Liigu sisu juurde

Lisaks oli juhtumeid, kus makseasutuste kohaldatud nõuetele vastavuse karistused ei olnud proportsionaalsed eeskirjade eiramise raskusega vt punktid 65 — Kohaldatava vähendusprotsendi kindlaksmääramisel võeti arvesse ainult kõige suurema punktisumma saanud sätet. Talvekuudel on kliimaseadme pikaajaline passiivsus koos hoolduse puudumisega sagedane kliimaseadme kompressori rikke põhjus. Soovituse täitmise tähtaeg: Sellest hoolimata ei kasutanud komisjon teavet tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi kindlaksmääratud laiaulatuslike rikkumiste eelkõige sigade rutiinne sabade lõikamine ja tegelusmaterjali pakkumine, millealased nõuded olid täitnud vaid Soome ja Rootsi kohta, et nõuda liikmesriikidelt nõuete täitmist kõnealustes valdkondades.

Kliimaseadmete kompressorid Püsib alati jahe Kliimaseadme kompressor on kliimasüsteemi süda.

Hupoteeklaenude strateegiad

Seda käitatakse tavaliselt mootoriga rihmülekande kaudu. Selle ülesanne on adsorbeerida ja tihendada gaasilist jahutusainet kliimaseadme kontuuris. Talvekuudel on kliimaseadme pikaajaline passiivsus koos hoolduse puudumisega sagedane kliimaseadme kompressori rikke põhjus. Määrdeõli kadu, vee sisenemine või ebapiisav kogus jahutusainet võivad samuti kaasa tuua rikke.

Kompressori mehhaaniliste kahjustuste korral tuleks välja vahetada ka kliimasüsteemi muud osad, nagu kondensaator, soojusvaheti, paisuventiil ja voolikud, kui on kahtlus, et süsteemis on tükke. Kui muudest komponentidest eralduvad tükid, võib kompressor uuesti kahjustuda.

EUR-Lex Access to European Union law

Süsteemi loputamine ei välista samuti ülejäänud tükkide murdumist. Kontrollikoda leidis häid näiteid koordineerimise kohta Saksamaal Nordrhein-WestfalenPrantsusmaal ja Itaalias Sardiinia vt 6. Kui täiendavad kontrollid seda probleemi kinnitasid, määrati põllumajandusettevõttele nõuete rikkumise eest halduskaristus, isegi kui põllumajandusettevõte ei kuulunud nõuetele vastavuse kontrolli valimisse.

Samuti tõid nõuetele vastavuse kontrolli käigus kindlaks tehtud rikkumised kaasa trahvid ametliku kontrollisüsteemi raames. Prantsusmaal pidid inspektorid teatama ametlike kontrollide käigus tuvastatud nõuete rikkumistest asutustele, kes vastutavad maksevähenduste eest nõuetele vastavuse süsteemi raames.

Itaalias Sardiinia oli nõuetele vastavuse valdkonna halduskaristuste arvutamisviis kooskõlas ametlike kontrollide tulemuste kategoriseerimise eeskirjadega.

Toote nõuetele vastavuse kontroll

See hõlbustas mõlemaid kontrolle läbi viinud inspektorite tööd ning ühtlustas rikkumiste käsitlemisviisi. Teised külastatud liikmesriigid ei olnud sellist lähenemisviisi kasutusele võtnud. Poolas sellist ametlikku korda ei olnud. Siiski ei kontrolli komisjon seda, kas nõuetele vastavuse alusel halduskaristuste määramise eest vastutavale asutusele edastatakse ka tegelikkuses tulemusi, mis on saadud ÜPP toetusesaajate juures tehtud ametlike loomade heaolu kontrollidega, mida teostab sama pädev kontrolliasutus, mis teeb ka nõuetele vastavuse kontrolle.

Õigusaktid | Veeteede Amet

Nõuetele vastavuse kontrollid hõlmavad üldjuhul asjaomaseid loomade heaolu nõudeid 71 Kontrollikoda leidis, et liikmesriikide nõuetele vastavuse kontrollid hõlmasid tavaliselt asjaomaseid loomade heaolu nõudeid Viiest külastatud liikmesriigist kolmes Prantsusmaa, Poola 60 ja Rumeenia esines siiski teatavaid erandeid. Näiteks Rumeenias ei kontrollinud inspektorid lautade ning veiste ja sigade poegimisalade puhtust, vasikate sööda rauasisaldust ning keskkonnanäitajaid, nagu tolmusisaldus, gaaside kontsentratsioon ja temperatuur.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda liikmesriikidelt kogutud tõendite põhjal. Liikmesriikide ametlike kontrollisüsteemide haldamine tagab üldiselt järjepidevuse, kuid kontrolli- ja auditisüsteemides esineb mõningaid puudusi 47 Liikmesriikide põllumajandusettevõtetes, transpordi ajal ja tapmisel tehtavate loomade heaolu kontrollide kvaliteet mõjutab otseselt nõuetele vastavust. Kontrollikoda analüüsis nende kontrollide järjepidevust ja sihipärasust ning seda, kuidas liikmesriikide asutused neid auditeerisid. Liikmesriigid on üldiselt kehtestanud kontrollide järjepidevuse tagamise süsteemid 48 Loomade heaolu standardite täitmist tagavad valitsusasutustes töötavad ametlikud veterinaararstid.

Osa leidude tulemusena on tehtud finantskorrektsioone Osa liikmesriikidest ei taganud, et nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad karistused oleksid proportsionaalsed tuvastatud rikkumiste tõsidusega 73 Hoiatava mõju tagamiseks peaks nõuetele vastavuse maksete vähendamine olema proportsionaalne tuvastatud mittevastavuse tõsiduse, ulatuse, kestuse ja korduvusega Kontrollikoja hiljutises eriaruandes 63 nõuetele vastavuse tõhususe kohta leiti, et liikmesriikide vahel esines märkimisväärseid erinevusi viisis, kuidas rikkumiste tõsidust kategoriseeriti.

Sellise leebe käsitluse tõttu teatati väga vähestest nõuetele vastavuse rikkumistest — Rumeenias on loomade heaolu nõuetele vastavuse tingimusi kohaldatud alates Kohaldatava vähendusprotsendi kindlaksmääramisel võeti arvesse ainult kõige suurema punktisumma saanud sätet.

See tähendab, et kuigi maksete vähendamise puhul võetakse arvesse konkreetse mittevastavuse tõsidust, ei ole see seotud tuvastatud nõuete rikkumiste arvuga. Komisjon on selle teema kohta esitanud mõningad üldised selgitused vastuseks liikmesriikide küsimustele ja korraldas mais eksperdirühma koosoleku, kus liikmesriigid vahetasid loomade heaolu nõuetele vastavuse kontrolli häid tavasid.

  1. Best Binary Option Broker Singapur
  2. Toote nõuetele vastavuse kontroll | Maksu- ja Tolliamet
  3. У них может оказаться много такого, чему они в состоянии нас научить, но ведь и мы можем дать им многое.

Komisjoni nõuetele vastavuse suunistes seda küsimust siiski ei käsitleta. Maaelu areng: loomade heaolu parandamiseks on vähe stiimuleid ja kulutasuvus ei ole tagatud 77 Maaelu arengu toetustega antakse rahalisi vahendeid loomade heaolu eesmärkide saavutamiseks.

Komisjoni loomade heaolu strateegia aastateks — hõlmas eesmärki optimeerida koostoimet loomade heaolu toetavate maaelu arengu toetustega. Maksimaalse kulutasuvuse huvides peaksid liikmesriigid võtma eesmärgiks meetmed, mis annavad loomade heaolusse ühikukulu kohta kõige suurema võimaliku panuse.

Maaelu arengu vahendeid ei ole loomade heaolu edendamiseks laialdaselt kasutatud 78 Praegusel Nimetatud prioriteedil on kaks sihtvaldkonda 67kuid neis ei viidata loomade heaolule. Kaks kontrollikoja külastatud liikmesriikidest Prantsusmaa ja Poola ei kasutanud kõnealust meedet, kuna nad leidsid, et õigusaktidest tulenevad loomade heaolu põhinõuded olid piisavad.

Eriaruanne nr 31/ Loomade heaolu ELis

Lisaks leidsid Poola ametiasutused, et meede võib põllumajandustootjate konkurentsivõimele halba mõju avaldada. Prantsusmaal oli see valik vastuolus Prantsusmaa strateegia käivitati pärast maaelu arengu programmide heakskiitmist ja Prantsusmaa ei täiendanud võetud kohustuste kajastamiseks oma programme.

Kahes külastatud liikmesriigis leiti näiteid sellistest loomade heaoluga seotud meetmetest vt 7. Näiteks peavad karjalaudad vastama igale loomale eraldatud vaba ruumi ja loomuliku valguse rangematele standarditele.

Kliimaseade ja küte | febi bilstein

Prantsusmaa: Alsace'i programmi 4. Loomade heaolu meede: head näited tegevustest, mis on loomadele kasulikud, kuid mille kulutõhusus pole tagatud 82 Kontrollikoda uuris liikmesriikide süsteeme, et hinnata, kas konkreetne loomade heaolu meede Kontrollikoda kontrollis, kas põllumajandustootjatele antakse toetust loomade heaolu tegeliku parandamise eest, mis ületab miinimumstandardeid, vastavalt kantud lisakuludele ja kaotatud sissetulekule, ning kas asjaomast seireteavet on piisavalt.

Miinimumnõuetest kaugemale 83 Liikmesriikide ametiasutused määrasid kindlaks Nende kahe liikmesriigi külastamise ajal täheldas kontrollikoda, et Joonis 5.

Maksukahjustus Share Option Tehingud

Sigadele tegelusmaterjali andmist käsitlevate ELi eeskirjade eiramine maaelu arengu vahenditest loomade heaolu parandamiseks toetuse saaja juures Rumeenias Allikas: Euroopa Kontrollikoda. Sellest hoolimata ei kasutanud komisjon teavet tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi kindlaksmääratud laiaulatuslike rikkumiste eelkõige sigade rutiinne sabade lõikamine ja tegelusmaterjali pakkumine, millealased nõuded olid täitnud vaid Soome ja Rootsi kohta, et nõuda liikmesriikidelt nõuete täitmist kõnealustes valdkondades.

Tühimõju riski maandamine 87 Tühimõju osutab olukorrale, kus subsideeritud tegevus oleks ka ilma toetuseta täielikult või osaliselt ellu viidud. On oht, et toetusesaaja oleks kohaldanud Mõlemad Loomade heaolu meetmete kavandamisel võtsid ametiasutused arvesse nii loomade heaolu kui ka rangemaid nõudeid, mida kohalikud põllumajandustootjad tavaliselt täidavad.

Kas eraettevotetel on aktsiaoptsioonid

Tavapärased tavad määrati kindlaks veterinaararstide kogemuse ja Itaalia põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu tõendusmaterjali põhjal. Näiteks on vasikate seaduslik minimaalne ruum 1,8 m2, samas kui tegelikkuses andsid Sardiinia põllumajandustootjad igale vasikale keskmiselt 3,2 m2.

Sardiinia ametiasutused kehtestasid loomade heaolu meetme kohaseks nõudeks vähemalt 4,5 m2 ühe vasika kohta.

Kliimaseadmed Regulaarne hooldus on oluline Sõidukitootjad ei nõua tavaliselt kliimaseadmete hooldust.

Siiski ei kontrollinud komisjon maaelu arengu programmide heakskiitmisel ega oma auditite käigus, kas liikmesriigid võtsid arvesse võimalikku kattumist erasektori kavadega. Toetuse arvutuskäigu asjakohasuse kontrollimine 91 Kinnitava avalduse auditite käigus leidis kontrollikoda, et Rumeenia oli Komisjon kinnitas viie osameetme arvutamisel tehtud vigu ja tegi ettepaneku finantskorrektsioonide tegemiseks ligikaudu 59 miljoni euro ulatuses, mis hõlmas ajavahemikul oktoobrist kuni oktoobrini tehtud makseid.

Praegu uurib komisjon sarnast küsimust võimalike ülemääraste maksete kohta teises liikmesriigis.

Moe kaubandusvaluuta.

Loomade heaolu seire 92 ELi ühise seire- ja hindamissüsteemi CMES 71 eesmärk on hinnata maaelu arengu poliitika edenemist ning maaelu arengu poliitika sekkumiste mõju, tõhusust, tulemuslikkust ja asjakohasust, kuid see ei sisalda konkreetseid loomade heaolu näitajaid ega küsimusi. Olemasolevad näitajad ei võimalda hinnata Liikmesriigid, mida kontrollikoda külastas, seda võimalust ei kasutanud.

Siiski olid Itaalia Sardiinia ja Rumeenia määratlenud mõningad sisekasutuseks mõeldud näitajad. Itaalias Sardiinias töötasid ametiasutused välja piimas somaatiliste rakkude arvu mõõtmise näitaja ning kasutasid seda lammaste ja kitsede heaolu võrdlusnäitajana. Rumeenias kasutasid ametiasutused toetust saavate põllumajandusettevõtete heaolutingimuste muutuste mõõtmiseks suremust.

Järeldused ja soovitused 96 Loomade heaolu on ELi kodanike jaoks tähtis küsimus.

retracement kauplemise susteem