Liigu sisu juurde

Prospekti registreerimise otsus emitendi osas, kelle väärtpabereid ei ole varem reguleeritud turul kauplemisele võetud või kes ei ole väärtpabereid varem avalikkusele pakkunud, tuleb vastavalt VPTS § 20 lõigetele 1 ja 2 teha hiljemalt 20 tööpäeva jooksul õigusaktidega kooskõlla või täiendatud prospekti esitamisest. Key Takeaways Paremad alternatiivsed kauplemissüsteemid said Bats Global Marketsi kaubamärgid ümber

Parem alternatiivne kauplemissüsteem (BATS)

Tegelen krüptoraha kaevandamisega. Millised regulatsioonid mulle kohalduvad? Krüptorahade kaevandamine kui tegevusala Finantsinspektsiooni järelevalve alla ei kuulu.

Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus

Küll aga soovitame antud tegevuse juures tähelepanu pöörata maksuõiguslikele küsimustele. Siinkohal viitame Maksu- ja Tolliameti avalikule teabekirjale krüptovaluutas saadud tulu maksustamise kohta, mis on kättesaadav siin. Vastavate täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

Soovin osutada virtuaalvääringute vahetamise või rahakotiteenust. Millised tegevusload pean taotlema?

  1. Alternatiivne kauplemissüsteem ATS on selline, mida börsina ei reguleerita, kuid mis on koht, kus see sobib abonentide ostu-müügi korraldustega.
  2. OTC MARKETS GROUP INC. MääRATLUS JA AJALUGU - FINANTSID -
  3. Bats Global Markets oli USA-s asuv börs, mis loetles mitut erinevat tüüpi investeeringut, sealhulgas aktsiad, optsioonid ja välisvaluuta.
  4. RT I,
  5. Aktsiaoptsioonid tuhistatakse
  6. Oksjoniturg (määratlus, näide) Kuidas see töötab?
  7. PAREMA ALTERNATIIVSE KAUPLEMISSüSTEEMI (BATS) MääRATLUS - INVESTEERIMINE -
  8. ALTERNATIIVSE KAUPLEMISSüSTEEMI (ATS) MääRATLUS - INVESTEERIMINE -

Krüptorahade ost ja müük võib alluda rahapesuvastasele regulatsioonile. Seetõttu tuleb tähelepanu pöörata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse RahaPTS §-le 70 lg 1 p 4 ja 5 ning §-le 71, mille kohaselt tuleb virtuaalvääringute raha vastu vahetamise teenuse pakkumise ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkumise jaoks taotleda rahapesu andmebüroolt vastav tegevusluba.

Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus

Tegevusloa taotluse saab esitada majandustegevuse registris, kuhu saab siseneda kas läbi www. Riigilõiv tegevusloa taotlemise eest on eurot.

RahaPTS § 71 kohaselt lahendab rahapesu andmebüroo tegevusloa taotluse 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Rahapesu andmebüroo otsusel võib tegevusloa andmise tähtaega pikendada kuni päevani. Enne loa kättesaamist teenuseid pakkuda ei tohi.

  • OTC Markets Group on USA kõige olulisema börsiväliste väärtpaberite edasimüüjate vahelise elektroonilise noteerimis- ja kauplemissüsteemi omanik ja haldaja.
  • Teave krüptorahaga kauplejatele ja ICO korraldajatele | Finantsinspektsioon

Tegevusloa kohustust RahaPTS alusel ei ole isikul, kellel on Finantsinspektsiooni tegevusluba, teisest seadusest tulenev kohustus taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt, ning sellisest tegevusest on teavitatud Finantsinspektsiooni või isikul kes pakub RahaPTS §70 lõikes 1 nimetatud teenuseid kontsernisiseselt.

Eelnevast sõltub, kas token´ite väljalase prospekt tuleb Finantsinspektsioonis registreerida või mitte. Samuti ei kaasne annetusega teenuse või toote kasutusõigust. Annetuste kaasamise kirjelduses peaks olema prominentselt esile toodud, et tegemist on annetusega ja et vara panustaja tegutseb hea tahte alusel ning loobub oma varast.

Annetuste maksustamise kohta vaata EMTA veebilehelt.

Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus

Oluline on hinnata VPTS § 12 lõike 2 valguses, kas on tegemist väärtpaberite avaliku pakkumisega. Väärtpaberite pakkumist ei loeta avalikuks, kui väärtpabereid pakutakse: üksnes kutselistele investoritele või iga lepinguriigi kohta vähem kui isikule, kes ei ole kutselised investorid, või omandamiseks ühe pakkumise kohta iga investori poolt vähemalt euro eest või nimiväärtusega või arvestusliku väärtusega vähemalt eurot iga väärtpaberi eest või väiksema kui 2 eurose koguväärtusega kõikide lepinguriikide kohta kokku väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.

Juhul kui ühtegi eelnimetatud eeldustest ei esine, on tegemist avaliku pakkumisega, millise korral tuleb pakkumise kohta koostada ja Finantsinspektsioonis registreerida prospekt. Üle 5 euro koguväärtusega avalike pakkumiste puhul tuleb prospekt koostada eelviidatud prospektimääruse kohaselt.

Kõik noteerimisprospektid tuleb koostada prospektimääruse järgi. Samuti sõltub prospekti detailsus avalikult pakutavate väärtpaberite kvalifikatsioonist.

Alternatiivne kauplemissüsteem (ATS)

Prospektimäärus sätestab mõnevõrra erinevad nõuded näiteks aktsiate ja võlakirjade avaliku pakkumise jaoks. Prospektimäärus näeb alustavatele ettevõtetele ette mõningaid erisusi prospekti koostamisel. Sellisteks ettevõteteks loetakse vähem kui kolm aastat eksisteerinud äriühinguid. Selliseid miinimumteabe kohandamisi on käsitletud prospektimääruse artiklis Prospekti registreerimise otsus emitendi osas, kelle väärtpabereid ei ole varem reguleeritud turul kauplemisele võetud või kes ei ole väärtpabereid varem avalikkusele pakkunud, tuleb vastavalt VPTS § 20 lõigetele 1 ja 2 teha hiljemalt 20 tööpäeva jooksul õigusaktidega kooskõlla või täiendatud prospekti esitamisest.

Prospekti menetluse kogupikkus sõltub erinevatest faktoritest ning üldist ajakulu on keeruline öelda.

OTC Markets Group Inc.

Praktikas võib Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus olenevalt prospekti esialgsest kvaliteedist ning täienduste vajadusest ja nende sisseviimise kiirusest aega võtta ligikaudu kuud.

Vaata lisaks ka punkti 4. Seda juhul, kui ettevõtte majandustegevuseks on oma nimel ja arvel laenude andmine, ning sellise tegevuse finantseerimine toimub näiteks Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus raames avalikkuselt Tegelikud naited rahaliste vahendite kaasamisega.

Kogumis selline tegevus võib kvalifitseeruda krediidiasutuse ehk panga tegevuseks, milleks on vajalik taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba. Näiteks, kui ICO-ga kaasatakse investorite kapital eesmärgiga seda vastavalt kindlaksmääratud investeerimispoliitikale kõnealuste investorite kasuks ja ühistes huvides investeerida. Seejuures peab fondil IFS § 2 lõike 3 kohaselt olema fondivalitseja. Sama seaduse § 3 lõike 1 kohaselt on fondivalitseja äriühing, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on ühe või mitme fondi valitsemine.

Fondivalitseja võib valitseda IFS-i alusel moodustatud või asutatud fondi või muud fondi, sealhulgas välisriigi õiguse alusel moodustatud või asutatud fondi. IFS § 3 lõike 2 kohaselt peab fondivalitsejana tegutsemiseks isik omama tegevusluba või oma tegevuse Finantsinspektsioonis registreerima vastavalt IFS-i 5.

Oksjoniturg

Seda sõltumata platvormist, mille kaudu varakogumisse vara kaasatakse. IFS sätestab arvukalt erinevaid fondivalitseja liike ning erisusi asjaolust tulenevalt, kas investeerimisfondi pakutakse avalikult või mitte-avalikult. Reklaam peab adressaatidele andma selge ja tõese ülevaate tootest või teenusest, sealjuures ei tohi ta Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus olla eksitav pakutava omaduste suhtes. Näiteks millegi reklaamimine investeerimistegevuse või investeeringuna võib olla õigusvastane juhul kui selleks puudub vastav tegevusluba RekS § 3 lg 4 p 11 ja p 16, § 4 lg 1 ja § 29 lg 1 ja lg 3.

Tarbe ehk utility tokenit ei tohi reklaamida investeeringuna või investeerimisobjektina. Seetõttu, Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus, et ICO-s osalemisel sõlmitakse lepingud sidevahendi — arvutivõrgu - abil, kohalduvad taolistele ICO-dele VÕS-i sidevahendi ja arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute sätted.

VÕS § 54 ja VÕS § 62 ülamärkega 1 lg 2 ja § 62 ülamärkega 2 lg 1 kohaselt tuleb ICO korraldajal investoreid nõuetekohaselt informeerida lepingu eseme põhiomadustest, lepingu eseme koguhinnast ja võimalikest maksudest, ning lepingu tähtajast või lõpetamise tingimustest ja muudest Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus kaasnevatest õigustest ja kohustustest ning tehnilistest etappidest.

Antud teave tuleb kättesaadavaks teha selgelt ja esiletõstetult. Vastavate sätete rikkumisel on antud kokkulepe tühine.

Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus

Samuti on vastavalt VÕS § 56 ülamärkega 1 lg 1 ettevõtjal kohustus tarbijast investori lepingust taganemisel tagastada lepingu alusel saadu. Kas selleks on vaja tegevusluba?

Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus