Liigu sisu juurde

Layla decided that divorce was the only option. The availability of easy credit, short-termism and excessive risk-taking in financial markets around the world fuelled speculative behaviour, giving rise to bubble-driven growth and important imbalances. B29 Alternatiivina võib majandus üksus võtta arvesse sarnaste noteeritud majandus üksuste mineviku või kaudset volatiilsust, mille kohta on kättesaadav aktsiahinna või optsioonihinna informatsioon, et seda kasutada eeldatava volatiilsuse arvutamisel.

You have nothing to worry.

We can help you cook with what you have! This app lets you search for recipes by typing in single ingredients. Indian Recipes are enabled it in English for this app. The traditional spicy tastes of Indian dishes are now available at your fingertips. Programmis on üldiselt järgitud uues tegevusjuhendis stabiilsus- ja lähenemisprogrammide kohta ette nähtud näidisstruktuuri ning esitatud kõik kohustuslikud ja suurem osa vabatahtlikke andmeid, mis on uue tegevusjuhendiga sätestatud. EurLex-2 Backtracking on what has HLF Share Option Tehingud been achieved is not an option.

Praegu ei ole otstarbekas vaadata vaid tagasi sellele, mis on juba saavutatud. EurLex-2 stresses that the EGTC Regulation does not seek to suppress existing Euroregions in operation or constitute an additional administrative structure but to provide a credible option for trans-European territorial cooperation; rõhutab, et ETKRi määrusega ei soovita piirata olemasolevaid toimivaid Euroregioone ega luua täiendavat haldusstruktuuri, vaid pakkuda usaldusväärset võimalust üleeuroopaliseks territoriaalseks koostööks; EurLex-2 The EESC recommends that the Commission concentrates its future work on a policy line for post mainly based on the first option.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab komisjonil edaspidi keskenduda I'm sure there's an option that doesn't involve a bribe. Olen kindel, et on olemas variant, mis ei hõlma altkäemaksu. Copy Report an error A face as ill as yours and it isn't important? If you change your mind, a trip to the hospital is the best option, alright?

HLF Share Option Tehingud

Nägu on sama haige kui teie oma ja see pole oluline? Kui meelt muudate, on parim võimalus reis haiglasse, eks? Elliptical bicycles are a good option for exercising indoors. Elliptilised jalgrattad on hea võimalus siseruumides liikumiseks. Could not find the right menu option in the ATM. Sularahaautomaadist ei leitud õiget menüüvalikut.

Layla decided that divorce was the only option. Layla otsustas, et lahutus on ainus võimalus. Tom said that not doing that was never an option. Tom ütles, et selle tegemata jätmine pole kunagi olnud võimalus.

Due to the rain, staying at home would be a better option. Vihma tõttu oleks parem võimalus jääda koju. I'm only giving this half a star because zero stars isn't an option. Annan sellele poolele tärnile ainult sellepärast, et null tähte pole valik. For example, we lack the option "only with this group of words". Näiteks puudub meil valik "ainult selle sõnarühmaga". It was pretty much the only option on the table.

See oli üsna ainus võimalus laual. We had no other option but to bring her back from Brazil. Meil polnud muud võimalust kui ta Brasiiliast tagasi tuua.

HLF Share Option Tehingud

My ideology does not allow me to consider that a viable option. Minu ideoloogia ei võimalda mul kaaluda seda teostatavat varianti. Why is that on Facebook there isn't an option for "dating" and there's just "in a relationship"? Miks Facebookis pole "tutvumiseks" võimalust ja lihtsalt "suhtes"? Well, he didn't present the fee-lowering option.

Noh, ta ei esitanud tasu vähendamise võimalust.

Select this option to exclude the invoiced amount from the Intrastat value. Valige see valik, et arveldatud summa Intrastati väärtusest välja jätta. ELi tugevam esindamine väljaspool liidu piire peab käima käsikäes sisemise koordineerimise suurendamisega. The crisis has not just been a one-off hit, allowing us to resume "business as usual".

The challenges that our Union faces are greater than before the recession, whilst our room for manoeuvre is limited. Moreover, the rest of the world is not standing still. The enhanced role of the G20 has demonstrated the growing economic and political power of emerging countries.

Chicken Recipe Book

Kriis ei ole ühekordne hoop, mis võimaldab meil jätkata oma tavapärast tegevust. Liit peab lahendama probleeme, mis on majanduslanguse eelse ajaga võrreldes keerulisemad, kuid tegutsemisruum on samal ajal piiratud. Ka ülejäänud maailm otsib lahendusi. G20 suurenenud roll näitab areneva majandusega riikide majandusliku ja poliitilise võimu kasvu.

Europe is left with clear yet challenging choices. Either we face up collectively to the immediate challenge of the recovery and to long-term challenges — globalisation, pressure on resources, ageing, — so as to make up for the recent losses, regain competitiveness, boost productivity and put the EU on an upward path of prosperity "sustainable recovery".

Euroopa peab tegema selge, kuid raske valiku. Ühe võimalusena tuleb asuda ühiselt lahendama majanduse kohest elavdamist takistavaid ja muid pikaajalisi probleeme, nagu üleilmastumine, ressursside nappus ja elanikkonna vananemine, et heastada hiljutised tagasilangused, taastada konkurentsivõime, suurendada tootlikkust ja suunata EL tagasi teele jõukuse suunas majanduse jätkusuutlik elavdamine.

Or we continue at a slow and largely uncoordinated pace of reforms, and we risk ending up with a permanent loss in wealth, a sluggish growth rate "sluggish recovery" possibly leading to high levels of unemployment and social distress, and a relative decline on the world scene "lost decade".

EUR-Lex Access to European Union law

Teise võimalusena võib jätkata aeglaseid ja suurel määral koordineerimata reforme ning riskida heaolu püsiva kaotuse ja tagasihoidliku majanduskasvuga majanduse aeglane elavdaminemis võib kaasa tuua kõrge töötusemäära ja sotsiaalse kitsikuse ning ELi tähtsuse suhtelise languse rahvusvahelisel tasandil nn kaotatud aastakümme.

Three scenarios for Europe by Euroopa kolm võimalikku arenguteed But we can also count on our strong values, democratic institutions, our consideration for economic, social and territorial cohesion and solidarity, our respect for the environment, our cultural diversity, respect for gender equality — just to name a few.

Many of our Member States are amongst the most innovative and developed economies in the world. But the best chance for Europe to succeed is if it acts collectively — as a Union. Euroopal on mitmeid tugevusi: näiteks andekas ja loov elanikkond, tugev tööstusbaas, elujõuline teenindussektor, jõudsalt edenev kvaliteetne põllumajandussektor, tugevad meretraditsioonid, ühtne turg ja ühisraha ning positsioon maailma suurima kaubandusblokina ja välismaiste otseinvesteeringute peamise sihtkohana.

Samuti on meie tugevuseks olulised väärtused, demokraatlikud institutsioonid, püüe majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning solidaarsuse poole, keskkonnasäästlikkus, kultuuriline mitmekesisus ning sooline võrdõiguslikkus.

HLF Share Option Tehingud

Mitmed liikmesriigid kuuluvad maailma kõige innovatiivsemate ja arenenumate majandussüsteemide hulka. Ometi on Euroopa edu võtmeks ühine tegutsemine liiduna. When confronted with major events in the past, the EU and its Member States have risen to the challenge. In the s, Europe launched the largest single market in the world backed by a common currency. Only a few years ago, the division of Europe ended as new Member States entered the Union and other states embarked on the road towards membership or a closer relation with the Union.

Over the last two years common action taken at the height of the crisis through the European Recovery Plan helped prevent economic meltdown, whilst our welfare systems helped protect people from even greater hardship.

HLF Share Option Tehingud

EL ja tema liikmesriigid on varemgi suutnud oluliste sündmustega toime tulla. Alles paar aastat tagasi, kui uued liikmesriigid ühinesid liiduga ja teised alustasid teed liikmesuse suunas või tihendasid oma suhteid liiduga, tehti lõpp Euroopa jagunemisele.

Kahe viimase aasta jooksul, st kriisi kõrghetkel Euroopa majanduse elavdamise kava raames võetud ühismeetmed aitasid ära hoida majanduse kokkuvarisemise. Samal ajal aitasid meie sotsiaalhoolekandesüsteemid kaitsta inimesi veelgi suurematesse raskustesse sattumise eest. Europe is able to act in times of crisis and to adapt its economies and societies. And today Europeans face again a HLF Share Option Tehingud of transformation to cope with the impact of the crisis, Europe's structural weaknesses and intensifying global challenges.

Euroopa on võimeline kriisiolukorras tegutsema ning kohandama oma majandust ja ühiskonda. Praegu ongi eurooplaste jaoks muudatuste tegemise aeg, et tulla toime kriisi mõjuga, kõrvaldada Euroopa struktuurilised nõrkused ja lahendada järjest tõsisemaid üleilmseid probleeme.

In so doing, our exit from the crisis must be the point of entry into a new economy. For our own and future generations to continue to enjoy a high-quality of healthy life, underpinned by Europe's unique social models, we need to take action now.

What is needed is a strategy to turn the EU into a smart, sustainable and inclusive economy delivering high levels of employment, productivity and social cohesion.

This is the Europe strategy. This is an agenda for all Member States, taking into account different needs, different starting points and national specificities so as to promote growth for all. Sel viisil tegutsedes tuleb kriisist väljumisega siseneda uude majandussüsteemi. Selleks et nii meie põlvkond kui ka tulevased põlvkonnad saaksid edaspidigi kõrge vanuseni nautida kvaliteetset elu, mis on tagatud Euroopa unikaalse sotsiaalmudeliga, peame praegu võtma meetmeid.

Selleks et muuta EL arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majandussüsteemiks, mida iseloomustab kõrge tööhõive- ja tootlikkuse määr ning sotsiaalne ühtekuuluvus, vajame strateegiat.