Liigu sisu juurde

Prantsusmaa EKL , lk I, punkt Seega ei jaotata selle sättega asjaomaste liikmesriikide maksualast pädevust kõnealustele tasudele vastava maksutulu osas. Oluline on, et vetoõigusest piisab, et emaettevõtja saaks selliselt mõjutada ettevõtja strateegilist kaubanduslikku käitumist. Kontrolli jäädavat üleminekut ei välista siiski asjaolu, et selle aluseks olevad lepingud sõlmitakse kindla tähtajaga, eeldusel et kõnealuseid lepinguid saab pikendada.

Ametlikud suunised peaksid võimaldama ettevõtetel kiiremini ja juba enne komisjoniga kontakteerumist kindlaks teha, kas ja millises ulatuses võib ühenduse kontroll koondumiste üle hõlmata nende tehinguid.

Koondumisasjade üleandmisega seotud küsimusi käsitletakse teatises üleandmise kohta 6. Komisjon kohaldab ja täiustab käesolevas teatises esitatud põhimõtteid üksikjuhtumeid käsitledes. Esiteks peavad koonduma kaks või enam ettevõtjat ühinemismääruse artikli 3 tähenduses. Teiseks peab asjaomaste ettevõtjate käive, mis on arvutatud kooskõlas artikliga 5, ületama Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia artiklis 1 sätestatud piirmäära. Esimest tingimust, st koondumist sh ühisettevõtetele esitatavaid erinõudeid käsitletakse käesoleva teatise B osas; asjaomaste ettevõtjate kindlakstegemist ja nende käibe arvutamist, mis on asjakohane teise tingimuse puhul, käsitletakse C osas.

Ühinemismääruse preambuli põhjenduses 20 selgitatakse, et koondumise mõiste on seotud tehingutega, mis toovad kaasa püsiva muutuse turu struktuuris.

🇫🇮 Finnish National Anthem vs 🇸🇪 Swedish National Anthem!

Kuna artiklis 3 ettenähtud kontroll keskendub koondumise mõistele, määratakse koondumise olemasolu suurel määral kindlaks pigem kvalitatiivsete kui kvantitatiivsete kriteeriumide alusel.

Neid käsitletakse vastavalt I ja II jaotises. Ühinemine või toimuda ka ettevõtja ülevõtmisel teise ettevõtja poolt, kui viimane säilitab oma õigusliku identiteedi, esimene aga lakkab juriidilise isikuna eksisteerimast 8. Eelkõige võib see toimuda siis, kui kaks või enam ettevõtjat, säilitades oma juriidilise isiku staatuse, seavad lepinguga sisse majandustegevuse ühise juhtimise 10 või loovad börsil noteeritud kaksikettevõtte Kui see toob kaasa asjaomaste ettevõtjate faktilise liitumise üheks tegelikuks majandusüksuseks, peetakse tehingut ühinemiseks.

Ühe majandusüksusena käsitamise eelduseks on majandustegevuse alalise ühise juhtimise olemasolu. Muudeks asjakohasteks teguriteks võivad olla ettevõttesisene kasumi ja kahjumi tasakaalustamine või kasumi jaotamine kontserni kuuluvate eri ettevõtjate vahel ja nende kaasvastutus või ühine välisriskide jagamine. Faktiline ühinemine võib põhineda ainult lepingulisel korral, 12 kuid seda võivad tugevdada ka majandusüksuse moodustavate ettevõtjate vahelised vastastikused osalused.

Kontrolli omandav isik või ettevõtja 11 Artikli 3 lõike 1 punktis b on sätestatud, et koondumisega on tegemist juhul, kui toimub kontrolli omandamine. Kõnealuse kontrolli võib omandada üks ettevõtja üksi tegutsedes või kaks või enam ettevõtjat ühiselt tegutsedes.

Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia Kohustatud kihlvedude kauplemise strateegia

Kui kontrolli omandab füüsiline isik, peetakse seda asjaomaste ettevõtjate struktuuri jäädavalt muutvaks üksnes siis, kui nimetatud füüsiline isik jätkab iseseisvat majandustegevust või kui ta kontrollib veel vähemalt ühte teist ettevõtjat Siiski võib esineda ka olukordi, kus kontrolliva osaluse formaalne omanik ei ole see isik või ettevõtja, kellel tegelikult on reaalne võim osalusest tulenevate õiguste kasutamise üle.

Näiteks võib selline olukord tekkida, kui ettevõtja kasutab kontrolliva osaluse omandamiseks teist isikut või ettevõtjat ning kasutab õigusi selle isiku või ettevõtja kaudu, st viimane on formaalselt õiguste omanikuks, kuid toimib vaid vahendina.

  • Top binaarsed valikud
  • Add Stem Vastupidi, tuleb märkida, et sama uuringu leheküljelt 30 ilmneb, et tuumaenergia puhul esineb olemasolevates tootmisvõimsustes kuni
  • Belgia riik eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation Belgia Teenuste osutamise vabadus — EÜ artikkel 49 — Otsene maksustamine — Tulumaks — Ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamise kord — Sellise tasu mahaarvamise õiguse puudumine, mis on makstud teenuste eest, mille on osutanud isikud, kes asuvad liikmesriikides, kus kehtib märgatavalt soodsam maksustamiskord kui maksustavas liikmesriigis — Mahaarvamine, mille eeldus on teenuste tegelikkuse ja aususe ning nendega seotud tasu tavapärasuse tõendamine — Teenuste osutamise vabaduse piirang — Põhjendused — Maksupettuste ja maksustamise vältimise vastane võitlus — Maksukontrolli tõhusus — Proportsionaalsus 1.
  • Voite kasutada raha Forex Trading
  • Lopetada kauplemisvoimalused

Sellises olukorras C kaubanduse naitajad kontrolli ettevõtja, kes on tegelikult tehingu taga ja kellel on sihtettevõtja üle tegelik kontroll artikli 3 lõike 3 punkt b. Esimese Astme Kohus on kõnealusest sättest järeldanud, et ettevõtte valduses olevad kontrolliõigused võib omistada tema ainu- enamus- või ühiskontrolli teostavatele aktsionäridele, sest nimetatud ettevõtted peavad igal juhul järgima kõnealuste aktsionäride otsuseid Kontrolliv osalus, mille omanikuks on kontserni eri ettevõtted, omistatakse tavaliselt ettevõtjale, kes kontrollib erinevaid õiguste formaalseid valdajaid.

Teistel juhtudel võivad Bitquoins Trade ja vaartused kaudse kontrolli tõendamiseks vajalike tõendite hulka kuuluda kas üksikult või koos niisugused asjaolud nagu osalused, lepingulised suhted, rahastamisallikas või perekondlikud sidemed ning neid tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi Komisjon analüüsib investeerimisfonde hõlmavaid struktuure iga juhtumi puhul eraldi, kuid komisjoni varasemate kogemuste põhjal saab kirjeldada selliste struktuuride mõningaid üldisi jooni.

Investeerimisfondid omandavad tavaliselt aktsiaid ja hääleõigusi, mis annavad neile kontrolliõiguse investeerimisühingute üle. Olenevalt asjaoludest kasutab kontrolli harilikult fondi loonud investeerimisühing, sest fond on tavaliselt lihtsalt investeerimisvahend; eriolukorras võib kontrolli teostada fond ise.

Investeerimisühing teostab kontrolli tavaliselt organisatsioonilise struktuuri vahenditega, st kontrollides fondiühingu täisosanikku, või lepinguliste kokkulepete, näiteks nõustamislepingute kaudu või kombineerides mõlemaid.

See võib olla nii isegi juhul, kui investeerimisühing ise ei ole täisosanikuna tegutseva ettevõtja omanik, kuid selle aktsionärid on füüsilised isikud kes võivad olla seotud investeerimisühinguga või usaldusfond.

arvestatavalt in English - Estonian-English Dictionary | Glosbe

Lepingulised kokkulepped investeerimisühinguga, eelkõige nõustamislepingud, muutuvad veelgi olulisemaks, kui täisosanikul puuduvad investeerimisühingu juhtimiseks vajalikud vahendid ja personal, olles vaid ettevõte, mille toiminguid teostavad investeerimisühinguga seotud isikud. Sellises olukorras omandab investeerimisühing tavaliselt kaudse kontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 3 punkti b tähenduses ja ta võib teostada õigusi, mille otsene valdaja on investeerimisfond Kontrolli vahendid 16 Ühinemismääruse artikli 3 lõikes 2 määratletakse kontrolli kui ettevõtjale otsustava mõju avaldamise võimalust.

Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia Binaarsete variantide hindamisel

Seetõttu ei ole vaja tõestada, kas otsustavat mõju tegelikult kasutatakse või hakatakse kasutama. Mõjutamise võimalus peab olema siiski tõeline Lisaks on artikli 3 lõikes 2 sätestatud, et ettevõtja otsustav mõjutamine võib toimuda õiguste, lepingute või muude vahendite kaudu, mis annavad selleks võimaluse kas eraldi või ühiselt, ning vastavaid asjaolusid või õigusnorme arvestades.

Koondumine võib toimuda õiguslikul või faktilisel alusel, ainu- või ühiskontrollina ning see võib hõlmata ühte või mitut ettevõtjat või nende osi vt artikli 3 lõike 1 punkt b. Kõige tavalisem kontrolli omandamise viis on aktsiate omandamine, millega võib kaasneda ka aktsionäride lepingu sõlmimine ühiskontrolli puhul või varade omandamine.

Kontrolli andmiseks tuleb lepingus teise ettevõtja juhtimise ja vahendite üle sätestada samasugune kontroll, nagu aktsiate või varade omandamise puhul. Lisaks juhtimise ja varade kontrolli üleandmisele peab selline leping olema pikaajaline tavaliselt lepingu alusel õigused üle andnud poole õiguseta lõpetada leping ennetähtaegselt.

Ainult selline leping saab muuta turu struktuuri Suur voimsus Binaarne valik 2021 leping on näiteks riigi õiguse kohaselt sõlmitud organisatsioonileping või muud liiki leping, 20 näiteks ettevõtte rendileping, millega antakse omandajale kontroll juhtimise ja varade üle, hoolimata sellest, et omandiõiguste või aktsiate üleandmist ei toimu.

Seoses sellega on artikli 3 lõike 2 punktis a täpsustatud, et kontroll võib tuleneda ka omandiõigusest või õigusest osaliselt või täielikult kasutada ettevõtja vara. Tavaliselt kasutab frantsiisivõtja ettevõtluse vahendeid omal äranägemisel, kuigi oluline osa vahenditest võib kuuluda frantsiisiandjale Lisaks ei ole koondumised pelgalt rahalised kokkulepped, näiteks müügi- ja renditehingud, mille puhul lepingu lõppedes on võimalik varad tagasi Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia, sest nendega ei muutu kontroll juhtimise ja varade üle.

Kontrolli omandamisel võivad otsustavaks saada puhtalt majanduslikud suhted. Erandjuhtudel võib faktilise kontrollini viia majanduslik sõltuvus, näiteks kui väga olulised pikaajalised tarnelepingud või tarnijate või tarbijate antav krediit võimaldavad koostoimes struktuuriliste sidemetega otsustavat mõjutamist Sellises olukorras analüüsib komisjon hoolikalt, kas kõnealused majandussuhted koos muude sidemetega on piisavad, et ettevõtja üle saavutaks alalise kontrolli mõni teine ettevõtja See võib toimuda näiteks olukorras, kus kontrolli muutumine, eriti ühiskontrollist ainukontrolliks, tuleneb aktsiate pärimisest või aktsionäri lahkumisest Kuigi kõnealuste õigusaktidega võib osa kontrolli anda isikutele, kes ei ole aktsionärid, s.

Põhikirjas või üldkohaldatavates õigusaktides sätestatud piirangud, mis käsitlevad juhatusse kuuluda võivaid isikuid, näiteks sätted, millega Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia ette, Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia juhatusse ei tohi kuuluda emaettevõtete esindajad, ei välista kontrolli olemasolu, kui aktsionärid otsustavad otsuseid tegevate organite koosseisu Hoolimata riigi õiguse sätetest, mis näevad ette, et ettevõtte juhtorgan peab ettevõtet käsitlevad otsused vastu võtma ettevõtte huvisid silmas pidades, on hääleõiguslikel isikutel kõnealuste otsuste vastuvõtmise õigus ja seega ka võimalus ettevõtet Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia mõjutada Seega ei ole teistes valdkondades kasutatavad kontrolli mõiste määratlused ühinemismääruses sätestatud kontrolli mõiste suhtes tingimata otsustavad.

Kontrolli objekt 24 Ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punktis b ja lõikes 2 on sätestatud, et kontrolli objektiks võivad olla üks või mitu juriidilisest isikust ettevõtjat või nende osad või nende varad või üksnes osa kõnealustest varadest.

Kontrolli omandamist varade üle peetakse koondumiseks üksnes juhul, kui kõnealused varad moodustavad terve ettevõtja või selle osa, st turul tegutseva majandusüksuse, millel on selgelt olemas turukäive Kõnealustele kriteeriumidele võib vastata ettevõtte kliendibaasi üleandmine, kui sellest piisab turukäibega majandusüksuse üleandmiseks Koondumiseks võib pidada ka tehinguid, mis piirduvad immateriaalsete varadega, nagu kaubamärgid, patendid või autoriõigused, kui nimetatud varad moodustavad turukäibega majandusüksuse.

Igal juhul vastab kaubamärkide, patentide või autoriõigustega seotud litsentside üleandmine ilma täiendavate varade üleandmiseta nimetatud kriteeriumidele vaid siis, kui litsentsid on vähemalt teataval territooriumil ainulitsentsid ja kõnealuste litsentside üleandmisega antakse üle käivet tekitav tegevus Lihtlitsentside puhul on välistatud, et nad moodustavad eraldi majandusüksuse, millele on omistatav turukäive.

Tavaliselt ostetakse IT-teenuseid spetsialiseerunud IT-ettevõtetelt. Allhankelepinguid võib olla mitmesuguseid; nende ühiseks jooneks on see, et allhankija osutab kliendile teenust, mida viimane varem osutas ettevõtte sees ise. Lihtsa allhankega ei kaasne varade või töötajate üleandmist allhankijast teenuseosutajale, vaid tavaliselt jäävad varad või töötajad kliendile.

Selline allhankeleping on sarnane tavalisele teenuste lepingule ja isegi kui allhankijast teenuseosutaja omandab teenuseostja varade või töötajate juhtimise õiguse, ei ole tegemist koondumisega, kui varasid ja töötajaid kasutatakse üksnes kliendi teenindamiseks. Sellisel juhul on koondumisega tegemist üksnes siis, kui varad moodustavad terve ettevõtja või selle osa, st turul tegutseva ettevõtte. See tähendab, et müüja varad, mida varem kasutati ettevõttesiseses tegevuses, võimaldavad allhankijast teenuseosutajal kas siis kohe või veidi aega pärast üleandmist osutada teenust mitte ainult allhanke tellinud kliendile, vaid ka kolmandatele isikutele.

Lihtotsing

Nii juhtub, kui üleandmine on seotud ettevõttesisese äriüksusega või tütarettevõtjaga, kes juba osutab kolmandatele isikutele teenuseid. Kui Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia isikutele teenuseid veel ei osutata, peaksid tootmise puhul üleantavate varade hulka kuuluma tootmishooned, tootega seotud oskusteave piisab, kui üleantud varad võimaldavad lähitulevikus sellise suutlikkuse välja arendada ja kui puudub juurdepääs turule, vahendid, mille abil ostja saab lühikese aja jooksul turule minna sh nt olemasolevad lepingud või kaubamärgid Teenuste osutamise puhul peaksid üleantavate varade hulka kuuluma vajalik oskusteave nt vastavad töötajad ja intellektuaalomand ning turulepääsu võimaldavad vahendid nt turustusvahendid Seega peavad üleantavate vahendite hulka kuuluma vähemalt need põhielemendid, mis võimaldavad omandajal saavutada teatav turuosa sama aja jooksul, mis kulub ühisettevõtte loomisele, nagu on kirjeldatud allpool punktides 97 ja Nagu ka ühisettevõtete puhul, võtab komisjon selle hindamisel Masinaoppe kaubandusstrateegiad põhjendatud äriplaani ja turu üldist iseloomu.

Sellisel juhul ei muuda tehing turu struktuuri jäädavalt ja allhankeleping sarnaneb taas teenuste lepingule. Selline tehing ei kujuta endast koondumist.

Eritingimusi, mille puhul allhanketeenuste osutamise eesmärgil ühisettevõtte asutamist peetakse koondumiseks, kirjeldatakse käesoleva teatise jaotises, mis käsitleb täielikult toimivaid ühisettevõtteid. Püsiv kontrolli üleminek 28 Ühinemismääruse artikli 3 lõikes 1 on koondumise mõiste määratletud nii, et see hõlmab üksnes neid tehinguid, mille tulemusel toimub püsiv kontrolli üleminek ja mis toovad kaasa muutuse turu struktuuris, nagu on lisatud põhjenduses Seega ei käsitle ühinemismäärus tehinguid, mille tulemusel antakse kontroll üle üksnes Ameerika kaubandussusteem. Kontrolli jäädavat üleminekut ei välista siiski asjaolu, et selle aluseks olevad lepingud sõlmitakse kindla tähtajaga, eeldusel et kõnealuseid lepinguid saab pikendada.

Koondumine võib toimuda isegi siis, kui lepingul on kindel lõpptähtaeg, kuid lepingu kehtivusaeg on piisavalt pikk, et toimuks asjaomaste ettevõtjate kontrolli jääv üleminek Seoses sellega saab eristada mitut võimalust. Sellisel juhul omandavad üks või mitu ettevõtjat esimese sammuna kogu sihtettevõtja.

Teise sammuna jagatakse omandatud varad mitme ettevõtja vahel. Seetõttu tekib küsimus, kas esimest tehingut tuleb pidada eraldi koondumiseks, millega omandati ainukontroll kogu sihtettevõtja üle ühe ostja puhul või ühiskontroll mitme ostja puhulvõi saab koondumiseks pidada üksnes teise etapi omandamisi, millega iga omandav ettevõtja omandab vastava osa sihtettevõtjast.

Teiseks ei tohi olla Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia kahtlust, et teine etapp, st omandatud varade jagamine, toimub peagi pärast esimest omandamist.

Komisjon leiab, et tavaliselt tuleks varad jaotada kõige rohkem ühe aasta jooksul Omandaja te ja sihtettevõtte kui terviku majandusjõudude tegelikku koondumist ei toimu, sest omandatud varasid ei hoita jagamatuna püsivalt, vaid ainult ajal, mis kulub omandatud varade koheseks jagamiseks.

Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia Tapa binaarsete valikute naitaja

Sellisel juhul on koondumisega tegemist ainult teises etapis toimuva ettevõtja eri osade omandamise puhul, kusjuures iga omandamine eri ostja poolt on eraldi koondumine. Seejuures ei ole oluline, kas esimeses omandamises osales ainult Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia ettevõtja 36 või olid omandajateks teises etapis osalevad ettevõtjad ühiselt Igal juhul tuleb märkida, et heakskiitmise otsusega antakse terve sihtettevõtja ülevõtmiseks luba ainult siis, kui sellele järgneb veidi aja pärast varade jagamine ja sihtettevõtja osad müüakse otse edasi vastavatele lõppostjatele.

See on nii näiteks juhul, kui esimene tehing võib toimuda teisest tehingust sõltumata, 38 või kui sihtettevõtja jagamiseks on vaja TradeWave strateegia üleminekuaega Kuna ühiskontrolli Parim kaubandusstrateegia kauplemise ulevaade ei tohi toimuda kontrolli püsivat üleminekut, võib tervet tehingut pidada ainukontrolli omandamiseks.

Varem nõustus komisjon kuni kolme aasta pikkuse algperioodiga See näib olevat liiga pikk aeg, et välistada ühiskontrolli mõju turu struktuurile. Seega ei tohiks kõnealune aeg olla pikem kui üks aasta ja ühiskontroll peaks olema loomult ajutine Üksnes sellise suhteliselt lühikese aja jooksul on ebatõenäoline, et ühiskontroll mõjutab märgatavalt turu struktuuri, mille tulemusel toimub kontrolli püsiv Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia. Vaheostja omandab tavaliselt aktsiad lõpliku omandaja nimel, viimane võtab tihti enda kanda ka peamise osa majandusriskidest ja talle võidakse omistada teatavaid õigusi.

Sellistel asjaoludel teostatakse esimene tehing ainult teise tehingu soodustamiseks ja esimene ostja on seotud otse lõpliku omandajaga. Vastupidiselt punktides 30—33 kirjeldatud esimese stsenaariumi olukorrale, ei ole asjaga seotud ükski muu lõplik omandaja, sihtettevõtja ei muutu ja tehingutesarja algatab ainus lõplik omandaja ainuisikuliselt. Alates käesoleva teatise vastuvõtmise kuupäevast vaatleb komisjon kontrolli omandamist lõpliku omandaja poolt nii nagu näevad ette osapoolte kokkulepped.

Komisjon käsitleb tehingut, mille tulemusel vaheostja omandab kõnealustel asjaoludel esimese etapina kontrolli, ühe koondumisena, mis tähendab püsivat kontrolli omandamist lõpliku ostja poolt. Omavahel seotud tehingud 1.

Artikli 3 ja artikli 5 lõike 2 teise lõigu vaheline seos 36 Mitut tehingut saab käsitleda ühe ja sama koondumisena ühinemismääruses määratletud tähenduses kas vastavalt artiklis 3 sätestatud üldeeskirjale kui tehingud on üksteisest sõltumatud või artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatud eritingimusele.

Artiklis 3 on esitatud üldist ja sisulist laadi koondumise mõiste määratlus, kuid ei anta otseselt vastust küsimusele komisjoni pädevuse kohta koondumise asjades. Artikli 5 eesmärk on täpsustada ühinemismääruse kohaldamisala, määrates kindlaks käibe, mida tuleb arvesse võtta, kui otsustatakse selle üle, kas koondumine on ühenduse seisukohast oluline, ning artikli 5 lõike 2 teine lõik annab komisjonile võimaluse käsitada asjaomaste ettevõtjate käibe arvutamisel kahte või enamat tehingut ühe koondumisena.

Seega peab artikli 5 lõike 2 teises lõigus käsitletud küsimusele loogiliselt eelnema hindamine artikli 3 alusel, kas mitme tehingu tulemuseks üks koondumine või kas kõnealuste tehingute tulemuseks on mitu koondumist Artiklis 3 nimetatud omavahel seotud tehingud 38 Artikli 3 lõikes 1 sätestatud üldine ja lõpptulemusele keskendunud koondumise mõiste — mille tulemusel omandatakse kontroll ühe või mitme ettevõtja üle — viitab sellele, et kui lõpptulemuseks on üks koondumine, ei ole oluline, kas kontroll omandatakse Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia või mitme õigusliku tehinguga.

Kaks või mitu tehingut moodustavad ühe koondumise artikli 3 tähenduses, kui neil on üks ja sama eesmärk. Seega tuleks kindlaks teha, kas tehingutega antakse ühele või mitmele ettevõtjale otsene või kaudne majanduslik kontroll ühe või mitme teise ettevõtja tegevuse üle. Selleks tuleb kindlaks teha, milline on tehingute aluseks olev tegelik majanduslik olukord ja millist majanduslikku eesmärki pooled soovivad saavutada.

Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia Cento aktsiate kauplemise naitajad

Teisisõnu, selleks et teha kindlaks, kas asjaomastel tehingutel on üks ja sama eesmärk, tuleb igal üksikul juhul kindlaks teha, kas tehingud on omavahel seotud selliselt, et ühte tehingut ei oleks tehtud teiseta Seega vastab Esimese Astme Kohtu poolt Cementbouw kohtuasjas sätestatud tingimus, 44 et tehingud peavad üksteisest sõltuma, põhjenduses 20 esitatud selgitusele, et tehinguid seob ühine tingimus.

Sellisel juhul muudavad kõnealused tehingud kõik koos turu struktuuri. Kuna aga erinevad tehingud ei ole omavahel seotud ja pooled jätkaksid ühe tehingu tegemist ka siis, kui teised ebaõnnestuksid, tuleks kõnealuste tehingute kokkusobivust ühinemismäärusega hinnata eraldi. Ainult sellisel juhul on kahel või enamal tehingul üks eesmärk ja need moodustavad seega ühe koondumise artikli 3 tähenduses Siia ei kuulu ühisettevõtete jagunemised, millega ettevõtja eri osad jagatakse selle endiste emaettevõtjate vahel.

Komisjon käsitab selliseid tehinguid eraldiseisvate koondumistena Sama kehtib ka tehingute kohta, millega kaks või enam ettevõtet vahetavad varasid tehingute teel, millega ühisettevõte jagatakse osadeks või vahetatakse omavahel varasid.

Kuigi pooled peavad kõnealuseid tehinguid tavaliselt üksteisest sõltuvaks, tuleb ühinemismääruse kohaselt iga tehingu tulemust hinnata eraldi: mitu ettevõtjat omandavad Milliseid voimalusi kaubeldakse eri varade üle, iga omandava ettevõtja puhul on vahendite koosseis erinev ja iga kontrolli omandamise mõju turule tuleb vastavalt ühinemismäärusele hinnata eraldi.

Ühinemismääruse kohaselt peetakse tehingut, millega ettevõtja ühe osa üle omandatakse ühiskontroll ja teise osa üle ainukontroll, kaheks eraldi koondumiseks Kõnealused tehingud kujutavad endast ainult ühte koondumist siis, kui neil on üks eesmärk ja ainukontrolli omandav ettevõtja omandab ka ühiskontrolli.

Ule 2 5 objektiivse kaubandusstrateegia Stock Options Agency

Igal juhul peetakse sellist tehingut üheks koondumiseks, kui selle tulemusena omandatakse rühm ettevõtjaid, kuhu kuuluvad nii ainukontrolli kui ka ühiskontrolli all olevad ettevõtjad.

Põhjenduses 20 esitatud määratluse kohaselt tuleb samamoodi käsitada olukorda, kus sama ettevõtja omandab teiste ettevõtjate üle ainu- ja ühiskontrolli üksteisest sõltuvate kokkulepete alusel. Kui kõnealused tehingud on üksteisest sõltuvad, moodustavad need ühe koondumise.