Liigu sisu juurde

Kohtuasjas kohtujuristi ülesandeid täitma kutsutud üldkohtu liige ei tohi osaleda kohtuotsuse tegemisel. Seetõttu ei ole idapartnerite sisemist lõhenemist soosiv surve kasulik ei Euroopa Liidule ega Venemaale. ELi atraktiivsust näitab see, et leidub mitmeid riike, kes on huvitatud liitumisest. Sel aastal, kui möödub aastat I maailmasõja algusest, oleme positsioonis, kus liitumiskõnelused nii Serbia, Montenegro kui Türgiga peavad arenema tõrgeteta.

See kõrgetasemeline ja kõikehõlmav kokkulepe tugevdab üleilmset kaubandussüsteemi ning edendab ka konkurentsivõimet ja majanduskasvu lisaks Atlandi-ülese kaubanduse ja investeerimistegevuse toel juba loodud miljonitele töökohtadele,» seisab riigipeade ühisavalduses.

Presidendid kinnitasid kavatsust suurendada energiajulgeolekut Läänemere piirkonnas ja kinnitasid arendada Läänemere energiaühenduste kavaga hõlmatud projekte, et mitmekesistada energiaallikaid, suurendada energiaturgude läbipaistvust ning luua alus jätkusuutlikule majanduskasvule kogu piirkonnas.

Ameerika president kinnitas oma riigi toetust Baltimaade püüdlustele kodumaiste energiaallikate ja puhta Pohja-Atlandi kaubandussusteem lahenduste, sealhulgas energiatõhususe arendamisel, et saavutada energiajulgeoleku tugevdamise, kliimamuutuse ning tuumaohutuse ja -julgeolekuga seotud ühised eesmärgid.

Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu kinnitasid kavatsust tugevdada omavahelisi suhteid, laiendades majandusliku heaolu kasvatamiseks ühiselt kaubandussidemeid, tõhustades üleilmsete julgeolekuprobleemide lahendamiseks strateegilist koostööd ning edendades demokraatiat ja inimõigusi kogu maailmas.

Seame eesmärgiks edendada piirkonna kriitilise tähtsusega taristu küberjulgeolekut avaliku ja erasektori koostöö kaudu. Jätkame koostööd küberkuritegude uurimisel ja kurjategijate vastutusele võtmisel,» kinnitasid neli presidenti. Vastuväitel ei ole tagaseljaotsuse täitmist peatavat toimet, kui Euroopa Kohus ei otsusta teisiti.

GREECE VS TURKEY (10 biggest differences?)

ARTIKKEL 42 Liikmesriigid, liidu institutsioonid, organid ja asutused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud võivad kodukorras sätestatud juhtudel ja tingimustel kolmandate isikutena vaidlustada ilma neid ära kuulamata tehtud kohtuotsuse, kui otsus piirab nende õigusi.

ARTIKKEL 44 Avalduse kohtuotsuse teistmiseks võib Euroopa Kohtule esitada üksnes sellise asjaolu teadasaamisel, mis oma olemuselt on otsustav ja mis otsuse tegemise ajal ei olnud Euroopa Kohtule ega teistmist taotlevale poolele teada.

Koige kasumlikum paeva kauplemissusteem

Teistmist alustatakse Euroopa Kohtu otsusega, milles selgesõnaliselt sedastatakse uue asjaolu olemasolu, tunnistatakse, et selle olemus lubab võtta asja teistmisele, ja kuulutatakse avaldus selle alusel vastuvõetavaks. Avaldust kohtuotsuse teistmiseks ei saa esitada pärast kümne aasta möödumist kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

Tähtaja möödumise tagajärjel ei piirata kellegi õigusi, kui asjaomane Pohja-Atlandi kaubandussusteem tõestab ettenägematute asjaolude või vääramatu jõu olemasolu. Aegumistähtaeg katkeb, kui Euroopa Kohtus algatatakse menetlus või kui enne sellist menetlust esitab kannatanud pool avalduse asjakohasele liidu institutsioonile. Viimasel juhul tuleb menetlus algatada kahe kuu jooksul, nagu on sätestatud põhiseaduse artiklis III Kohaldatakse põhiseaduse artikli III teist lõiku.

Käesolevat artiklit kohaldatakse ka Euroopa Keskpanga vastu algatatud lepinguvälise vastutusega seotud menetluste suhtes.

Artikleid 10, 11 ja 14 kohaldatakse üldkohtu kohtusekretäri suhtes mutatis mutandis. Kohtujuristi ülesanne on teha avalikult, erapooletult ja sõltumatult põhjendatud ettepanekuid teatavate üldkohtusse antud asjade lahendamiseks, selleks et abistada üldkohut temale määratud ülesannete täitmisel.

Selliste kohtuasjade valiku kriteeriumid ning kohtujuristide määramise kord sätestatakse üldkohtu kodukorras. Kohtuasjas kohtujuristi ülesandeid täitma kutsutud üldkohtu liige ei tohi osaleda kohtuotsuse tegemisel.

Kodade koosseisu ja kohtuasjade määramist kodadele reguleerib kodukord. Teatavatel kodukorraga kindlaks määratud juhtudel võib üldkohus kokku tulla täiskoguna või koosneda ühest kohtunikust.

Samuti Pohja-Atlandi kaubandussusteem kodukord ette näha, et selles kindlaks määratud juhtudel Pohja-Atlandi kaubandussusteem tingimustel tuleb üldkohus kokku suurkojana. ARTIKKEL 51 Erandina põhiseaduse artikli III lõikes 1 sätestatud eeskirjast on Euroopa Kohtu pädevuses lahendada artiklites III ja III osutatud ja liikmesriigi esitatud hagisid, mis on suunatud: a nõukogu või Euroopa Parlamendi või mõlema institutsiooni ühise tegevuse või tegevusetuse vastu, välja arvatud: — nõukogu Euroopa otsused, mis on vastu võetud põhiseaduse artikli III lõike 2 kolmanda lõigu alusel; — nõukogu õigusaktid, mis on vastu võetud artiklis III osutatud kaubanduse kaitsemeetmeid käsitleva nõukogu õigusakti alusel; — nõukogu õigusaktid, mille alusel viimane teostab rakendamisvolitusi vastavalt põhiseaduse artikli I lõikele 2; b põhiseaduse artikli III lõike 1 kohase komisjoni tegevuse või tegevusetuse vastu.

Euroopa Kohtu pädevusse kuuluvad ka liidu institutsioonide samades artiklites osutatud hagid Euroopa Parlamendi või nõukogu või mõlema institutsiooni ühise tegevuse või tegevusetuse vastu, komisjoni tegevuse või tegevusetuse vastu, samuti institutsiooni hagid Euroopa Keskpanga tegevuse või tegevusetuse vastu.

ARTIKKEL 52 Et üldkohus saaks toimida, määravad Euroopa Kohtu president ja üldkohtu president ühisel kokkuleppel tingimused, mille alusel Euroopa Kohtu juurde määratud ametnikud ja muud teenistujad teenindavad üldkohust. Teatavad ametnikud ja muud teenistujad alluvad üldkohtu kohtusekretärile üldkohtu presidendi järelevalve all.

Obama ja Balti liidrid rõhutasid laiapõhjalise koostöö vältimatust

Täiendavad ja üksikasjalikumad sätted, mis võivad osutuda vajalikuks, nähakse ette kohtu kodukorraga. Kodukord võib teha erandi artikli 40 neljandast lõigust ja artiklist 41, võtmaks Pohja-Atlandi kaubandussusteem intellektuaalomandi vaidluste eripära.

Olenemata artikli 20 neljandast lõigust, võib kohtujurist esitada oma põhjendatud ettepanekud kirjalikult. ARTIKKEL 54 Kui üldkohtule adresseeritud hagiavaldus või muu menetlusdokument esitatakse ekslikult Euroopa Kohtu kohtusekretärile, annab nimetatud kohtusekretär selle viivitamata edasi üldkohtu kohtusekretärile.

Samuti kui Euroopa Kohtule adresseeritud hagiavaldus või muu menetlusdokument esitatakse ekslikult üldkohtu kohtusekretärile, annab Pohja-Atlandi kaubandussusteem kohtusekretär selle viivitamata edasi Euroopa Kohtu kohtusekretärile.

Kui üldkohus leiab, et ta pole pädev arutama ja lahendama hagi, mille suhtes Euroopa Kohus on pädev, suunab ta selle hagi Euroopa Kohtusse. Samuti kui Euroopa Kohus leiab, et hagi kuulub üldkohtu pädevusse, suunab ta selle hagi üldkohtusse, mille peale nimetatud kohus ei saa oma pädevust eitada.

Kui Euroopa Kohtus ja üldkohtus on läbivaatamisel hagid, millel on sama ese, milles tõstatatakse sama tõlgendamisküsimus või vaidlustatakse sama õigusakti kehtivus, võib üldkohus pärast poolte ärakuulamist menetluse peatada, kuni Euroopa Kohus oma otsuse välja kuulutab või kui hagi esitatakse põhiseaduse artikli III või EURATOMi asutamislepingu artikli alusel, oma pädevusest loobuda, et selliste hagide suhtes saaks otsuse teha Euroopa Kohus.

Samadel tingimustel võib ka Euroopa Kohus otsustada oma menetluse peatada. Sel juhul jätkub üldkohtu menetlus. Kui liikmesriik ja institutsioon vaidlustavad sama õigusakti, loobub üldkohus oma pädevusest, et selliste hagide suhtes saaks otsuse teha Euroopa Kohus.

ARTIKKEL 55 Üldkohtu lõplikest otsustest ning otsustest, millega sisulised küsimused lahendatakse ainult osaliselt või millega lahendatakse pädevuse puudumist Valikud TRADE TIME avalduse vastuvõetamatust käsitlevaid menetlusküsimusi, teatab üldkohtu kohtusekretär kõigile pooltele ning ka liikmesriikidele ja liidu institutsioonidele, isegi kui need ei astunud menetlusse üldkohtus läbivaatamisel olnud kohtuasjas.

ARTIKKEL 56 Euroopa Kohtusse võib edasi kaevata üldkohtu lõplikud otsused ja nimetatud kohtu otsused, millega sisulised küsimused lahendatakse ainult osaliselt või millega lahendatakse pädevuse puudumist või avalduse vastuvõetamatust käsitlevaid menetlusküsimusi, kahe kuu jooksul alates edasi kaevatud otsuse kuulutamisest.

Otsuse võib edasi kaevata iga pool, kelle nõue on osaliselt või tervikuna rahuldamata jäetud. Menetlusse astujad, välja arvatud liikmesriigid ja liidu institutsioonid, võivad otsuse edasi kaevata üksnes juhul, kui üldkohtu otsus neid otseselt Pohja-Atlandi kaubandussusteem.

Välja arvatud liidu ja selle teenistujate vaheliste vaidlustega seotud asjade puhul, võivad otsuse edasi kaevata ka liikmesriigid ja liidu institutsioonid, kes ei astunud menetlusse üldkohtus. Sellised liikmesriigid ja institutsioonid on samas seisundis kui liikmesriigid ja institutsioonid, kes astusid menetlusse esimeses astmes. ARTIKKEL 57 Iga isik, kelle menetlusse astumise avalduse üldkohus läbivaatamata jätab, võib edasi kaevata Euroopa Kohtusse kahe nädala jooksul alates avalduse läbivaatamata jätmise otsuse kuulutamisest.

Menetluspooled võivad iga üldkohtu otsuse, mis on tehtud põhiseaduse artikli III lõike 1 või lõike 2 või artikli III neljanda lõigu või EURATOMi asutamislepingu artikli või artikli kolmanda lõigu alusel, kahe kuu jooksul alates selle teatavaks tegemisest Euroopa Kohtusse edasi kaevata. Esimeses ja teises lõigus osutatud edasikaebust arutatakse ja selle kohta tehakse otsus artiklis 39 osutatud menetluse alusel.

Välisminister Urmas Paeti ettekanne Riigikogus Eesti välispoliitikast Veebruar - Tere hommikust, head Riigikogu liikmed! Head külalised!

Alustuseks avaldan sügavat kaastunnet Ukraina inimestele, kelle lähedased hukkusid viimastel nädalatel ja päevadel Ukraina viimase 20 aasta kõige suuremas tragöödias. Ukraina ühiskond on katki ja ärevuses. Seda ohustavad inimeste pettumus ja usalduse nappus poliitilise võimu vastu, korruptsioon, riigi majanduslik nõrkus ja pinged riigi eri piirkondades, ennekõike Krimmis. Ukraina ühiskonda saab tervendada vaid usalduse järk-järguline taastumine poliitika ja poliitikute suhtes.

Diplomaatia.ee – news

Uue valitsuse kiire moodustamine ja selge suund erakorralistele vabadele valimistele Ukrainas on elementaarne, kuid pingete oluliseks vähendamiseks ainult sellest ei piisa. Vaja on kiireid ja tegelikke reforme, mis tõepoolest tugevdavad õigusriiki, vähendavad Pohja-Atlandi kaubandussusteem, kindlustavad turumajanduse toimimist, annavad jõudu kodanikuühiskonnale ja see kõik kokku peaks suurendama üleüldist usaldust riigi ja kogu ühiskonna toimimise vastu.

Euroopa Liit ja tema liikmed ehk meie peame väljendama Ukrainale kõigeks selleks selget tuge, iseenesestmõistetavalt lähtudes Ukraina territoriaalse terviklikkuse printsiibist. Tugi saab olla praktiline - nii ekspertide ja reformikogemuse näol, poliitiline — olles valmis tihendama ELi ja Ukraina suhteid, pidades silmas ka selget Euroopa perspektiivi, ja majanduslik — olles valmis koos selgete reformiprogrammidega andma Ukrainale rahalist tuge, et vältida selle riigi majanduslikku kokkukukkumist.

Ma väga loodan, et Ukraina ühiskonna enamus ning selle riigi juhid mõistavad üheselt, et vaba ja demokraatlik ning korruptsioonivaba õigusriik peaks olema eesmärk, mille saavutamine on ka Ukraina julgeoleku ja heaolu eeldus. Ja samuti pean oluliseks, et kõik head partnerid Euroopa Liidus saavad aru, kui oluline on Euroopa perspektiiv ning selle selge väljaütlemine ELi poolt kõigile Ida-Euroopa üleminekuühiskondadele.

Nii nagu see oli ja on näiteks Lääne-Balkani riikidele. Eesti on Ukraina demokraatlikke arenguid toetanud aastaid ja on valmis seda tegema edaspidigi. Me soovime, et Abielulahutus ei investeeritud aktsiaoptsioonidesse saaks demokraatlik ja tugev õigusriik.

Ukraina inimesed väärivad seda. Rääkisin üleeile Kiievis arstipunktiks muudetud Ukraina hotellis vabatahtlike arstide juhi Olga Bogomoletsiga, kelle sõnul on Ukraina edasine normaalne areng võimalik ainult siis, kui valitsuse vahetus ei too lihtsalt senist opositsiooni võimule, vaid sellega kaasnevad ka tegelikud muutused vabaduste, demokraatia ja õigusriigi suunas.

Tema sõnul hindab Ukraina ühiskond Eesti abi ja kogemust kõrgelt. Ukrainas on neil päevadel palju kaalul, paljud on seal toonud ohvriks oma elu, et nende riik muutuks. Ja me peame olema neile vabadustele Pohja-Atlandi kaubandussusteem muutustele toeks.

Konkreetseid samme ootavad aga ka teised ELi idapartnerluse riigid. EL peab sel aastal sõlmima assotsiatsiooni- ja vabakaubanduslepingud Moldova ja Gruusiaga ning otsustama viisavabaduse Moldova kodanikele.

Seal on aktsiaoptsioonide tasud

Me oleme värskelt otsustanud saata Moldovasse alaliselt Eesti diplomaadi. Ka Aserbaidžaani, Armeenia ja Valgevenega tuleb olusid arvestades leida konkreetseid koostöövõimalusi viisalihtsustusest kõikvõimaliku muu praktilise koostööni.

Delta raha binaarne valik

Head kolleegid, Kui vaadata Ukraina kõrval ka teiste maailma paikade poole, siis paraku on tänases maailmas vaid mõningaid pikaajalisi kriisikoldeid, kus võib täheldada selget pööret paremuse poole. Need on näiteks arengud Birmas ning Serbia ja Kosovo suhted. Birmas aastakümneid väldanud sõjaväeline diktatuur lõppes Serbia ja Kosovo on asunud läbi rääkima, keskendudes tulevikule.

Serbia-Kosovo kõnelused on näide sellest, kuidas Euroopa Liidu liikmelisuse perspektiiv paneb osapooli omavahel lahendusi otsima. Selline areng suurendab kogu Euroopa ja sealhulgas Eesti julgeolekut. Serbia-Kosovo ja Birma on aga kahjuks kaks eredat erandit.

Amazonase aktsiaoptsioonid tootajatele

Teistes maailma konfliktikolletes on olukord paraku endiselt uinuv, külmutatud, ärev või suisa plahvatusohtlik. Aastaid on otsitud edutult lahendusi Lähis-Ida konfliktile, stabiilsele arenguteele ei ole suutnud asuda Araabia kevadest haaratud riigid, Kaukaasias pingestavad olukorda Mägi-Karabahhia, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia.

Loodetavasti pöördub olukord paremuse poole Iraanis. Kuid nimetatud ja veel mitmed teised pingekolded mõjutavad rohkemal või vähemal määral ka Eestit. Birma ja Serbia-Kosovo näited sisendavad samas usku, et liikumine turvalisema maailma poole on siiski võimalik.

Euroopa põhiseaduse leping

Rahvusvaheline tähelepanu ja tugi saab ummikusse jooksnud konfliktidesse leevendust tuua. Vastutustundliku rahvusvahelise kogukonna liikmena peab ka Eesti tegutsema kaugete pingete lahendamise nimel. Austatud Riigikogu, esimene selline välispoliitika arutelu nagu täna, oli iseseisvuse taastanud Eestis 20 aasta eest. Just järjekindlus on meie tugevus. Eesti jätkab tegutsemist selle nimel, et NATO kaitsekilp oleks tugev. Eesti on liitlaste seas olnud usaldusväärne ja julgeolekut tootev.

NATO peab jääma usutava ja selgelt nähtava võimekusega kollektiivkaitse organisatsiooniks. NATO peab suutma kohanduda uutele väljakutsetele, mistõttu tuleb arendada vastavaid võimeid, näiteks küberkaitset.

NATO tugevus ja efektiivsus sõltub olulisel määral transatlantilistest sidemetest. Euroopa ja Põhja-Ameerika peavad töötama koos ja tasakaalukalt. Niisamuti ei tohi kaitsekulutuste tase ning NATO ühistegevustesse panustamine olla liigselt Ameerika Ühendriikide poole kaldu.

Jätkuma peab ka NATO lahtiste uste poliitika. Eesti toetab Gruusiale liikmelisuse tegevuskava ehk MAPi andmist ning on ka avatud Montenegro liikmeksvõtmisele nähtavas Pohja-Atlandi kaubandussusteem, eeldades, et see riik on selleks valmis. Pöördudes NATO ja Venemaa suhete juurde, siis võiks neid tulevikus iseloomustada suurem pooltevaheline usaldus.

On valdkondi, kus see koostöö toimib ka praegu hästi, näiteks Afganistani-transiit, terrorismi- narkootikumide- ja piraatlusevastane võitlus, kuid ometi on neis suhetes veel ka liigset usaldamatust.

Puudutab see siis relvastuskontrolli või õppusi.

Välisminister Urmas Paeti ettekanne Riigikogus Eesti välispoliitikast

Afganistani missiooni lõppemine seab meie ette mitmeid küsimusi, millest üks olulisemaid Pohja-Atlandi kaubandussusteem õige tasakaalu leidmine kollektiivkaitse ning kriiside ohjamise vahel.

NATO liikmena oleme Afganistani missioonist osa võttes panustanud nii Afganistani stabiilsusesse, kui üldisemalt kogu maailma ning seega väga otseselt ka enda julgeolekusse. Meie abi Afganistanile on algusest peale olnud mitmekülgne. Meie siht on julgeoleku tagamise kõrval olnud oma võimaluste piires kohaliku ühiskonna ettevalmistamine toimiva riigi käivitamiseks. Eesti panus on olnud tulevikku vaatava loomuga — oleme koolitanud tulevasi koolitajaid. Kui Afganistan seda vajab ning ootab, oleme valmis toetamist jätkama — seda nii riigi enda julgeolekujõude välja õpetades või vahendeid arengukoostöösse suunates.

Kuid selge on, et Afganistanil on selles oma kokkulepitud ülesanded ja kohustused ning alates juba selle aasta suvest lasub määrav roll riigi turvalisuse kui kogu tuleviku eest Afganistani enda õlgadel.

Eesti jätkab panustamist rahvusvahelisse rahuvalvesse. Paari nädala tagustel kohtumistel ÜRO peakorteris oli peateema kasvav mure Kesk-Aafrika Vabariigi olukorra üle ning rahvusvaheline võimekus panustada olukorra leevendamisse ja tunnustus Eestile kiire reageerimise eest.

Eesti mõistab selgelt hukka igasuguse vägivalla tsiviilisikute vastu ja rahvusvaheliste inimõiguskonventsioonide rikkumised.

Kaubandus Bitkoins Etrade.

Kuuleme kahjuks tihti tapetud ja sandistatud lastest Süürias ning vägistatud naistest Kesk-Aafrika Vabariigis.

Peame tegema kõik, et vältida uute relvastatud konfliktide puhkemist. Kriiside lahendamisel lasub peamine vastutus alati vastava riigi võimudel, kuid kui kõik lokaalsed kriisi maandamise meetmed on ennast ammendanud, peab rahvusvaheline kogukond reageerima.