauplemispäeva piiranguid on võimalik saada vastava taotluse esitamisel KIID Investorile esitatava põhiteabe dokument Luksemburgi seaduste kohaselt peavad eurofondid hindama sellist riskipositsiooni kas kohustusmeetodi või riskiväärtuse VaR meetodi abil vt vastavate terminite eraldiseisvaid selgitusi Kohustusmeetod Riski või kogupositsiooni mõõtmise meetod, mis arvestab eurofondi allfondi investeeringute tururiski, sh igasuguste tuletisväärtpaberitega seotud riski, teisendades tuletisväärtpaberid ekvivalentseteks positsioonideks nimetatud väärtpaberite alusvarades mida vahel nimetatakse nominaalpositsiooniksmillele eelneb tasaarveldus ja maandamine, mille käigus alusväärtpaberipositsioonide turuväärtusi võib katta samade aluspositsioonidega seotud teiste kohustustega.

Kohustusmeetodiga saadud kogupositsioon väljendatakse absoluutprotsendina kogu netovarast. Likviidsusreservi fondid investeerivad tavaliselt riski minimeerimiseks väärtpaberitesse, mis on emiteeritud ühes valuutas, näiteks USA dollarites või eurodes.

Likviidsusreservi fonde liigitatakse tavaliselt harilikeks või lühiajalisteks. Viimane neist investeerib ainult lühiajalistesse ja kõrgeima kvaliteediga väärtpaberitesse ja on seetõttu väga madala riskiga. OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon Organisation for Economic Cooperation and Development Omnibus Asutus, mis hoiab mitme investori varasid ühises portfellis või arvel Oodatav finantsvõimenduse tase Fondid, mis mõõdavad kogupositsiooni riskiväärtusmeetodiga Value-at-Risk VaRavaldavad fondi oodatava finantsvõimenduse taseme.

Oodatav finantsvõimenduse tase ei ole regulatiivne piirväärtus ja seda tuleks kasutada ainult hinnangulisena. Kui fond järgib oma riskiprofiili ja suhtelise riskiväärtuse piiri, võib selle finantsvõimendus olla oodatavast tasemest kas madalam või ka kõrgem. Aastaaruandes tuuakse välja tegelik finantsvõimenduse tase möödunud perioodi ja lisaselgitused selle näitaja kohta.

Finantsvõimendus mõõdab tuletisväärtpaberite kogukasutust ega võta arvesse teisi vastava fondi portfellis otse hoitavaid füüsilisi varasid. Oodatavat finantsvõimenduse taset mõõdetakse nominaalsummaga vt termini Nominaalsumma definitsiooni Pangapäev Päev, millal vastava te jurisdiktsiooni de pangad on tavapäraselt avatud Peamiselt, põhiliselt või enamasti kui fondi investeerimispoliitikas on kirjas, et investeeringud tehakse peamiselt, põhiliselt või enamasti konkreetset tüüpi väärtpaberitesse või konkreetses riigis, piirkonnas või tööstussektoris, tähendab see üldiselt seda, et vähemalt Altago Share Option Tehingud kolmandikku kõnealuse fondi netovarast arvestamata likviidseid lisavarasid investeeritakse nimetatud väärtpaberitesse, riiki, piirkonda või tööstussektorisse Põhikiri Ühingu põhikiri, mida võidakse aeg-ajalt muuta Põhilevitaja Ühingu peamise turustajana tegutsev fondivalitseja franklintempleton.

Altago Share Option Tehingud

Püsitulufondid võivad investeerida globaalselt, keskenduda kindlale geograafilisele piirkonnale või riigile ja investeerida erinevat tüüpi emitentide võlakirjadesse või keskenduda ainult ühele nt valitsused Rahaturufond Likviidsusreservi fond, mis vastab CESRi Absoluutnäitajana võib riskiväärtuse väljendada rahasummana portfelli kohta, samuti protsendina, milleks jagatakse rahasumma kogu netovaraga. Riskiväärtust saab väljendada ka suhtelisena, milleks jagatakse fondi riskiväärtus väljendatuna protsentides vastava võrdlusaluse riskiväärtusega samuti väljendatud protsentidesmis annab tulemuseks suhteliseks riskiväärtuseks nimetatava suhtarvu.

Segafondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik. Varade paindliku jaotamise puhul kohandab investeerimisjuht investeeringute määra konkreetsetesse varaliikidesse, lähtudes oma seisukohast nende tulevikuväljavaadete kohta SICAV Société d Investissement à Capital Variable Tasakaalustatud fond Tasakaalustatud fond tuntud ka kui segafond investeerib tavaliselt rohkem kui ühte tüüpi varadesse, nagu näiteks kapitaliväärtpaberid või võlakohustused sh võlakirjad.

Tasakaalustatud fondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik. Varade paindliku jaotamise puhul kohandab investeerimisjuht investeeringute määra konkreetsetesse varaliikidesse, lähtudes oma seisukohast nende tulevikuväljavaadete kohta. Kui vastav investeerimispoliitika lubab, võib tasakaalustatud fond turuvõimalustest olenevalt investeerida aeg-ajalt vaid ühte varaliiki Tehingukinnitus Vt jaotise Investori üldinfo alamjaotist Tehingu kinnitus Tingimuslik lunastamistasu või CDSC Tasu, mida rakendatakse aktsiate müümisel, tavaliselt omamise esimeste aastate jooksul Tuluaktsia Aktsia, mis tavaliselt jaotab oma investeeringute puhastulu, kui asjakohase Fondi poliitikas ei ole märgitud teisiti Ühing Franklin Binaarsete valikute mall Investment Funds Üldkoosolek Ühingu aktsionäride iga-aastane üldkoosolek USA või US Ameerika Ühendriigid Väärtuspäev Iga päev, kui New Yorgi väärtpaberibörs NYSE on avatud või Luksemburgi pangad on avatud nagu täistööpäevadel välja arvatud tavalise kauplemise peatamise korral Kõik siinkohal toodud kellaajad on Kesk-Euroopa aja järgi CETkui ei ole märgitud teisiti.

Ainsuses olevad sõnad hõlmavad kontekstist olenevalt ka mitmuse ja Altago Share Option Tehingud. Shipston House P. Road Taipei Taiwan, R. Piazza Salimbeni n.